Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony nastínily nový akční program pro životní prostředí  
Evropský výbor regionů jednomyslně přijal soubor doporučení, jejichž cílem je zlepšit propojení a uplatňování právních předpisů a politik v oblasti životního prostředí v Evropě

Evropské životní prostředí navzdory zlepšení v posledních desetiletích i nadále čelí značným problémům. Přírodní kapitál je ničen zemědělstvím, rybolovem, dopravou, průmyslem, cestovním ruchem a rozrůstáním měst. Místní představitelé kritizují nedostatečné propojení politik a postrádají i finanční prostředky, výměnu informací a koordinaci, které by umožnily účinně uplatňovat environmentální právní předpisy v EU. Předtím, než nová Komise předloží 8. akční program pro životní prostředí, představily evropská města a regiony soubor doporučení, jejichž cílem je zlepšit v nadcházejícím desetiletí provádění politik a právních předpisů v oblasti životního prostředí v Evropě.

Členové Evropského výboru regionů jednomyslně přijali stanovisko k  8. akčnímu programu pro životní prostředí , který představuje budoucí rámec Evropské unie pro priority a cíle politiky v oblasti životního prostředí. VR připravil toto stanovisko spolu s  komplexní studií , jež byla zveřejněna v roce 2018.

Přestože je politika v oblasti životního prostředí nepochybně jedním z nejvýraznějších úspěchů evropské integrace, určité nedostatky přetrvávají. Členové kritizují nedostatečné propojení politik a chybějící finanční prostředky, výměnu informací a správní kapacity. Města a regiony EU naléhavě vyzývají všechny úrovně správy, aby se lépe vzájemně koordinovaly, zintenzivnily výměnu poznatků a údajů a zajistily lepší shodu s právními předpisy.

Zpravodaj stanoviska Cor Lamers (NL/ELS) , starosta města Scheidam a předseda komise VR pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) uvedl: „Nový akční program pro životní prostředí by měl být strategičtější, integrovanější, flexibilnější a měl by reagovat na nové technologické výzvy a zaměřovat se na inovace. Měl by rovněž reagovat na nejnaléhavějšími problémy přechodu, jako je energetika, oběhové hospodářství, potraviny a čistá mobilita. Musíme propojit koncept lidského zdraví se zdravou planetou, hospodářstvím a společností, kde jsou zdroje využívány odpovědným a účinným způsobem. Náš hospodářský model musí chránit biologickou rozmanitost a musí se zakládat na oběhovém hospodářství s dostatečným růstem, rozvojem a pracovními místy, což přispěje ke zdravé společnosti, v níž udržitelné investice podpoří udržitelné obchodní modely.“

„Pokud jde o uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí v Evropě, pak jsou nejproblematičtějšími oblastmi biologická rozmanitost, nakládání s odpady, kvalita ovzduší a hluk,“ připomněla Adina-Ioanna Vălean (RO/ELS) , předsedkyně Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu. „Je jasné, že v zájmu úspěšného naplnění našich politik v oblasti životního prostředí – a konkrétně akčního programu pro životní prostředí – potřebujeme, aby byly města a regiony EU co nejvíce začleněny,“ zdůraznila poslankyně Văleanová na plenárním zasedání VR.

Města a regiony vzhledem ke své významné odpovědnosti za provádění směrnic v oblasti životního prostředí v Evropě stojí v čele, pokud jde o přijímání konkrétních doporučení pro nadcházející rámec politiky EU v oblasti životního prostředí. Členové žádají, aby se účinné dodržování současných norem stalo prioritou, a odmítají přenos pokut na místní a regionální orgány.

VR podporuje pobídky určené místním a regionálním samosprávám, které politiky a právní předpisy v oblasti životního prostředí provádějí lépe, než se vyžaduje, a vyzývají k větší součinnosti mezi zdroji financování a veřejnými a soukromými finančními programy.

Členové navrhli, aby akční program pro životní prostředí zahrnul i strategii EU na podporu zdravého životního stylu pro všechny. VR navrhuje, aby byl 8. akční program pro životní prostředí stručný a jasný a aby obsahoval pět hlavních kapitol: přechody, inovace, provádění, širší globální výzvy a komunikaci.

Členové navrhují, aby byla dále posílena technická platforma pro spolupráci v oblasti životního prostředí , která je ukázkovým příkladem spolupráce mezi institucemi a funguje již od roku 2012. Tato platforma je systémem pro stálý dialog mezi Evropskou komisí a VR, jehož cílem je podpořit provádění právních předpisů a spolupráci místních a regionálních úřadů s EU v oblasti životního prostředí.

VR navrhuje, aby byla v rámci technické platformy vytvořena síť velvyslanců, která by podpořila uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí na všech úrovních správy. VR chce přispět k tomu, aby se uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí zlepšilo i prostřednictvím nové sítě regionálních center pro přezkum provádění politiky EU , RegHub , která by identifikovala nedostatky a vhodná řešení na území celé EU.

Členové vítají návrh EK na zaměření příštího víceletého finančního rámce (VFR) na udržitelný rozvoj a začlenění politiky v oblasti životního prostředí do všech rozpočtových položek. VR však vyzývá k tomu, aby bylo na začleňování politiky v oblasti klimatu vyhrazeno více než 30 % rozpočtu.

Akční program pro životní prostředí směroval politiku EU v oblasti životního prostředí již od 70. let. V EU nyní probíhá 7. akční program pro životní prostředí, který skončí 31. prosince 2020. Generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí v současnosti dokončuje hodnocení, které by mělo být předloženo u příležitosti příštího Zeleného týdne, který se bude konat 13.–17. května 2019 . Dne 16. května VR uspořádá diskuzi o budoucnosti akčního programu pro životní prostředí.

Rozhodnutí o předložení 8. akčního programu pro životní prostředí bude v rukou nové Evropské komise, která se ujme funkce po volbách do Evropského parlamentu dne 26. května. Uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí je jednou z  priorit komise ENVE na rok 2019 .

8. evropský summit regionů a měst

Udržitelný rozvoj a nová generace programů EU budou patřit mezi klíčová témata 8. evropského summitu regionů a měst , který se bude konat ve dnech 14. a 15. března v Bukurešti – pouhé dva týdny před očekávaným vystoupením Spojeného království z EU, k němuž má dojít 29. března, a dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu.

Rumunské hlavní město přivítá více než 500 evropských, národních, regionálních a místních představitelů ze všech členských států EU, kteří zde budou jednat o přispění místních a regionálních orgánů k „budoucnosti Evropy“. Summit ponese název „(Re)New EUrope“ a bude nejrozsáhlejším politickým setkáním primátorů a starostů, nejvyšších představitelů regionů a dalších zvolených místních a regionálních představitelů z celé Unie v letošním roce.

Na akci přijede také 100 mladých místních a regionálních politiků, kteří se aktivně zapojí do diskuse o budoucnosti Evropy. Bude zde rovněž oficiálně zahájena iniciativa Evropského výboru regionů spočívající ve vytvoření nové sítě regionálních center (#RegHub) , a to za přítomnosti zástupců 20 zúčastněných regionů.

Pokud se chcete akce zúčastnit, zaregistrujte se prosím pomocí internetových stránek rumunského předsednictví Rady EU pro akreditaci médií (termín: 1. března). Upozorňujeme, že akreditaci na tuto akci mohou získat pouze zaregistrovaní novináři.

Obecné informace

VR připravil toto stanovisko spolu s  komplexní studií , jež byla zveřejněna v roce 2018.

Listopad 2018 – Studie VR - Na cestě k 8. akčnímu programu pro životní prostředí – místní a regionální rozměr.

Březen 2018 – Evropský parlament – zpráva o provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí

Priority komise ENVE VR na rok 2019.

Politika v oblasti životního prostředí v Evropě

Co znamená zajištění shody s právními předpisy v oblasti životního prostředí?

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :