Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropa potřebuje silnější, moderní a jednodušší politiku soudržnosti, aby mohla bojovat proti rostoucím nerovnostem  

Místní představitelé varují, že by mohly propadnout dostupné zdroje, a vyzývají k urychlení poskytování prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Evropský výbor regionů (VR) přijal na plenárním zasedání soubor stanovisek, v nichž připomněl, že politika soudržnosti hraje zásadní úlohu při stírání rozdílů mezi regiony EU a současně napomáhá Unii dosáhnout spravedlivé transformace, snížit závislost na fosilních palivech a posílit energetickou nezávislost. Potřebu silné soudržnosti v Evropě ještě zdůraznila současná válka proti Ukrajině a energetická krize. Pandemie COVID-19 pak zase ukázala, že k zajištění digitální soudržnosti mezi územími je naléhavě zapotřebí zavést opatření na úrovni EU, členských států, regionů i obcí.

Politika soudržnosti prokázala svou flexibilitu a účinnost při poskytování podpory v případě nepředvídaných krizí, jako je pandemie COVID-19 a současná válka proti Ukrajině. Je však nezbytné zajistit prostřednictvím stabilních a předvídatelných víceletých investičních plánů, aby politika soudržnosti přestavovala i nadále hlavní investiční nástroj EU zaměřený na boj proti nerovnostem v Evropě a na překlenutí prohlubující se digitální propasti. Tato dlouhodobá strategická úloha politiky soudržnosti by měla být zachována, aby tato politika mohla přispívat k větší solidaritě v EU. Za tímto účelem VR rovněž podporuje plné uplatňování zásady „nepoškozování soudržnosti“, jež zapadá do pojetí soudržnosti coby základní hodnoty, které Výbor prosazuje, a vyzývá Evropskou komisi, aby při vymezování této zásady s VR úzce spolupracovala. To jsou závěry, k nimž představitelé místní a regionální úrovně dospěli na říjnovém plenárním zasedání VR, které se konalo během 20. ročníku Evropského týdne regionů a měst.

Členové VR zdůraznili jedinečný přístup politiky soudržnosti, který vychází z analýzy územních potřeb na regionální a místní úrovni a využívá plně participativní a demokratický proces, na rozdíl od národních plánů pro oživení a odolnost, které jsou vypracovávány v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, avšak z velké části bez účasti regionů, jak vyplývá z Výroční zprávy EU o stavu regionů a měst, kterou VR zveřejnil dne 11. října. Místní a regionální představitelé navíc varovali před nebezpečím překrývání a efektem vytěsňování vzhledem k tomu, že není k dispozici mechanismus, který by umožnil Nástroj pro oživení a odolnost a politiku soudržnosti skutečně koordinovat a propojit.

Mimoto VR vyzývá orgány EU, aby v Evropě zajistily plnou digitální soudržnost s cílem bojovat proti nerovnostem mezi územními celky. Výbor varuje, že prohlubující se digitální propast by mohla zvýšit sociální a územní nerovnosti, neboť má dopad na služby poskytované na místní úrovni, jako je přístup ke službám elektronického zdravotnictví a vzdělávacím zdrojům, nebo by mohla mnoha občanům bránit v přístupu k základním službám, např. k používání bezhotovostních plateb nebo elektronickému hlasování. Větší digitální soudržnosti by navíc byla prostředkem k odvrácení úbytku obyvatel ve vnitrozemských, venkovských a horských oblastech.

Stěžejním faktorem pro to, aby se zabránilo prohlubování nerovností mezi komunitami, bude rovněž úspěch spravedlivé ekologické transformace všech regionů v Evropě. Ofenzivní válka, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022, spravedlivou transformaci znesnadnila, ale i zvýšila její naléhavost. Je tudíž třeba urychlit plánování Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) – na nějž bylo vyčleněno 19,3 miliardy EUR –, aby mohly být finanční prostředky mobilizovány včas. Představitelé místní úrovně poukázali na to, že prostředky na Nástroj pro oživení a odolnost byly shromážděny během jednoho roku, zatímco Evropská komise a členské státy pracovaly na FST téměř tři roky. Nebude-li program FST spuštěn v roce 2022, hrozí, že propadne celý roční příděl ve výši 25 % poskytnutých finančních prostředků.

Zpravodajka pro 8. zprávu o soudržnosti Nathalie Sarrabezolles (FR/SES) prohlásila: „Dnes více než kdy jindy potřebujeme politiku soudržnosti, jež by nám umožnila zmírnit dopady krize, kterou zažíváme, ale především snížit rozdíly v rámci Evropy. Ze zprávy o soudržnosti totiž vyplývá, že některé regiony zaostávají v rozvoji. Proces konvergence v Evropě je třeba znovu nastartovat, a to s využitím prospektivních řešení.

Zpravodaj stanoviska o digitální soudržnosti Gaetano Armao (IT/ELS) podotkl, že „digitální soudržnost je třeba zakotvit ve Smlouvě o EU jako další důležitý rozměr tradiční koncepce hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Má to zásadní význam, neboť občané vybavení konektivitou a digitálními dovednostmi mohou přinést významnou hodnotu svým komunitám. Digitální propast není oficiálně považována za hrozbu pro soudržnost EU. Potřebujeme vést veřejnou diskusi o tom, jak inovační a digitální propast překlenout. Jejím cílem by mělo být jasné pochopení pojetí „digitální soudržnosti“, které vyžaduje nejen uznání zásadní úlohy technologie v našem životě, ale také to, aby byly cíle soudržnosti (stanovené ve Smlouvě o EU) začleněny do digitálních práv, zásad a politik Unie.

Zpravodajka stanoviska Spravedlivá a udržitelná transformace v kontextu uhelných a energeticky náročných regionů Sari Rautio (FI/ELS), uvedla: „Spravedlivá transformace je nyní kvůli válce v Evropě ještě naléhavější. Domnívám se, že v rámci přechodu na nízkouhlíkovou společnost, který je zcela zásadní, je třeba se zaměřit na různé potřeby občanů. K tomu je zapotřebí vytvářet nová pracovní místa a rozvíjet nové dovednosti. Energetika, průmyslová odvětví, výrobní odvětví a malé a střední podniky se potýkají s obtížemi, a proto je důležité podporovat ambice průmyslu dosáhnout uhlíkové neutrality. K naplnění tohoto cíle může přispět i Fond pro spravedlivou transformaci. Hledání nejúčinnějších prostředků může být úspěšné pouze tehdy, budou-li do všech fází plánování a provádění zapojeny regiony a města. Zároveň však musíme zajistit, aby se vše dalo do pohybu a fungovalo, jak má.

Souvislosti:

Osmou zprávu o soudržnosti  zveřejnila Evropská komise dne 9. února. Poukazuje v ní jak na pozitivní, tak na negativní trendy v regionech, městech a venkovských oblastech EU: méně rozvinuté regiony dohánějí zbytek EU, nicméně mnohé regiony procházející transformací uvízly v rozvojové pasti. Pro oba zmíněné typy regionů bude navíc dosahování stejné úrovně rozvoje, jakou mají vyspělejší regiony, obtížnější kvůli zvyšujícím se inovačním nerovnostem. Evropský parlament přijal postoj k 8. zprávě o soudržnosti před několika týdny.

V rámci Zelené dohody pro Evropu byl zřízen mechanismus pro spravedlivou transformaci, který má pomoci regionům, na něž má přechod na klimaticky neutrální hospodářství největší dopad. Jeho součástí je i Fond pro spravedlivou transformaci (FST), v jehož rámci budou v období 2021–2027 provedeny na těchto územích investice ve výši asi 19 miliard EUR. Informace o výši prostředků z FST, které byly přiděleny jednotlivým členským státům, jsou k dispozici na tomto odkazu.

VR je spolu s předními evropskými sdruženími měst a regionů zakládajícím členem Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance) a opakované prohlašuje, že soudržnost představuje základní hodnotu Evropské unie a klíčový cíl všech jejích politik a investic. Více informací naleznete na tomto odkazu.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :