Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
VR požaduje, aby byla přijata opatření s ohledem na to, že pandemie prohlubuje genderové rozdíly a že ženy představují pouze 30 % z 1 milionu místních politiků v EU  

Na akci VR konané u příležitosti Mezinárodního dne žen diskutovali místní a regionální představitelé o znepokojivých tendencích a požadovali konkrétní opatření na podporu žen v politice

Na ženy dolehla pandemie COVID-19 obzvláště těžce: coby zdravotnicím a pečovatelkám jim hrozí větší nebezpečí, že přijdou do kontaktu s virem, a i z hlediska zaměstnanosti jsou negativní dopady krize na ženy výraznější než v případě mužů, což může mít dlouhodobé následky na jejich plat a kariéru. Omezení volného pohybu dále prohloubila stávající rozdíly mezi ženami a muži v oblasti neplacené pečovatelské práce, vedla k nárůstu domácího násilí na ženách a narušila přístup k podpůrným službám.

Alarmující je i nadále nedostatečné zastoupení žen v regionální a místní politice, neboť představují jen 30 % z 1 milionu regionálních a místních politiků v EU. Konkrétně tvoří jen 17,2 % zvolených starostů, 34,1 % členů regionálních parlamentů a shromáždění a přibližně 36 % členů regionálních orgánů.

Tyto znepokojivé trendy a čísla zazněly na konferenci „Za více žen v politice“, kterou u příležitosti Mezinárodního dne žen uspořádal Evropský výbor regionů (VR). Evropský institut pro rovnost žen a mužů na ní představil hlavní závěry indexu rovnosti žen a mužů za rok 2020 , přičemž se zaměřil především na hledisko „moci“ v oblasti místní a regionální politiky. Z těchto údajů je patrné nedostatečné zastoupení žen v regionální a místní politice, což je nepřijatelné. Pro ilustraci toho, jak negativně ovlivňuje pandemie rovnost žen a mužů, byly zdůrazněny také údaje z  regionálního a místního barometru VR .

Předseda a členové VR, poslanci Evropského parlamentu i účastníci programu VR pro mladé zvolené politiky zdůraznili, že je naléhavě zapotřebí tyto zásadní otázky řešit. Vyzvali představitele na všech úrovních správy – evropské, vnitrostátní, regionální i místní – aby se usilovněji snažili odstranit v politice rozdíly mezi ženami a muži, řešili problém násilí vůči zvoleným političkám a veřejně činným ženám a potírali všechny formy sexistických útoků, jejichž terčem jsou ženy.

Akci zahájil předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas , který prohlásil: „Musíme podniknout konkrétní kroky a pořádat a podporovat iniciativy, které ženám před volbami do obecních a regionálních zastupitelstev umožní překonat diskriminaci a překážky, na něž narážejí. Jen tak je podpoříme také v tom, aby v těchto volbách samy kandidovaly. Je pravda, že na ženy doléhá pandemie obzvláště těžce. Nesmíme však kvůli tomu zapomínat na to, že je zapotřebí zlepšit rovnost žen a mužů jako takovou a zajistit, aby se ženy více podílely na rozhodování. To znamená, že musíme využít veškeré schopnosti, které máme k dispozici, a to jak žen, tak mužů, abychom vytvořili lepší podmínky ve společnosti. Totéž musí platit i pro náš Výbor. Spoléhám na to, že všichni naši členové a jejich politické skupiny budou společně s vnitrostátními sdruženími a delegacemi zastupujícími 27 členských států usilovat o zásadní zlepšení, pokud jde o genderovou vyváženost v řadách našich členů.“

Předsedkyně regionální vlády autonomní oblasti La Rioja Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES) se blíže zaměřila na otázku nedostatku žen v nejvyšších politických funkcích. „Přestože ženy tvoří 45 % členů regionálních parlamentů, mezi předsedy 17 španělských autonomních oblastí najdete jen 4 ženy. V mé autonomní oblasti La Rioja trvalo celých 38 let, než v čele regionální vlády stanula žena.“ Jak dále uvedla, „nečinnost politických stran, nedostatek ženských vzorů a obtížné hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem“ patří mezi překážky, jež brání tomu, aby byly ženy více zastoupeny na politické scéně.

Vasco Alves Cordeiro , první místopředseda Evropského výboru regionů a člen regionálního parlamentu Azorských ostrovů, prohlásil, že „by všem úrovním správy nesmírně prospělo, kdyby bylo v politice více žen. Vedoucí postavení žen je nezbytným předpokladem pro to, abychom vytvořili spravedlivější a rovnoprávnější společnost pro všechny. Pandemie COVID-19 doléhá na ženy daleko víc než muže. Musíme proto zajistit, aby díky oživení došlo v otázce genderové rovnosti k pokroku a aby bylo ekonomické postavení žen skutečně posíleno a investovalo se do odvětví pečovatelských služeb. Nemůžeme čekat dalších sto let – rovnost žen a mužů je zapotřebí nastolit již dnes!“

Účastníci diskutovali o tom, jak do tohoto úsilí aktivně zapojit místní a regionální politiky a podnítit je k tomu, aby posilovali rovnost žen a mužů a odstraňovali překážky, jež ženám brání vstoupit do politiky, a zároveň určili kroky, jež je zapotřebí podniknout k odstranění rozdílů mezi ženami a muži, a přišli s nápady, jak toho dosáhnout. Řada mladých volených političek a politiků se podělila o své zkušenosti s řešením otázky rovnosti žen a mužů a paritní demokracie na místní a regionální úrovni. Odborníci na boj proti dezinformacím a nenávistným projevům na internetu názorně ukázali, jak mohou političky účinně a strukturovaně reagovat na genderově podmíněné násilí na internetu.

Souvislosti:

Tato akce je součástí iniciativy, kterou Evropský výbor regionů zahájil v roce 2020 s cílem prosazovat vyvážené zastoupení žen a mužů v politice a rozhodování na místní a regionální úrovni, zvyšovat informovanost a podporovat výměnu osvědčených postupů.

Evropský výbor regionů jakožto politické shromáždění místních a regionálních představitelů v EU přijal opatření, díky nimž má být dosaženo genderové vyváženosti z hlediska zastoupení v politice a účasti na politickém životě, neboť jde o otázku rovnosti a demokracie. Konkrétně v této souvislosti přijal Strategii genderově vyváženého zastoupení členů ve VR a stanovisko Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 .

Mezinárodní den žen se slaví v mnoha zemích po celém světě . V tento den se ženám dostává uznání za jejich úspěchy, a to bez ohledu na rozdíly, ať už národnostní, etnické, jazykové, kulturní, ekonomické či politické. Pro ženy ve vyspělých i rozvojových zemích má Mezinárodní den žen od samého počátku nový globální rozměr. Díky mezinárodnímu ženskému hnutí, které posílily čtyři světové konference OSN o ženách, představují oslavy MDŽ příležitost, jak zvýšit podporu pro práva žen a jejich účast na politické a hospodářské scéně. Mezinárodní den žen, který byl oficiálně vyhlášen OSN v roce 1977, má své kořeny v dělnickém hnutí v Severní Americe a po celé Evropě na počátku dvacátého století.

Téma letošního Mezinárodního dne žen, jež zní Ženy na vedoucích pozicích: Jak ve světě ovládaném pandemií COVID-19 dosáhnout rovnoprávnosti v budoucnosti , je výrazem uznání pro enormní úsilí, jež vynakládají ženy a dívky po celé světě na to, aby v budoucnosti i v rámci oživení po pandemii COVID-19 dosáhly větší rovnoprávnosti.

Bližší informací naleznete v těchto publikacích:

Projev předsedy VR na konferenci Za více žen v politice v roce 2021

Stanovisko VR Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

Strategie genderově vyváženého zastoupení členů ve VR

Iniciativa VR Za více žen v politice

Evropský institut pro rovnost žen a mužů: Index rovnosti žen a mužů

URBACT: Gender Equal Cities (Genderově vyvážená města)

Studie „The Gender Gap in the EU’s Public Employment and Leadership“ (Genderové rozdíly z hlediska zaměstnanosti a vedoucích pozic ve veřejném sektoru v EU), 2.3.2021

„Women in politics in the EU: State of play“ (Ženy v politice v zemích EU: aktuální stav)

Akce Evropského parlamentu na téma „We are strong: Women leading the fight against COVID-19“ (Jsme silné: Ženy v čele boje proti pandemii COVID-19), 4. března 2021

Rozhovor s Conchou Andreu (ES/SES), zpravodajkou VR ke strategii pro rovnost žen a mužů

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobilní tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023