Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Komisařka Kadri Simson: Bez plného zapojení měst a regionů skončí plány ekologického oživení nezdarem  

Evropská komisařka pro energetiku diskutovala s místními představiteli o dalším postupu při transformaci energetiky a provádění Zelené dohody pro Evropu a v této souvislosti vyzvala k tomu, aby byly členské státy plně zapojeny do plánů na podporu oživení a odolnosti

Stěžejním tématem diskuse s evropskou komisařkou pro energetiku Kadri Simson byla úloha měst a regionů v oživení po pandemii COVID-19, kterou je třeba využít jakožto jeden z hlavních faktorů k urychlení ekologické transformace. Členové Evropského výboru regionů na schůzi Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku znovu upozornili na to, že je třeba místní a regionální orgány zapojit do určování a uskutečňování prioritních investic, mj. v rámci nástroje Next Generation EU a facility na podporu oživení a odolnosti. Na programu jednání byla také iniciativa „renovační vlna“, biologická rozmanitost, oběhové hospodářství a přizpůsobování se změně klimatu.

Komise ENVE na své první schůzi po letní přestávce projednala několik mimořádně důležitých dokumentů a formulovala dva zásadní cíle. Zaprvé je nutné zajistit, aby města a regiony hrály ve strategii EU pro oživení po pandemii COVID-19 ústřední roli. Zadruhé je třeba zaručit, aby byly v rámci plánů na podporu tohoto oživení na všech územích realizovány ekologické a udržitelné projekty.

Diskuse o energetických aspektech oživení v EU, jež byla mj. zaměřena na úlohu obnovitelných zdrojů energie, energetickou účinnost a čistou dopravu, se zúčastnila evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson.

Starosta Sevilly a předseda komise ENVE Juan Espadas (ES/SES) ve svém úvodním proslovu zdůraznil: „Aktivní zapojení místních a regionálních orgánů do formulování strategie energetické transformace má pro EU klíčový význam. Jsme politickými aktéry, kteří nejlépe znají místní situaci a potřeby našich občanů. Můžeme praktickým způsobem pomoci vybrat takové investiční projekty, které budou lépe odpovídat této strategii v podobě navržené Evropskou komisí.“

Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson prohlásila: „ V úzké spolupráci s Výborem regionů se snažíme dosáhnout toho, aby byla vize Zelené dohody pro Evropu naplněna na celém kontinentu. Regiony jsou důležitými partnery při provádění politik v oblasti klimatu a energetiky a při hledání konkrétních praktických řešení. Bez přispění našich měst a regionů by například vůbec nebylo možné uskutečnit iniciativu „renovační vlna“, protože řada obecních a obytných budov je v jejich vlastnictví.“ Komisařka se zmínila o víceúrovňovém dialogu o klimatu a energetice, který označila za „skvělý příklad další spolupráce mezi regiony a Komisí“ . Uvedla, že by bylo vhodné věnovat se v následující fázi této iniciativy VR „renovační vlně“ .

V diskusi vystoupil také předseda rady Toskánska a zpravodaj stanoviska VR o iniciativě „renovační vlna“ Enrico Rossi (IT/SES) : „Krize způsobená pandemií COVID-19 jasně ukázala, že veřejné orgány musí ve větší míře investovat do sociálního bydlení, nemocnic, pečovatelských domů, škol a denních stacionářů a do regenerace měst, aby v nich panovaly bezpečnější a lepší životní podmínky. ‚Renovační vlna‘ nám skýtá příležitost dát našim městům a regionům ekologičtější a udržitelnější charakter, vytvořit 4 miliony pracovních míst a docílit v EU do roku 2050 klimatické neutrality.“ Evropská komise by měla tuto iniciativu zveřejnit na podzim a  jejím účelem je podpořit novou vlnu renovací budov, které jsou v EU původcem 40 % emisí CO 2. 

Členové komise ENVE přijali dva návrhy stanovisek:

  • Nový akční plán pro oběhové hospodářství . Stanovisko vypracoval člen výkonné rady provincie Drenthe Tjisse STELPSTRA (NL/EKR) , který zdůraznil: „Už si nemůžeme dovolit žádné další výmluvy. Je načase zrychlit zavádění oběhového hospodářství a stanovit konkrétní cíle. Pandemie COVID-19 bolestným způsobem odhalila naši zranitelnost a závislost na surovinách. Normální již nesmí být věci vyhazovat, nýbrž nalézt pro ně opětovné využití. V tomto směru je naléhavě nutné zavést evropskou politiku v oblasti surovin, a to nejen s cílem získat přehled o materiálových tocích, ale také zajistit, aby k těmto vzácným, avšak nepostradatelným surovinám měly přístup všechny regiony.“ Stanovisko by mělo být přijato na plenárním zasedání v říjnu 2020. Tjisse Stelpstra nám na toto téma nedávno poskytl rozhovor, který naleznete zde .

Na programu byla také diskuse o prioritách německého předsednictví Rady EU, jíž se zúčastnila Nina Alsen ze Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti.

Na schůzi byla prodiskutována tato stanoviska:

Místostarosta města Liepāja Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE) byl komisí ENVE jmenován zpravodajem plánovaného stanoviska ke strategii EU pro integraci energetického systému.

Další informace:

V úterý 8. září uspořádaly VR a Evropská komise 16. schůzi technické platformy pro spolupráci v oblasti životního prostředí , která nesla název Jakým způsobem mohou místní a regionální orgány prostřednictvím oběhového hospodářství podpořit udržitelné oživení? . Členové VR, úředníci EU a hlavní zainteresované strany se na ní společně zamysleli nad stávajícími nástroji určenými k prosazování oběhového hospodářství na místní a regionální úrovni a také nad jejich nedostatky. Tuto technickou platformu zřídily v roce 2012 Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (Evropský výbor regionů) a Generální ředitelství pro životní prostředí. Platforma slouží jako fórum pro podporu dialogu o místních a regionálních problémech a řešeních při uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Její příští schůze se bude konat 22. října 2020 v rámci Evropského týdne regionů a měst a zahájení iniciativy Dohoda pro zelená města .

Zapojte se do iniciativy Provádění Zelené dohody na místní úrovni – VR hledá osvědčené postupy. Přihlášky je třeba podat do 21. září.

Na tomto odkazu se můžete zaregistrovat na Evropský týden regionů a měst 2020. 

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023