Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony potřebují k urychlení ekologického oživení po pandemii COVID-19 přímé financování z EU  

V tomto rozhovoru se Rafał Trzaskowski, primátor Varšavy a kandidát na příštího polského prezidenta, podělil o své názory z pozice zpravodaje stanoviska k evropskému klimatickému paktu , což je iniciativa Evropské komise, jež má být impulsem k veřejné angažovanosti v Zelené dohodě pro Evropu, a cesta ke klimatické neutralitě. Současně je nyní přístupný související dotazník , jenž je součástí studie VR nazvané Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při provádění Zelené dohody – sada nástrojů pro klimatický pakt.

Můžete nám jako zpravodaj stanoviska VR ke klimatickému paktu říct, proč je toto téma důležité?

Z mého pohledu je to prosté. Bez místních komunit k ambicióznímu cíli klimatické neutrality, obsaženému v Zelené dohodě pro Evropu, prostě nedospějeme. Provádíme 70 % všech právních předpisů EU, představujeme jednu třetinu veřejných výdajů a dvě třetiny veřejných investic EU, provádíme 90 % opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a odpovídáme za 70 % opatření ke zmírňování změny klimatu. Je tedy zřejmé, že naše úloha a angažovanost jsou zásadní. K dosažení klimatické neutrality je nezbytné, aby se zapojili všichni: vlády jednotlivých států, místní a regionální orgány a především občané. Je třeba, aby pochopili, proč se toto úsilí vyplatí, a jasně si uvědomili, jaké přínosy pro jejich zdraví, dobré životní podmínky i jejich peněženku může klimatická transformace mít. V tom vidím zvláštní úlohu místních orgánů, protože jsme nejblíže lidem a jsme úrovní správy, která se těší největší důvěře občanů. Proto obhajuji a povzbuzuji úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí a Evropským výborem regionů v zájmu dosažení našeho společného cíle: klimaticky neutrální EU.

Myslíte si, že klimatický pakt může být v současné situaci zdravotní a hospodářské krize i nadále užitečný?

Myslím si, že je teď ještě významnější, než byl před vypuknutím pandemie COVID-19. Pandemie opět ukázala, jak jsou místní samosprávy důležité, protože stojí v přední linii a přímo se zabývají potřebami a obavami občanů. Místní a regionální orgány musí být v rámci Zelené dohody pro Evropu vybaveny konkrétním souborem nástrojů, jež nám umožní dosáhnout opravdové změny, kterou lidé skutečně uvidí. Jinak zůstane myšlenka klimatické neutrality pouhým slibem, navíc nepříliš populárním, tím spíše v souvislosti s hospodářskou krizí, která nás čeká. Jelikož se nyní nacházíme na rozcestí, je důležité, abychom přijali správná rozhodnutí a pokročili k udržitelnějšímu hospodářství pro lidi a zaměřenému na ně. 

Nedávno jste zahájil rozsáhlou konzultaci o evropském klimatickém paktu, která doplňuje konzultaci, již zahájila Evropská komise. Jaké informace z ní očekáváte?

Především chci porozumět tomu, jak pandemie změnila vnímání politiky v oblasti klimatu ze strany místních komunit. Pokud ji považovaly za prioritu, bude to tak i nadále? Musíme si uvědomit, že pandemie a narušení hospodářství, které způsobila, vážně dopadají na místní komunity. Místní a regionální orgány, Varšavu nevyjímaje, jsou již sužovány obrovským propadem příjmů ve svých rozpočtech. Budou i nadále ochotny investovat do ekologické transformace nebo, jak se teď příhodněji uvádí, ekologického oživení? Chci vědět, co přesně potřebují, aby se vydaly touto cestou.

Evropská komise momentálně vytyčuje základy tohoto klimatického paktu. Kdybyste měl Komisi poskytnout jednu radu, jak by zněla?

 

Pandemie naši společnost a ekonomiku zahnala do neprobádaných vod. Osobně se domnívám, že jedinou cestou vpřed je oživení s využitím síly a příležitostí poskytovaných Evropskou unií. Obávám se však, že někteří tvrdí opak. Evropské komisi bych tedy poradil, aby se poučila a zůstala co nejblíže občanům. Evropská komise má mezi námi, místními a regionálními samosprávami, silné spojence. Jsme ochotni pomoci při plnění cílů, s nimiž souhlasíme, včetně cíle v oblasti klimatické neutrality. Stojím si za tím, že jsme odhodláni podpořit ekologické oživení, ale aby k tomu došlo, potřebujeme přiměřené finanční zdroje, které tento proces urychlí. Města napříč EU, jako je Varšava, by měla získat přímé financování od EU, protože my víme kam a jak účinně investovat, aby občané viděli jasné výsledky ve svém každodenním životě. 

Poznámky:

Návrh stanoviska Evropský klimatický pakt, jehož zpravodajem je Rafał Trzaskowski, primátor Varšavy, je k dispozici na této adrese ve všech úředních jazycích EU. O jeho znění se bude jednat a hlasovat na schůzi komise ENVE dne 8. června. Konečné hlasování a přijetí se plánují na plenárním zasedání v říjnu 2020.

Dotazník je nyní přístupný . Evropský výbor regionů (VR) považuje klimatický pakt za skvělou příležitost k zajištění inkluzivnějšího a účinnějšího přístupu k provádění Zelené dohody pro Evropu. VR zahájil studii s cílem prozkoumat konkrétní pohled měst a regionů na cestu ke klimatické neutralitě. Zjištění z dotazníku se promítnou do stanoviska Rafała Trzaskowského. Dotazník je součástí studie VR nazvané Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při provádění Zelené dohody – sada nástrojů pro klimatický pakt. Jeho struktura je následující:

1. část: úvahy o dopadech probíhající pandemie a následných hospodářských důsledcích pro politiky Zelené dohody na místní a regionální úrovní

2. část: určení pomůcek a nástrojů pro lepší podporu místních a regionálních orgánů při provádění Zelené dohody

3. část: vlastní posouzení pokroku, jehož dosáhl váš orgán při přechodu na klimatickou neutralitu.

Program jednání a další dokumenty ke schůzi komise ENVE dne 8. června, jsou k dispozici zde .

Více informací o evropském klimatickém paktu najdete zde .

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :