Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Změna klimatu – naplnění cílů Pařížské dohody vyžaduje více ambicí a novou správu  
Města a regiony vyzývají EU, aby zvýšila ambice, posílila investice v oblasti klimatu na místní úrovni a zároveň navrhla změnu správy, kterou formálně zahrne i místní orgány.

Pět měsíců před jednáním OSN o klimatu na zasedání COP24 v polských Katovicích uspořádal Evropský výbor regionů (VR) debatu na vysoké úrovni o opatřeních v oblasti klimatu. Místní a regionální vedoucí představitelé ze zemí EU přijali stanovisko Správa v oblasti klimatu po roce 2020 , v němž vyjádřili svůj postoj k tomu, jak uvést Pařížskou dohodu do praxe, tj. jak postupovat ohledně souvisejícího souboru pravidel. Pokud nebudou zapojeny místní a regionální orgány, nebudou učiněné závazky v oblasti klimatu odpovídat skutečným výsledkům potřebným pro udržení nárůstu globální teploty pod 2°C. VR podporuje návrh zpravodaje Andrewa Coopera (UK/EA) na překlenutí rozdílu v emisích prostřednictvím místně stanovených příspěvků.

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz při zahájení debaty v Bruselu a s odkazem na nedávno přijaté cíle EU v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 uvedl: „EU i nadále dokazuje své vedoucí postavení v oblasti změny klimatu, ale pokud chceme dodržet naše závazky z Paříže, musíme si stanovit ambicióznější cíle, činit více investic na místní úrovni a zásadním způsobem změnit správu v oblasti klimatu. Na úrovni OSN i na úrovni EU naléhavě potřebujeme novou správu v oblasti klimatu obnášející stálé struktury, které budou zohledňovat názory, řešení a příspěvky měst a regionů.“

Komisař EU pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete prohlásil: „Víceúrovňové dialogy o klimatu a energetice, které musí členské státy uspořádat v zájmu vytvoření vnitrostátních akčních plánů v oblasti energetiky, jsou příležitostí k tomu, aby regionální a místní orgány ovlivnily vývoj energetické unie. Nové cíle EU obnášejí zvýšení úrovně ambicí při snižování emisí CO 2 ze současných 40 % na více než 45 % do roku 2030. EU se tím staví do silné pozice pro příští konferenci OSN o klimatu v Katovicích. Ke splnění cílů Pařížské dohody potřebujeme silný a transparentní správní rámec a dialog a zapojení měst a regionů jsou klíčové.“

V souvislosti s financemi komisař Arias Cañete zdůraznil, že období 2021–2030 vyžaduje roční investice ve výši 379 miliard EUR, a připomněl, že 25 % výdajů EU pro toto období je určeno na cíle v oblasti klimatu. Španělský komisař shrnul hlavní finanční programy EU, z nichž lze podporovat opatření v oblasti klimatu, jako jsou Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Nástroj pro propojení Evropy, program InvestEU, program Horizont Evropa s 15 miliardami EUR pro oblast klimatu, energetiky a mobility a nový podprogram Přechod k čisté energii navržený v rámci programu LIFE s rozpočtem 1 miliardy EUR. EU vytvořila na podporu nejzranitelnějších regionů konkrétní programy, jako jsou programy Uhelné regiony procházející transformací a Čistá energie pro ostrovy EU.

Tomasz Chruszczow, zvláštní vyslanec pro problematiku změny klimatu a vysoký představitel Polska pro otázky klimatu uvedl: „Města a regiony jsou skutečnými nositeli změn. Pařížská dohoda o klimatu může uspět jenom tehdy, pokud ji budou uplatňovat všichni, tj. všechny země, města, regiony, podniky, komunity a jednotlivci. Sloganem polského předsednictví COP24 je „Společně vstříc změnám“. Věříme, že naše společné úsilí může přinést a přinese tu změnu, kterou potřebujeme.“

V návaznosti na cíle v oblasti klimatu dohodnuté v Paříži v roce 2015 se očekává, že ze zasedání v Katovicích vzejdou pokyny a postupy, jak naplnit kýžené udržení nárůstu globální teploty pod 2°C. Klíčovým aspektem je transparentní rámec, který by měl zahrnovat postupy, jakými země monitorují a vykazují pokrok ve snižování emisí, což je zcela zásadní pro budování důvěry v mezinárodním společenství.

Andrew Cooper, člen rady okresu Kirklees a zpravodaj stanoviska Správa v oblasti klimatu po roce 2020 prohlásil: „Od okamžiku přijetí Pařížské dohody jsme svědky toho, že význam místních a regionálních orgánů v mezinárodních jednáních o klimatu neustále roste. Je na čase uznat víceúrovňovou správu a formalizovat úlohu místních a regionálních orgánů v globální správě v oblasti klimatu. Vnitrostátně stanovené příspěvky nestačí k dosažení cílů Pařížské dohody týkajících se udržení nárůstu globální teploty pod 2°C, a už vůbec ne pod 1,5°C. Navrhujeme, aby vnitrostátní závazky doplnily regionálně a místně stanovené příspěvky. Města a regiony mohou nejen překlenout rozdíl v emisích, ale zároveň mohou i dokázat, že vyšší ambice jsou reálné.“

Ashok-Alexander Sridharan, starosta města Bonn a předseda ICLEI poznamenal: „Města a regiony stojí v popředí opatření v oblasti klimatu. Summit vedoucích představitelů místních a regionálních orgánů o klimatu , který se konal minulý rok v Bonnu, byl pro mezinárodní společenství jednoznačným signálem, že podporujeme další a rychlejší opatření v zájmu naplnění Pařížské dohody. Soubor pravidel související s Pařížskou dohodou musí zahrnovat systém, jehož prostřednictvím se snižování emisí ve městech a regionech promítne do vnitrostátních monitorovacích systémů. Musíme zajistit, aby místně stanovené příspěvky byly v tomto souboru pravidel viditelné.“

Mariusz Skiba , místostarosta Katovic prohlásil: „Katovice si do zasedání COP24 kladou za cíl ukázat, jak město zvládne v krátké době projít hlubokou restrukturalizací. Katovice, stejně jako celé Slezsko, byly historicky vždy spojovány s těžbou uhlí a těžkou technikou. Revitalizace i reindustrializace proměnily Katovice v přívětivé a skutečně zelené město, které se v současnosti zaměřuje na intenzivní rozvoj technologií, podnikatelské služby, bankovní sektor, akademickou obec a cestovní ruch. Chceme tuto proměnu ukázat všem.“

V současnosti existuje několik globálních iniciativ, jež umožňují sledovat pokrok, kterého v oblasti klimatu dosahují místní a regionální orgány. Dvěma dobrými příklady jsou Pakt starostů a primátorů a Uhlíkový klimatický rejstřík . Pařížská dohoda však stále nepočítá s formalizací monitorování a vykazování snížených emisí ze strany měst a regionů, ani v rámci vnitrostátně stanovených příspěvků, ani prostřednictvím přímého systému OSN.

Fotografie z plenárního zasedání a z akce „Climate Action Press Trip“ jsou k dispozici zde .

Další informace

Stanoviska VR související s Pařížskou dohodou o klimatu:

Směrem k uzavření celosvětové dohody o klimatu v Paříži , zpravodajka: Annabelle Jaeger (FR/SES), členka rady regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur (říjen 2015).

Plnění globální dohody o klimatu – územní přístup ke konferenci COP 22 v Marrákeši , zpravodaj: Francesco Pigliaru (IT/SES), předseda vlády regionu Sardinie, bývalý předseda komise ENVE VR (říjen 2016).

Financování opatření v oblasti klimatu: klíčový nástroj provádění Pařížské dohody , zpravodaj: Marco DUS (IT/SES), zastupitel města Vittorio Veneto, Treviso (říjen 2017).

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :