Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský parlament zohledňuje požadavky Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance)  
Koalice v rámci celé EU vítá požadavek Evropského parlamentu na odpovídající a zjednodušené financování pro všechny regiony a na ukončení zmrazení prostředků v rámci prosazování fiskální kázně

Evropský parlament zakončil svým hlasováním o Evropském sociálním fondu plus (ESF+) dne 4. dubna svou práci na formování budoucí politiky soudržnosti tím, že změnil legislativní návrhy , které Evropská komise předložila v květnu. Hlasování doplnilo postoje k Evropskému fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti, k nařízení o společných ustanoveních a ke zvláštním ustanovením pro Evropskou územní spolupráci (ETC), které byly přijaty ve dnech 26. a 27. března. Aliance soudržnosti – celounijní aliance požadující silnější politiku soudržnosti po roce 2020 – vítá výsledek úsilí Parlamentu a naléhavě vyzývá členské státy EU, aby urychlily jednání, a nové investiční plány tak mohly být zahájeny včas.

Politika soudržnosti je hlavním investičním nástrojem EU, který z rozpočtu EU na období 2014–2020 uvolňuje více než 350 miliard EUR, aby zajistil inkluzivní a udržitelný růst na celém území Evropy a zapojil přitom místní zúčastněné strany. Úloha této politiky a její vliv jsou ohroženy, neboť některé členské státy volají po škrtech v jejím rozpočtu a protože pokračují snahy centralizovat veřejnou správu, což by poškodilo zapojení regionálních a místních orgánů.

Proto Evropský výbor regionů (VR) v roce 2018 ve spolupráci se Sdružením evropských příhraničních regionů (AEBR), Shromážděním evropských regionů (AER), Konferencí regionálních zákonodárných shromáždění Evropské unie (CALRE), Radou evropských obcí a regionů (CEMR), Konferencí okrajových přímořských regionů (CPMR) a  EUROCITIES vytvořil Alianci soudržnosti, která sdružuje všechny, kteří usilují o silnou politiku soudržnosti vycházející z příspěvků místních subjektů.

Postoj Evropského parlamentu ke společným pravidlům a zvláštním nařízením pro evropské strukturální a investiční fondy (ESI) na období 2021–2027 je v souladu s  prioritami , které stanovilo 12 000 signatářů Aliance soudržnosti, mezi něž patří 121 regionů, 135 měst, 50 národních sdružení místních a regionálních orgánů, 40 poslanců Evropského parlamentu a 35 evropských sdružení zastupujících veřejné i soukromé subjekty.

Aliance naléhavě vyzvala orgány EU, aby na politiku soudržnosti vyčlenily finanční prostředky ve výši alespoň jedné třetiny budoucího rozpočtu EU , což je postoj, který odpovídá zprávě EP o nařízení o společných ustanoveních. Výzva k obnovení přiměřených finančních prostředků přichází poté, co Komise navrhla 10% škrty v celkových přídělech na politiku soudržnosti. Ty zahrnovaly výrazné snížení prostředků Fondu soudržnosti, Evropské územní spolupráce a ESF+, pro něž byly nové úkoly zavedeny bez dodatečných zdrojů. Pokud jde o Evropskou územní spolupráci, EP kromě zajištění přiměřeného rozpočtu vyzval k posílení přeshraniční spolupráce, a to i v přímořských oblastech, a meziregionální spolupráce. V této souvislosti budou nové meziregionální inovační investice podporovat rozvoj evropských hodnotových řetězců a propojí méně rozvinuté regiony s regiony ve vedoucím postavení.

Dalším klíčovým požadavkem, který EP přijal, je výzva k tomu, aby se zabránilo centralizaci nebo reformě shora dolů. Nová pravidla musí namísto toho zachovávat a posilovat zásadu partnerství – zajišťovat zapojení regionálních a místních subjektů do vymezování a provádění investičních plánů – a  místní přístup , v jehož rámci jsou politické výzvy identifikovány na regionální a místní úrovni a politický dopad se posuzuje s ohledem na soudržné ukazatele. Vzhledem ke konkrétním rizikům centralizace správy a fungování EFRR a ESF – jak směrem do orgánů EU, tak do vlád členských států – je to velmi důležité. Parlament zamítl návrh na stanovení vnitrostátních – namísto regionálních – prahových hodnot pro zaměření finančních prostředků EFRR na strategické cíle a posílil místní rozměr fondu tím, že navrhl investovat alespoň 10 % vnitrostátních přídělů v městských oblastech a alespoň 5 % do integrovaného územního rozvoje ve znevýhodněných mimoměstských oblastech. Pokud jde o ESF, EP znovu potvrdil svou klíčovou úlohu v rámci politiky soudržnosti EU a její přínos k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti poté, co Komise zrevidovala úlohu fondu a výrazně ho propojila s koordinací makroekonomických politik členských států v rámci evropského semestru.

Partneři Aliance soudržnosti a její signatáři požadují, aby se politika soudržnosti stala dlouhodobým investičním nástrojem pro všechny regiony . Tento postoj sdílí jak Evropská komise, tak EP, jejichž návrhy rovněž umožňují určitou flexibilitu spočívající v novém naplánování zdrojů v případě nepředvídaných krizí a přírodních katastrof.

Obecné shody s Evropským parlamentem bylo rovněž dosaženo v souvislosti s výzvou k lepší koordinaci s ostatními politikami EU, se zjednodušením a s odmítnutím podmínek, které místní a regionální orgány nebo jiní příjemci nemohou ovlivnit. Postoj EP proti zmrazení prostředků z ESI fondů jakožto sankci za porušení fiskální kázně EU představuje v tomto smyslu důležitý milník a zásadní změnu ve srovnání s uplynulými lety.

Zatímco Rada bude v nadcházejících týdnech a měsících na politice soudržnosti nadále pracovat, jednání s Evropským parlamentem a Komisí budou pravděpodobně obnovena až po volbách do Evropského parlamentu. Aliance soudržnosti bude i nadále vyvíjet tlak na členské státy a orgány EU, aby evropským občanům zajistily silnou politiku soudržnosti, která bude zmírňovat rozdíly a poskytovat více příležitostí pro všechny místní komunity.

Sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023