Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony EU požadují zavedení plně funkčního evropského systému pro výměnu elektronických zdravotních záznamů  
Evropský výbor regionů jednomyslně podporuje stanovisko k digitalizaci odvětví zdravotní péče v Evropě, které vypracoval předseda vlády regionu Murcie Fernando López Miras

Digitalizace systémů zdravotní péče může přinést účinné a efektivní využívání zdrojů a zároveň zajistit, aby byla pacientům poskytována kvalitnější a personalizovanější pomoc. V uplynulých desetiletích se sice v celé EU rychle a setrvale prodlužovala střední délka života, od roku 2011 se však tento vývoj výrazně zpomalil. Díky lepší prevenci chorob a efektivnější zdravotní péči by se dalo zabránit 1,2 milionu předčasných úmrtí, k nimž v EU každoročně dochází ( zdroj: Evropská komise ). Členské státy EU vynakládají na zdravotní péči v průměru 8,3 % svého HDP ( zdroj: Eurostat ).

Členové Evropského výboru regionů jednomyslně přijali stanovisko s názvem Digitalizace odvětví zdravotní péče , které bylo vypracováno s cílem formulovat připomínky a přispět ke sdělení Evropské komise o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu; posílení postavení občanů a budování zdravější společnosti z dubna 2018.

Zpravodaj tohoto stanoviska a předseda vlády regionu Murcie Fernando López Miras (ES/ELS) prohlásil: „Digitální transformace zdravotnických systémů v Evropě má stěžejní význam pro vyvinutí efektivnějších modelů zdravotní péče, v jejichž rámci bude možné lépe předcházet nemocem a poskytovat pacientům personalizovanější pomoc. Nicméně abychom mohli s digitalizací těchto systémů pokročit, je naprosto nezbytné zaručit ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu vítáme nedávno vydaná doporučení Evropské komise ohledně vytvoření zabezpečeného evropského formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů. Náš návrh je ale ještě ambicióznější – požadujeme zavedení plně funkčního evropského systému pro výměnu elektronických zdravotních záznamů.“

V důsledku stále častějšího výskytu chronických onemocnění a multimorbidity v Evropě potřebují členské státy větší množství zdrojů a zvyšují se jim náklady.

Členské státy EU vynakládají na zdravotní péči v průměru 8,3 % svého HDP, přičemž tento podíl je nejvyšší v Německu (11,2 %), ve Švédsku (11 %) a ve Francii (11%). Naopak v Polsku, Lucembursku a Lotyšsku tvoří tyto výdaje méně než 6,5 % HDP a v Rumunsku činí tento poměr 5 %, což je nejméně v EU ( zdroj: Eurostat ).

Digitální řešení v oblasti zdraví pomáhají zkrátit čas potřebný pro lékařské vyšetření a usnadňují víceoborovou koordinaci při léčbě pacientů.

Digitalizace odvětví zdravotní péče by nesmírně přispěla k překonání izolovanosti a poskytování personalizovanější pomoci občanům žijícím ve venkovských oblastech, v odlehlých regionech, na ostrovech a v oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva.

Členové VR připomínají, že se v systémech elektronických zdravotních záznamů v EU nadále používají nekompatibilní formáty a standardy.

VR vyzývá Evropskou komisi, aby propagovala nové modely proplácení nákladů v souvislosti se zaváděním digitálních inovací, zaměřených například na platby na základě výsledků v oblasti zdraví, aby se tak podpořily obchodní modely podniků působících v oblasti elektronického a mobilního zdravotnictví, které poskytují vysoce kvalitní služby opírající se o digitální technologie.

Města a regiony EU žádají členské státy, aby nepřistupovaly k lokalizaci těchto služeb, poněvadž se ne vždy jedná o bezpečnější variantu, a aby podporovaly využívání mezinárodních a otevřených standardů s cílem vyhnout se řešením, která vytvářejí závislost na jednom konkrétním poskytovateli.

Místní představitelé se domnívají, že je nezbytné provázat nabídku s poptávkou a podpořit společné vyvíjení digitálních řešení.

Členové VR žádají Komisi, aby posoudila, zda by bylo možné přidělovat jedinečnou identifikaci genetickým studiím, které jsou prováděny na evropských občanech – musí se tak ovšem dít s jejich souhlasem a z klinických důvodů. Umožnilo by to používat tyto informace k preventivním, diagnostickým nebo terapeutickým účelům.

VR vyzývá k zavedení celounijního systému pro akreditaci, certifikaci a schvalování nových aplikací a zařízení pro pacienty a odborníky v oblasti zdravotnictví, aby bylo možné určit ty, které jsou skutečně považovány za prospěšné nebo jež mohou být dokonce předepisovány zdravotnickými pracovníky. Snížila by se tím administrativní zátěž a řešení schválená v jednom členském státě by mohla být snadno uváděna na trh ve státě jiném.

8. evropský summit regionů a měst

Na 8. evropském summitu regionů a měst , který se bude konat ve dnech 14. a 15. března v Bukurešti, se sejde přes 500 evropských, národních, regionálních a místních představitelů ze všech členských států EU, kteří zde budou jednat o přispění místních a regionálních orgánů k „budoucnosti Evropy“. Summit s názvem „(Re)New EUrope“ se uskuteční dva týdny před vystoupením Spojeného království z EU, k němuž má dojít 29. března, a dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu a bude nejrozsáhlejším politickým setkáním primátorů a starostů, nejvyšších představitelů regionů a dalších zvolených místních a regionálních představitelů z celé Unie v letošním roce.

Na akci přijede také 100 mladých místních a regionálních politiků, kteří se aktivně zapojí do diskuse o budoucnosti Evropy. Bude zde rovněž oficiálně zahájena iniciativa Evropského výboru regionů spočívající ve vytvoření nové sítě regionálních center ( #RegHub ), a to za přítomnosti zástupců 20 zúčastněných regionů.

Pokud se chcete akce zúčastnit, přihlaste se prosím pomocí internetových stránek rumunského předsednictví Rady EU pro akreditaci médií (termín: 1. března). Upozorňujeme, že akreditaci mohou získat pouze registrovaní novináři.

Obecné informace

duben 2018 – sdělení Evropské komise o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu; posílení postavení občanů a budování zdravější společnosti

listopad 2018 – tisková zpráva Zdravotní stav v EU: lepší ochrana zdraví a prevence pro delší a zdravější život

Eurostat – statistické údaje týkající se výdajů na zdravotní péči v EU (údaje byly převzaty v březnu 2018)

6. února 2019 – tisková zpráva Iniciativa Komise zajišťující občanům bezpečný přístup k jejich zdravotnické dokumentaci ze zahraničí

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470881037

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023