Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony EU požadují, aby na energetickou krizi reagovala EU společně  

Místní a regionální orgány EU jsou těmi prvními, kdo poskytuje podporu lidem, na něž těžce doléhá energetická krize, a zavádí opatření, jež mají zajistit úspory energie a kontinuitu v oblasti energetiky. Tyto orgány se chtějí více zapojit do probíhajících energetických reforem, a zajistit tak strategické investice, které urychlí přechod na čistou energii. Evropský výbor regionů ve svém naléhavém usnesení apeluje na EU, aby vytvořila skutečnou energetickou unii a zajistila součinnost mezi svými různými finančními nástroji s cílem urychlit provádění místních projektů v oblasti udržitelné energie i programů zaměřených na budování kapacit a prohlubování dovedností, a naplnit tak cíle Evropského roku dovedností 2023.

Evropský výbor regionů (VR) přijal 9. února naléhavé usnesení o energetické krizi, které obsahuje řadu návrhů, jak urychlit přechod EU na čistou energii v oblasti výroby a spotřeby, tak i ve stavebnictví a dopravě. Konkrétně VR požaduje robustní sociální balíček a opatření zaměřená na spravedlivé přerozdělení, které by zmírnily sociální dopad energetické krize, zejména na ty nejzranitelnější skupiny obyvatel. Jak dále zdůrazňuje, stávající iniciativy neposkytují místním a regionálním orgánům potřebnou okamžitou podporu.

Předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro při této příležitosti prohlásil: „Místní a regionální orgány jsou těmi prvními, kdo poskytuje podporu domácnostem, zejména těm nejzranitelnějším, a nabádá je, aby se snažily uspořit energii. Energetickou krizi můžeme úspěšně zvládnout pouze tehdy, budeme-li ji řešit jak na úrovni EU, tak na úrovni měst a regionů, neboť ty nesou odpovědnost za celou řadu oblastí, jako je mobilita, bydlení či přístup k veřejným službám. Situace, kterou v dnešní době zažíváme, je součástí rozsáhlejšího procesu transformace, kterým musí naše společnost projít, aby zastavila klimatickou krizi a zajistila udržitelnější budoucnost. Má-li tento proces přinést kýžené ovoce, je třeba do něj města a regiony zapojit.“

Rafał Trzaskowski (PL/ELS), primátor Varšavy a předseda komise ENVEpracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni, uvedl: „Energetická krize nesmí být důvodem k tomu, abychom slevili ze svých cílů v oblasti klimatu. Ničivý dopad globálního oteplování se nezastaví ze dne na den. V mnoha členských státech si města a regiony stanovily ambicióznější cíle než jejich centrální vláda. Navzdory energetické krizi pokračovaly místní a regionální orgány v poskytování základních veřejných služeb všem občanům. Potřebujeme však více finančních prostředků, abychom mohli pomoci stále většímu počtu evropských občanů, kteří upadli do energetické chudoby, a modernizovat naše budovy s cílem zvýšit energetickou účinnost a úspory energie. Vyzýváme Evropskou komisi, aby místním a regionálním orgánům poskytla přímé finanční prostředky, a ty tak mohly urychlit přechod na udržitelnou energetiku v našich komunitách, v našich městech i v našich regionech. Z tohoto důvodu jsme také navrhli zahájit pilotní projekt EU spočívající ve společném zadání veřejných zakázek na nákup vodíkových autobusů pro různá města po celé Evropě.“

Města a regiony požadují ambicióznější návrhy, jak z řešení využívajících čistou energii učinit nejjednodušší a nejlevnější možnost na trhu. Energetické komunity a místní orgány by měly mít plné právo na přístup k distribuční síti, aniž by podléhaly stejné regulaci jako maloobchodní dodavatelé.

Výbor vyzývá k vytvoření skutečné energetické unie s plně integrovaným a kvalitně propojeným trhem v celé EU a žádá švédské předsednictví, aby urychlilo přijetí zbývajících legislativních návrhů spadajících do balíčku Fit for 55.

Vzhledem k pozitivnímu vlivu energetické platformy EU na ceny energie podporuje VR její další posílení. V souvislosti s probíhajícími reformami na trhu s elektřinou by Výbor ocenil oddělení cen plynu a elektřiny.

Města a regiony EU vyzývají členské státy, aby je zapojily do revize vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu, která má být provedena v roce 2023. Dále požadují, aby byly přímo zapojeny do přípravy nových kapitol plánů pro oživení a odolnost, které se budou týkat plánu REPowerEU, a mohly tak zajistit financování pro konkrétní strategické projekty a projekty v oblasti přeshraniční infrastruktury. Členské státy mají v těchto kapitolách týkajících se plánu REPowerEU, jež mají zařadit do svých plánů pro oživení a odolnost, stručně navrhnout nové reformy a investice, které by umožnily zvýšit odolnost, bezpečnost a udržitelnost energetického systému Unie, včetně energetické účinnosti a zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Co se týče financování, města a regiony EU naléhavě vyzývají, aby byly cílené investice do energetiky vyňaty z výpočtu schodku dle fiskálních pravidel. VR jakožto shromáždění zastupující města a regiony na úrovni EU žádá rovněž o vytvoření portálu pro jednotná kontaktní místa, jenž by přispěl k financování realizace vlny renovací. Zároveň Výbor vyzývá členské státy, aby prostředky z programu REPowerEU využily na urychlení investic do energetické účinnosti a modernizace budov.

V oblasti dopravy pak Evropský výbor regionů vyzývá k zahájení celoevropského projektu veřejných zakázek na nákup vodíkových autobusů a vyzdvihuje odhodlání Aliance regionů s automobilovým průmyslem přispět ke spravedlivé transformaci energeticky náročných regionů s výrazným zastoupením automobilového a souvisejícího dodavatelského průmyslu.

Souvislosti:

Energetická platforma EU byla vytvořena 7. dubna 2022 na první schůzi zemí EU v rámci této platformy s cílem zabezpečit v současném geopolitickém kontextu dodávky energie do EU za dostupné ceny a postupně ukončit závislost na ruském plynu.

Internetové stránky pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni

Kontakt:

David Crous

David.Crous@cor.europa.eu

Tel: +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023