Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Konference o budoucnosti Evropy – hlavním tématem diskusí s občany by měly být demokratické základy Unie  

Členové Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) Výboru regionů uspořádali dne 26. února v rámci přípravy konference o budoucnosti Evropy diskusi o evropských hodnotách, občanství a demokracii. Jeden ze sedmi politických okruhů konference se zaměřuje na demokratické základy Evropské unie. Místní a regionální orgány se každodenně zasazují o demokratické základy EU, avšak není pro ně snadné dosáhnout toho, aby byly dodržovány. Tři externí řečníci poukázali na to, že budování Evropy se opírá o evropské hodnoty, ale není jisté, zda tyto hodnoty vnímají všichni stejně a souhlasí s nimi. Členové VR rovněž projednali pracovní dokument paní Borrell Porta (ES/EA) o místních a regionálních orgánech ve stálém dialogu s občany, který bude jedním z hlavních příspěvků VR k této konferenci. Závěrečná doporučení budou předložena na květnovém plenárním zasedání VR.

Konference o budoucnosti Evropy bude dvouletý proces, během něhož budou probíhat otevřené, inkluzivní a transparentní diskuse, jichž se zúčastní občané, občanská společnost, vnitrostátní, regionální a místní orgány a evropské orgány a instituce, aby evropskému projektu dodali nový impuls a posílili evropskou demokracii. Bude zahájena 9. května 2020 na Den Evropy. Příspěvky VR ke konferenci koordinuje komise CIVEX. Během celého průběhu konference bude VR v rámci svých komisí pořádat diskuse o tématech, která se budou této konference bezprostředně týkat. Diskuse, která se konala dne 26. února, se zaměřila na evropské hodnoty, občanství a demokracii.

Nově zvolený předseda komise CIVEX Mark Speich (DE/ELS), který zastává funkci tajemníka spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti, v úvodu tematické diskuse o evropských hodnotách, občanství a demokracii uvedl, že má-li být konference o budoucnosti Evropy příležitostí k tomu, aby se občané cítili součástí procesu evropské integrace, bude nutné ji pojmout jako skutečný dialog s občany o základních hodnotách a zásadách Unie. Prohlásil, že „úloha místních a regionálních orgánů je v této souvislosti důležitá, neboť právě prostřednictvím jejich rozhodnutí a politik ovlivňují hodnoty a zásady každodenní život občanů. Konference se musí soustředit nikoli pouze na získání zpětné vazby, ale musí také vést k politickým důsledkům. VR bude do tohoto procesu aktivně zapojen.“

Hlavní poradce a člen kabinetu evropské veřejné ochránkyně práv Graham Smith během diskuse poznamenal, že „největší téma“, které řeší evropská veřejná ochránkyně práv, jež se zabývá problémy týkajícími se nesprávného úředního postupu na úrovni EU, „je transparentnost, která je pro demokratický proces klíčová“. Upozornil na to, že nedostatek transparentnosti přispívá k šíření názoru, že „vše je vina Bruselu“. Na závěr prohlásil, že EU nepotřebuje „velkou změnu“. „Musíme lépe využívat to, co máme k dispozici,“ což znamená instituce, které budou lépe uzpůsobené, aby sloužily občanům.

Poslanec EP Pascal Durand (FR/Renew Europe), který působí jako koordinátor skupiny Renew Europe ve výboru AFCO Evropského parlamentu, uvedl, že začátek této konference neproběhl dobře, jelikož orgány EU se neshodly na tom, zda je úkolem zlepšit komunikaci, vyladit stávající způsob fungování či nalézt nový způsob, jak doplňovat zastupitelskou demokracii. Prohlásil, že je třeba, aby orgány EU upustily od „mezivládní logiky“, a dodal, že k tomu bude zapotřebí „vnější tlak ze strany nevládních organizací, občanské společnosti a zprostředkujících subjektů, jako jsou odbory“.

Alberto Alemanno , profesor práva EU v rámci programu Jean Monnet a zakladatel organizace The Good Lobby , což je neziskový občanský startup, jenž usiluje o vyrovnanější přístup k moci, aby se společnost stala více pluralitní, inkluzivní a demokratická, zmínil, že EU poskytuje občanům více příležitostí ovlivňovat politiku než jakákoli jiná jurisdikce na světě, avšak „škála možností je velmi málo známá a zřídkakdy využívaná“. Prohlásil, že úkolem konference o budoucnosti Evropy je „získat globální představu“ a že „zásadní význam má stálý mechanismus, který by občanům umožňoval vyjadřovat názory,“ a to prostřednictvím stávajících sítí, jako jsou sítě na místní úrovni. Vyjádřil znepokojení nad tím, že za cenu toho, že by EU zapojila občany, by mohla opomenout organizovanou občanskou společnost, a prohlásil, že „ani Evropský parlament nenavrhuje žádnou úlohu“ pro nevládní organizace ve shromážděních.

Dalším klíčovým okamžikem této schůze komise CIVEX byla prezentace, kterou uskutečnila členka VR Mireia Borrell Porta (ES/EA), tajemnice pro vnější činnost a Evropskou unii vlády autonomní oblasti Katalánsko, během níž představila svůj pracovní dokument „Místní a regionální orgány ve stálém dialogu s občany“, jenž bude klíčovým příspěvkem VR ke konferenci o budoucnosti Evropy.

Mireia Borrel Porta se v souvislosti se svým stanoviskem vyjádřila takto: „Stanovisko navrhne strukturovaný způsob, jak zapojit občany do tvorby politik od místní úrovně až po úroveň EU, a ukazuje, jak by mohlo strukturované zapojení občanů přispět k činnosti konference o budoucnosti Evropy, a to jak k jejímu průběhu, tak k závěrům.“

V usnesení , které VR přijal po diskusi s místopředsedkyní Evropské komise Dubravkou Šuicou na únorovém plenárním zasedání, vyzval k uspořádání skutečně otevřené a inkluzivní demokratické konzultace, která by oslovila všechny občany ve všech regionech a městech.

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023