Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města EU začínají budovat spojenectví pro budoucnost politiky soudržnosti  

S ohledem na budoucí jednání o rozpočtu EU hodlá Evropský výbor regionů spojit síly s územními sdruženími a vyzývá všechny příslušné subjekty na unijní, státní, regionální a místní úrovni, aby vytvořily spojenectví pro silnější a ambicióznější politiku soudržnosti po roce 2020.

Nově vzniklé priority, jako je obrana, bezpečnost a kontrola hranic, a dopad brexitu na rozpočet EU by mohly ohrozit budoucnost nejvýznamnější investiční politiky pro evropskou sedmadvacítku – politiky, na kterou bylo do roku 2020 vyčleněno 454 miliard EUR. Z tohoto důvodu dnes VR přichází s myšlenkou nového otevřeného spojenectví.

Cílem tohoto spojenectví je poukázat na přidanou hodnotu a účinnost politiky soudržnosti za poslední desetiletí a zajistit, aby rozhodnutí o příštím rozpočtu EU zohlednila mínění stovek tisíců příjemců z řad regionálních a místních orgánů, malých a středních podniků, nevládních organizací, škol, vysokých škol, kulturních organizací atd.

V návaznosti na nedávné přijetí svého stanoviska Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020 a s ohledem na nadcházející 7. fórum o soudržnosti, jež se uskuteční koncem června, zahájil Výbor společně s předními územními sdruženími realistickou rozpravu, jejímž cílem je zabývat se přímo některými názory, které jsou vůči politice soudržnosti kritické, a zintenzivnit spolupráci mezi všemi stoupenci.

Politika soudržnosti není charita, nýbrž povinnost. Občané EU v našich regionech a městech potřebují, aby byla silnější, jednodušší a účinnější. Právě proto po přijetí našeho stanoviska pracujeme na vytvoření širšího spojenectví pro silnou politiky soudržnosti po roce 2020, “ řekl zpravodaj VR Michael Schneider , státní tajemník spolkové země Sasko-Anhaltsko a předseda skupiny ELS ve VR, a dodal: „ Nejde o žádné divadlo s cílem získat publicitu, ale o rozsáhlou mobilizaci, do níž se mohou zapojit města, regiony, územní sdružení, ústřední vlády, orgány EU, vysoké školy, malé a střední podniky a občanská společnost.

Investice v rámci politiky soudržnosti přispívají k tomu, že naše města jsou příjemnější pro život a více podporují začleňování, “ uvedl Daniël Termont , primátor města Gent a předseda sítě EUROCITIES , jenž dále zdůraznil: „ Jde o výraz evropské solidarity, který má velký potenciál ukázat přínosy Evropy pro občany. Aby tato politika byla v budoucnu silnější, je zapotřebí, aby města byla přímo zapojena do rozhodování o strategických investicích v souvislosti se strukturálními fondy. To je zásadní, má-li se zajistit, aby financování odpovídalo potřebám místní úrovně, má-li se napomoci tomu, že si místní úroveň vezme tuto problematiku více za svou, a má-li se zefektivnit realizace financování.

Carola Gunnarsson , starostka města Sala a mluvčí Rady samosprávných obcí a regionů (CEMR) pro oblast politiky soudržnosti, jménem této rady zdůraznila: „ Politika soudržnosti je nástrojem, jenž lidem ukazuje, že se o ně EU stará a že se všechny úrovně správy mohou spojit, aby řešily současné výzvy. Přestat s politikou soudržnosti by znamenalo, že by EU evropský projekt připravila o velkou část jeho podstaty. Prostřednictvím tohoto spojenectví chtějí starostové, primátoři a čelní představitelé regionů zachovat silnou politiku soudržnosti, jež je schopná reagovat na potřeby našich občanů.

Konferenci okrajových přímořských regionů Evropy (CRPM) zastupoval Erik Bergkvist , předseda výkonné rady regionu Västerbotten (Švédsko), jenž řekl: „ Evropská území se potýkají s různými výzvami, včetně zeměpisných, environmentálních a sociálních omezení, a nemůže existovat univerzální evropské řešení. Proto je politika soudržnosti se silnějším územním rozměrem nezbytná k dosažení cílů EU v podobě hospodářské, sociální a územní soudržnosti a ke stimulaci růstu. Potřebujeme politiku soudržnosti vycházející z lepšího pochopení územní rozmanitosti Evropy, z větší flexibility pro některé zeměpisné oblasti, z přístupu zaměřeného na dané místo a ze součinnosti mezi různými úrovněmi správy. Jen tehdy politika soudržnosti umožní, aby všechny evropské regiony využily svůj potenciál.

Je třeba, aby prakticky ze všech členských států vycházelo sílící hnutí angažující se ve prospěch politiky soudržnosti,“ řekl předseda VR Markku Markkula, jenž vyzval příslušné zainteresované subjekty, aby spojily síly: „Začínají tuhá jednání o budoucím rozpočtu EU a náš Výbor je připraven postarat se o to, aby tyto hlasy byly v Bruselu vyslyšeny. Proto chceme spojenectví na podporu soudržnosti, jež bude otevřené všem, kteří věří v základní hodnoty EU, jako je solidarita a partnerství.

Další informace:

Infografika ke stanovisku VR týkajícímu se budoucnosti politiky soudržnosti

Studie VR k budoucnosti politiky soudržnosti

Hodnocení programového období 2007–2013

Portál veřejně přístupných dat o politice soudržnosti EU

Prohlášení předsedy Markkuly ze dne 25. dubna na zasedání Rady pro obecné záležitosti na téma soudržnosti

Usnesení výboru REGI Evropského parlamentu o politice soudržnosti po roce 2020

Prohlášení sítě EUROCITIES o budoucnost politiky soudržnosti

Před 7. fórem o soudržnosti bude zveřejněn nový strategický dokument.

Rada samosprávných obcí a regionů (CEMR): postoje ohledně politiky soudržnosti.

Konference okrajových přímořských regionů Evropy (CRPM): dokument vyjadřující postoj nazvaný Principles for Cohesion Policy post 2020 (Zásady politiky soudržnosti po roce 2020).

Strategický dokument týkající se budoucnosti politiky soudržnosti bude formálně přijat na schůzi politického předsednictva konané v červnu 2017 ve Stavangeru.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023