Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Celounijní koalice naléhavě vyzývá vlády členských států, aby zapojily regiony a města do přípravy plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19 a aby předešly vzniku rozdílů v dostupnosti vakcín v Evropě  

V předvečer zasedání Evropské rady vyzývá #Cohesion Alliance (Aliance soudržnosti) – aliance 12 000 signatářů z celé EU zasazujících se o posílení politiky soudržnosti po roce 2020 – členské státy, aby na přípravě, provádění a řízení národních plánů pro oživení a odolnost pracovaly v partnerství s místními a regionálními orgány. Aliance soudržnosti rovněž vyzývá vnitrostátní parlamenty, aby co nejdříve ratifikovaly rozhodnutí o vlastních zdrojích, což Evropské komisi umožní vypůjčit si až 750 miliard EUR na kapitálových trzích za účelem řešení negativních dopadů krize COVID-19. Aliance navíc varuje vedoucí představitele EU před vzájemným soupeřením o očkovací látky, neboť to by zvýšilo nerovnosti mezi evropskými regiony, městy a vesnicemi.

Místní a regionální orgány jsou od samého počátku v první linii zdravotní krize a budou hrát klíčovou úlohu při zajišťování spravedlivého, udržitelného a odolného oživení v celé Evropě. S tím, jak členské státy připravují své národní plány pro oživení, se však ukazuje, že v mnoha zemích nejsou naše regiony, města a obce do procesu plánování smysluplně zapojovány , stejně jako naši sociální a hospodářští partneři.

Oživení Evropy dosáhne takové maximální odolnosti, jak odolné bude oživení ve všech jejích regionech, vesnicích, městech a velkoměstech. Potřeby těchto celků jsou různorodé. Účinného oživení lze dosáhnout pouze tehdy, pokud si uvědomíme četné výzvy a rozpory, jimž čelí všechna evropská území – od venkovských a nejvíce izolovaných oblastí až po ta nejvíce urbanizovaná území, od ostrovů po horské regiony, řídce osídlené a příhraniční oblasti –, a budeme se jimi zabývat. Investice musí odpovídat územním potřebám. Pokud nebudou místní a regionální orgány plnohodnotně zapojeny do navrhování, provádění a řízení národních plánů pro oživení a odolnost, hrozí, že mnohé regiony zůstanou opomenuty. Místní a regionální orgány odpovídají za třetinu veřejných výdajů a realizují polovinu veřejných investic v EU. Bez jejich přispění k oživení jednoduše nedojde.

Evropská solidarita znamená činy dokázat, že soudržnost je základní hodnotou EU. Vyzýváme proto všechny členské státy, aby na navrhování, provádění a řízení národních plánů pro oživení , jež mají být předloženy Evropské komisi do konce dubna, pracovaly v partnerství s místními a regionálními orgány, sociálními a hospodářskými partnery a občanskou společností . Zdůrazňujeme, že je nezbytné v plné míře respektovat principy partnerství a víceúrovňové správy a že je nutné v tomto procesu uplatňovat místní přístup.

Aliance soudržnosti uvítala vytvoření nástroje na podporu oživení Next Generation EU, známého též pod názvem Plán na podporu oživení Evropy , a považuje jej za historický okamžik v dějinách Evropské unie. Nyní nastal čas nejmocnější investiční plán, se kterým kdy EU přišla, zrealizovat. Příliš mnoho členských států však dosud neratifikovalo rozhodnutí o vlastních zdrojích , tedy právního předpisu, jenž by Evropské komisi umožnil vypůjčit si až 750 miliard EUR na kapitálových trzích za účelem řešení negativních dopadů krize COVID-19. Jeho urychlená ratifikace všemi členskými státy EU má zásadní význam pro nastartování evropského oživení díky dodatečným finančním prostředkům. Vnitrostátní parlamenty proto musí toto rozhodnutí ratifikovat co nejrychleji.

V neposlední řadě evropská solidarita znamená také to, že je třeba spolupracovat za účelem uskutečnění opravdu evropské očkovací kampaně. Roztříštěná kampaň by nikomu prospěch nepřinesla a ohrozila by oživení tím, že by jen zvětšila nerovnosti mezi evropskými regiony. Proto Aliance soudržnosti v předvečer evropského summitu varuje vedoucí představitele EU před nebezpečím soupeření o očkovací látky. Vyzýváme k zajištění úzké koordinace mezi EU, regionálními a vnitrostátními vládami s cílem naplnit potřeby a očekávání všech našich občanů.

Musíme udělat vše pro to, aby nedošlo ke vzniku rozdílů v dostupnosti vakcín, jež by zvýšily nerovnosti mezi regiony, městy a obcemi.

Sekretariát můžete kontaktovat na adrese:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023