Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Změna klimatu – je načase jednat  

Prohlášení předsedy Karla-Heinze Lambertze vydané v souvislosti se summitem OSN o klimatu konaným dne 23. září 2019 v New Yorku.

Ignorování tisíců lidí, kteří týden co týden vycházejí do ulic, aby vyzvali vedoucí světové představitele k dodržení slibů, které dali při podpisu Pařížské dohody OSN o klimatu v roce 2015, by jednak mělo katastrofální důsledky pro životní prostředí a jednak by to bylo chybné z ekonomického a morálního hlediska. Skeptikové, kteří zpochybňují spojitost mezi konáním člověka a změnou klimatu, nejenže neberou v potaz vědecké poznatky, ale přehlížejí také hospodářské příležitosti a prohlubují pocit odcizení, jejž občané chovají ve vztahu k politikům. Je nezbytné, aby orgány na všech úrovních správy začaly jednat, jinak na to doplatí budoucí generace.

Vědecká zjištění nenechávají pochyb o tom, že změna klimatu postupuje. Už teď se stále častěji setkáváme s neobvyklými a extrémními povětrnostními jevy. Tají ledovce na pólech i v jiných částech světa, zvyšuje se hladina moře a biologická rozmanitost ubývá nebývale rychlým tempem . Pádné jsou i ekonomické důvody – globální oteplování nás ročně stojí 12 miliard EUR. Přechod na bezuhlíkové hospodářství umožní vytvořit tolik potřebná pracovní místa, posílit konkurenceschopnost EU a snížit naši energetickou závislost.

V dnešní den proběhne v New Yorku významná konference věnovaná klimatu, na níž generální tajemník OSN Antonio Guterres vyzve k rychlejší realizaci opatření namířených proti změně klimatu a k přijetí vyšších klimatických cílů. Podařilo se nám již uzavřít nejambicióznější mezinárodní dohodu o klimatu v dějinách lidstva. Domluvili jsme se na cílech, většině kroků a prováděcích pravidlech. Přesto se však globální teploty do roku 2100 zvýší o 3°C, budeme-li postupovat jako doposud. Musíme být usilovnější a přeměnit naše závazky v konkrétní činy. Dané sliby nicméně nebude možné splnit bez zapojení místních komunit, měst a regionů.

Polovina lidí na světě žije ve městech, přičemž v roce 2050 jich zřejmě bude 70 %. Města spotřebovávají celých 80 % vyrobené energie a téměř stejně vysoký je jejich podíl na celosvětových emisích skleníkových plynů. Místní orgány hrají stěžejní roli, neboť provádějí více než 70 % opatření souvisejících se zmírňováním změny klimatu a až 90 % opatření v rámci přizpůsobování se této změně. Ve zprávě OSN vydané tento týden se uvádí, že investice do opatření v oblasti snižování emisí uhlíku ve městech vynesou do roku 2050 přinejmenším 23,9 bilionů USD .

Navzdory tomu nebyly místní orgány, města a regiony zatím oficiálně přizvány k celosvětovým jednáním o klimatu. Je nezbytné, aby byly v rámci Pařížské dohody o klimatu konečně formálně uznány a zakotveny snahy a úspěchy měst a regionů na tomto poli. Jejich úsilí je třeba neprodleně vyhodnotit a zohlednit, poněvadž zaznívají hlasy, že máme pouze 12 let na to, abychom změnili kurz. Tyto místně a regionálně stanovené příspěvky mají určující význam pro to, aby bylo možné využít výsledků, jichž města a regiony v boji proti změně klimatu dosahují.

Evropský výbor regionů, který je shromážděním místních a regionálních představitelů na úrovni EU, má bezprostřední informace o tom, jak zásadní úlohu hrají města a regiony při provádění opatření v oblasti klimatu. Naši členové mají přímé pravomoci v oblastech, které mají ústřední význam v procesu dekarbonizace, a každodenně se snaží zvýšit množství zeleně v městských oblastech a zavádět celou řadu udržitelných řešení, počínaje dopravou přes výrobu a spotřebu energie a nakládání s odpady až po ochranu biologické rozmanitosti. Místní orgány ovšem potřebují více než uznání a podporu.

Vyzýváme jednotlivé vlády a státy, aby převzaly a rozšířily myšlenku Paktu starostů a primátorů , jejž v současné době podporuje více než 9 500 měst, která se dobrovolně zavázala překročit cíle EU v oblasti klimatu a energetiky. Strukturovaný systém technické a finanční podpory v rámci tohoto paktu místním orgánům pomáhá při uskutečňování ekologické transformace. Díky evropské finanční podpoře prostřednictvím takových nástrojů, jako je evropská energetická pomoc na místní úrovni (ELENA), kterou před 10 lety zavedla Evropská investiční banka, se již podařilo uvolnit zhruba 6 miliard EUR na investice místních orgánů na ochranu klimatu.

V rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu přiřadila Evropská unie nejvyšší prioritu transformaci energetiky a dekarbonizaci hospodářství. Evropa si musí v oblasti energetiky a klimatu stanovit vyšší cíle a regionální politika EU, tj. politika soudržnosti, musí zůstat jedním z hlavních nástrojů pro realizaci opatření v oblasti klimatu. Příští dlouhodobý rozpočet EU na období po roce 2020, o němž se momentálně jedná, musí být v souladu s potřebou zamezit změně klimatu a vlády musejí přestat dotovat investice založené na využívání fosilních paliv.

Změna klimatu je jednou z největších hrozeb, jimž čelíme, a boj proti ní nepopiratelně představuje souboj s časem. Je jasné, že globální oteplování nedokážeme zastavit individuálními kroky, nýbrž koordinovaným úsilím na všech úrovních správy a ze strany podniků, občanské společnosti a jednotlivců. Evropský výbor regionů již před uzavřením Pařížské dohody upozorňoval na to, že EU musí do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Evropané si tento cíl nedávno vytyčili, zatím však nebyl zachycen v právních předpisech. Žádáme všechny státy světa, aby vypracovaly plány pro splnění tohoto cíle a předvedly způsob, jakým hodlají zapojit a podpořit místní a regionální orgány.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :