Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Rozpočet EU: v případě snížení regionálních investic EU utrpí místní opatření v oblasti klimatu  

Lídr místních a regionálních politiků dne 22. února prohlásil, že Evropská unie i nadále potřebuje silnou regionální politiku, aby mohla plnit své mezinárodní závazky týkající se snížení emisí CO 2 .

Předseda Evropského výboru regionů (VR) Karl-Heinz Lambertz ve svém projevu na oslavách 10. výročí Evropského paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky uvedl, že tento pakt „předčil všechna očekávání“ a stal se „skutečným evropským úspěchem“. Pakt starostů a primátorů vznikl v Evropě v roce 2008 a jeho účelem je podporovat všechna města a regiony, které si samy přejí překročit cíle EU v oblasti snižování emisí. Když se v roce 2016 sloučil s Dohodou starostů a primátorů, stal se celosvětovou iniciativou.

Pan předseda Lambertz pronesl projev v Evropském parlamentu spolu s předsedou EP panem Antoniem Tajanim, v němž uvedl: „Před deseti lety by si nikdo nebyl pomyslel, že se do tohoto hnutí „zdola nahoru“ pro boj proti změně klimatu zapojí více než 9 000 měst, ani že se tato iniciativa rozšíří po celém světě. Místní představitelé však chápou, že ekologizace našich ekonomik, čistější ovzduší a zajištění udržitelných dodávek zdravých potravin zlepšuje život našich občanů. Města a regiony jsou schopny řešit klimatické a energetické výzvy a v této souvislosti hrají přední úlohu. Vlády členských států musí oficiálně uznat tuto skutečnost tím, že umožní městům a regionům zasedat na celosvětových jednáních o změně klimatu.“

Na této akci, která se konala den před setkáním zástupců EU věnovaným diskusi o příštím rozpočtu EU, pan předseda Lambertz rovněž podotkl: „K tomu, aby Evropa měla i nadále vedoucí úlohu v boji proti změně klimatu a její životní prostředí se opět zlepšilo, je nutné poskytnout místním a regionálním představitelům odpovídající finanční prostředky. To znamená zabezpečit, aby politika soudržnosti EU, která v současné době věnuje více než 25 % svého rozpočtu na opatření v oblasti klimatu, byla i nadále silná a účinná. Politika soudržnosti financuje místní akční plány v oblasti klimatu a energetiky a investuje do energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a udržitelné veřejné dopravy v našich regionech a městech. Oslabení politiky soudržnosti by mělo závažné dopady na naši schopnost vytvářet „zelená“ pracovní místa, snižovat emise CO2 a přejít na nízkouhlíkové hospodářství.“

Naléhavě vyzval zastánce opatření v oblasti klimatu, aby prosazovali takovou politiku soudržnosti EU, jež by byla silná, účinnější, viditelnější a dostupnější pro všechna města a regiony v EU po roce 2020. Výbor, který je shromážděním EU 350 vedoucích představitelů místní a regionální úrovně, předložil rozsáhlá doporučení, jak tuto politiku zlepšit. Společně s předními evropskými sdruženími regionů a měst rovněž zahájil #CohesionAlliance, což je koalice všech, kdo jsou přesvědčeni, že politika soudržnosti EU musí být i nadále jedním z pilířů budoucnosti EU. To bylo též hlavní myšlenkou dopisu zaslaného Donaldu Tuskovi, předsedovi Evropské rady, dne 21. února, v němž pan předseda Lambertz dále vyzval k tomu, aby byl rozpočet EU „zvýšen na 1,3 % hrubého národního důchodu EU-27“.

Poznámky pro redaktory:

Mezi řečníky na oslavě desátého výročí vzniku evropského Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky byli starostové a primátoři z celé Evropy a tři evropští komisaři – místopředseda Komise Maroš Šefčovič, komisař Miguel Arias Cañete a komisař Carlos Moedas. Evropský Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky financuje Evropská komise.

Kromě pana předsedy Lambertze vystoupili s projevem tři členové VR: Fernando López Miras (ES/ELS), předseda vlády autonomní oblasti Murcia, Juan Espadas Cejas (ES/SES), primátor Sevilly a Andrea Turčanová (SK/ELS), primátorka města Prešov. VR, který drží nad Paktem starostů a primátorů politický patronát, přispěl k diskusi o globalizaci tohoto hnutí prostřednictvím svých doporučení z roku 2015. Zpravodajkou byla Kata Tüttő (HU/SES).

V Evropě snížili signatáři Paktu starostů a primátorů své emise přibližně o 23 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Pro srovnání je třeba uvést, že celkovým cílem EU je snížit emise o 20 % do roku 2020.

EU má za cíl vynaložit na opatření v oblasti klimatu nejméně 20 % svého rozpočtu. Podle údajů Evropské komise z roku 2017 bylo od roku 2014 na projekty v oblasti klimatu vyčleněno více než 25 % finančních prostředků z politiky soudržnosti. Ze 73 miliard EUR dosud vynaložených od roku 2014 bylo 22 miliard EUR investováno do ochrany životního prostředí, 16,5 miliardy EUR do projektů na přizpůsobení se změně klimatu a projektů zaměřených na prevenci rizik, 15,5 miliardy EUR do dopravních a energetických sítí a 11 miliard EUR do opatření na podporu nízkouhlíkového hospodářství, jako je energetická účinnost. Na přispění evropských fondů soudržnosti k plnění cílů politiky v oblasti klimatu, jež byly schváleny v Paříži v roce 2015, se zaměřila studie Evropského parlamentu vypracovaná v roce 2017.

• Fotografie jsou k dispozici prostřednictvím aplikace Flickr.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :