Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Dohody o rozpočtu EU a o fondu na podporu oživení je třeba dosáhnout do června – případné zpoždění by ohrozilo bezpečnost občanů a soudržnost Evropy.  

V návaznosti na videokonferenci členů Evropské rady, která se konala dne 23. dubna, vyzývá Aliance soudržnosti – celoevropská aliance požadující silnější politiku soudržnosti po roce 2020 – k tomu, aby politika soudržnosti zůstala prioritou v rámci rozhovorů o strategii oživení po krizi způsobené onemocněním Covid-19 a aby zohledňovala potřeby a zkušenosti regionů a měst.

Boj proti pandemii Covid-19 a za oživení evropského hospodářství jsou závodem s časem. Jakékoli další zpoždění při zajišťování odpovídajícího plánu EU na podporu oživení, jenž se bude opírat se o silný rozpočet EU, ohrozí naši schopnost chránit zdraví a sociální práva občanů, zachovat výrobní kapacitu Evropy, pomoci podnikům přežít krizi a investovat do udržitelné budoucnosti.

Potřebujeme, aby členské státy učinily zásadní krok vpřed pro Evropu, a to tím, že:

- zajistí, aby v nejhůře postižených zemích a regionech pokračovala mimořádná opatření podporovaná politikou soudržnosti, s odpovídajícím financováním a zvláštními pravidly;

- posílí plánované investice do politiky soudržnosti na období 2021–2027 s cílem urychlit oživení a v dlouhodobém horizontu zajistit odolnější, spravedlivější a udržitelnější Evropu;

- zajistí, aby mimořádné finanční iniciativy přispívaly k sociální, územní a hospodářské soudržnosti tím, že budou řešit místní daňové ztráty a příjmy a podporovat místní a regionální orgány – jakož i příslušné podniky ve veřejném vlastnictví – při provozování místních služeb pro občany během pandemie i po ní;

- úspěšně završí jednání o budoucí politice soudržnosti, a umožní tak včas zahájit nové období financování v roce 2021 a zajistit, aby mohla být politika soudržnosti prováděna i v následujících letech;

- spojí všechny úrovně veřejné správy s cílem investovat do zlepšení zdravotnických služeb v celé Unii, a to jak navýšením financování pro zdravotnictví v rámci politiky soudržnosti, tak vytvořením specializovaného mechanismu pro případy zdravotní nouze;

- uznají dobré příklady přeshraniční a nadnárodní spolupráce během současné krize a aktivně zapojí ESÚS, euroregiony a všechny příhraniční regiony EU do boje proti viru, jakož i do budoucího hospodářského oživení.

Požadujeme, aby jak „základní“ rozpočet EU, tak i mimořádné finanční investiční iniciativy vycházely ze zkušeností a znalostí místních aktérů, kteří se potýkají s pandemií a jejími důsledky. Investice EU musí využívat flexibility a zjednodušení, jakékoli nadměrná centralizace by však vážně narušila jejich účinnost. Politika soudržnosti je nejlepším nástrojem EU pro strukturální posílení sociálního a hospodářského rozvoje regionů a měst (včetně opatření v oblasti zdraví a klimatu). Je zapotřebí ji posílit a plně mobilizovat s cílem zvýšit v dlouhodobém horizontu odolnost všech místních a regionálních orgánů, aby bylo zajištěno, že budou dostatečně připraveny na hospodářské dopady současné krize, ale i jakýchkoli dalších krizí, a doplní tak stávající i budoucí nástroje reakce na naléhavé situace.

Pokud jde o případné posílení programu na podporu reforem, skutečné zapojení regionů a měst do posuzování potřeb a do přípravy intervencí, v úzké koordinaci s plány politiky soudržnosti, bude mít rozhodující význam pro zajištění toho, aby nebylo opomenuto žádné místo a aby byl účinně usměrněn územně asymetrický dopad reforem. Kromě toho by se regiony a města měly zapojit do diskuse o tom, jak z územního hlediska posílit odolnost evropské společnosti při řešení pandemické krize a jejích hospodářských a sociálních důsledků.

Teď je naprosto nezbytné, aby orgány EU postupovaly v duchu solidarity a odpovědnosti. Konečným výsledkem jednání nemůže být soubor nadměrně centralizovaných finančních prostředků a nejistých finančních nástrojů opírajících se pouze o reakci soukromých trhů. Musíme Evropě poskytnout účinnou kombinaci nástrojů, kde budou náležitě vyváženy granty a úvěry a kde se bude v zájmu zajištění lepší reakce na potřeby občanů EU plně uplatňovat zásada partnerství.

Jen pokud budeme mít odvahu a vzájemnou důvěru, můžeme Evropu vyvést z této nouzové situace.

Sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023