Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Plán oživení po pandemii COVID-19 je příležitostí k provedení skutečné zelené revoluce  

V tomto rozhovoru se s námi Juanma Moreno, předseda vlády Autonomního společenství Andalusie, z pozice zpravodaje podělil o své názory na nový evropský právní rámec pro klima. To je aktuální právně závazný návrh, jehož cílem je učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent na světě.

Návrh stanoviska k právnímu rámci pro klima, který vypracoval předseda vlády Autonomního společenství Andalusie Juanma Moreno (ES/ELS), je ve všech úředních jazycích EU k dispozici zde . O textu se bude jednat a hlasovat na příští schůzi komise ENVE dne 8. června . Konečné hlasování a přijetí je plánováno na plenární zasedání ve dnech 1. a 2. července, jehož součástí bude také diskuse na vysoké úrovni o Zelené dohodě pro Evropu.

Evropská komise zveřejnila svůj návrh právního rámce pro klima ještě před rozšířením onemocnění COVID-19, tedy za velmi odlišné situace než dnes. Mělo by úsilí o dosažení klimatické neutrality do roku 2050 zůstat prioritou i v rámci plánu na hospodářské a sociální oživení?

Samozřejmě, tento cíl musí zůstat prioritou, neboť zmíněné oživení představuje velkou příležitost. Musíme mít na paměti, že ještě dříve, než se situace změnila, byla naše společnost v zajetí průmyslové revoluce a řešila důsledky globálního oteplování. Řešení, která potřebujeme k překonání sociálních a ekonomických výzev, jimž dnes čelíme, jsou rovněž příležitostí k tomu, abychom nasměrovali naši společnost k udržitelnému a odolnějšímu modelu a vybudovali takové hospodářství, které bude klimaticky neutrálním. Plán oživení po pandemii COVID-19 je příležitostí k provedení skutečné zelené revoluce. Musíme proto více využívat obnovitelné zdroje energie, podporovat energetickou účinnost a účinné infrastruktury a dále rozvíjet udržitelné dopravní systémy. Zároveň se přitom musíme i nadále soustředit na vytváření pracovních míst.

Návrh Evropské komise týkající se evropského právního rámce pro klima byl po svém zveřejnění kritizován za nedostatek ambicí. V jakých ohledech by tedy mohl být ambicióznější?

Vláda Andalusie se domnívá, že závazný cíl klimatické neutrality do roku 2050, tak jak je stanoven v navrhovaném evropském právním rámci pro klima, je dostatečně ambiciózní a představuje pro celou Evropskou unii velkou výzvu. Máme však za to, že je nezbytné, aby s ohledem na rozsah sociálních, technologických a hospodářských změn, které je třeba řešit, byly nové cíle týkající se snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 co nejdříve specifikovány na úrovni EU i na úrovni členských států.

Andalusie přijala regionální právní rámec pro klima. Ke kterým oblastem mohou podle Vašich zkušeností lépe přispívat místní a regionální orgány a mít v nich větší vliv na cestě ke klimatické neutralitě? Proč mají v těchto oblastech místní a regionální orgány lepší pozici než orgány celostátní?

Některá z odvětví s vysokými emisemi uhlíku, v nichž musíme jednat, spadají do pravomoci místních a regionálních orgánů. Týká se to dopravy, bydlení a veřejných budov nebo nakládání s odpady. Je zřejmé, že zohlednění regionálního a místního přístupu ke změně klimatu je důležité, protože globální oteplování ovlivňuje kvůli řadě faktorů každý region jinak. Proto je třeba zavést koordinační mechanismy mezi všemi úrovněmi správy, aby se tak plánování a provádění politik v oblasti klimatu na jednotlivých územích vzájemně doplňovalo a sladilo. To vše s cílem optimalizovat zdroje a dosáhnout lepších výsledků.

Domníváte se, že jednotný evropský právní rámec pro klima může náležitě zohledňovat a postihovat širokou rozmanitost všech evropských regionů, a to jak z hlediska zeměpisného, tak i z hlediska sociálního a ekonomického?

Právě z důvodu socioekonomické a zeměpisné rozmanitosti území Evropské unie potřebujeme jednotný právní rámec, který bude fungovat jako jednotící prvek. V tomtéž duchu se nese i celý evropský projekt. Vzhledem k rozmanitosti místních a regionálních podmínek musíme rozvíjet aktivní účast všech územních celků, a to jak při přípravě, tak v procesu provádění nového právního rámce pro klima. Místní a regionální orgány jsou nejen orgány veřejné správy, které jsou občanům nejblíže, ale jsou v konečném důsledku rovněž odpovědné za provádění nových právních předpisů v praxi. Díky tomu představují účinný nástroj ke snížení rozdílů mezi územími a vybudování odolnější společnosti.

Jaké změny návrhu evropského právní rámce pro klima byste navrhoval pro zajištění toho, aby byly regiony a města v tomto procesu lépe zohledňovány a více do něj zapojeny?

Regionální a místní faktory jsou při přípravě strategií a akčních plánů v oblasti klimatické neutrality klíčové. Při hodnocení a posuzování slabých míst a rizik i při definování budoucích scénářů je třeba brát v úvahu socioekonomické, zeměpisné a klimatické proměnné. Vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu musí být doplněny o regionální a místní plány, jež se budou řídit týmiž kritérii, k nimž patří např. ziskovost, hospodářská a energetická účinnost, spravedlnost a solidarita. Místní a regionální orgány hrají klíčovou úlohu v opatřeních pro přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování jejích důsledků. Rozvoj regionálních úhlů pohledu by tak zvýšil naše šance na dosažení společného cíle, o nějž usilujeme, tj. stát se do roku 2050 stali prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.

Poznámky:

Program jednání a návrhy stanovisek, jež mají být projednány na schůzi komise ENVE dne 8. června, jsou k dispozici zde .

Evropský právní rámec pro klima – města a regiony požadují 5letý akční plán . Předseda Evropského výboru regionů v reakci na návrh Evropské komise týkající se evropského právního rámce pro klima ze 4. března vyzval EU k vypracování 5letého akčního plánu, který všem regionům a městům zajistí podporu v jejich úsilí o dosažení klimatické neutrality . Zde si přečtěte tiskovou zprávu .

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023