Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony vyzývají k podpoře uhelných regionů procházejících transformací  

Potřeby evropských uhelných regionů související s transformací energetiky EU byly na prvním místě programu jednání na schůzi Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Evropského výboru regionů (VR), která se konala dne 9. července v Bruselu. Ve stanovisku , které vypracoval Mark Speich, státní tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti, požadují členové komise ECON přezkum pravidel pro poskytování státní podpory a dodatečné finanční prostředky pro dotčené regiony v rámci politiky soudržnosti na období 2021–2027.

Evropská komise předložila v roce 2018 dlouhodobou strategickou vizi prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050. Má-li EU tento cíl splnit, musí do značné míry upustit od využívání fosilních paliv a zejména podstatným způsobem omezit výrobu elektřiny z uhlí. Uhlí se stále ještě těží ve 41 regionech na úrovni NUTS 2 v rámci 12 členských států, kde je pro místní hospodářství velmi důležité.

Mark Speich (DE/ELS), státní tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti a zpravodaj stanoviska VR Sociálně-ekonomická strukturální transformace uhelných regionů v Evropě , říká: „ Těžba uhlí po celé Evropě stále zaměstnává 185 000 osob a výroba elektřiny z uhlí dalších 52 000 osob. Kromě toho je uhelný průmysl nepřímo spojen s různými hospodářskými odvětvími, jako je např. výroba vstupů, strojních zařízení a spotřebního zboží a odvětví služeb, na nichž závisí dalších 215 000 zaměstnanců. Transformace ekonomiky a rozvoj nových hospodářských odvětví budou časově náročné. Proto musíme zajistit, aby byla dotčeným pracovníkům a komunitám poskytnuta taková podpora, odborná příprava a finanční pomoc, kterou k transformaci své místní ekonomiky potřebují. Musíme jim nabídnout nové perspektivy, aby věděli, že nebudou opomenuti.

Členové komise ECON vítají v této souvislosti požadavek Evropského parlamentu, aby byl v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU (víceletý finanční rámec) vytvořen „fond pro spravedlivou transformaci energetiky“. Zdůraznili však, že namísto centralizovaného fondu by bylo vhodnější vyčlenit pro uhelné regiony, v zájmu uspokojení jejich potřeby individuální podpory, dodatečné finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti na období 2021–2027. To je nesmírně důležité z toho důvodu, že mezi těmito regiony panují velké rozdíly z hlediska zeměpisné polohy, úrovně hospodářského rozvoje a budoucích demografických trendů.

Předseda Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku Jerzy Buzek (PL/ELS) uvedl: „ Těší mě, že VR jako další z institucí EU podporuje fond pro spravedlivou transformaci energetiky zaměřený na uhelné regiony. Navrhl jsem jeho vytvoření výboru ITRE Evropského parlamentu a převážná většina poslanců EP můj návrh podpořila. Přestože by jeho součinnost s Fondem soudržnosti byla důležitá, předpokládá Evropský parlament pro tento fond doplňkové financování a samostatnou rozpočtovou položku v novém VFR. To bude nejen výrazným signálem pro obyvatelstvo uhelných regionů, které nesmí být opomíjeno, ale také důležitou známkou toho, že EU bere Pařížskou dohodu, transformaci své energetiky i ambiciózní klimatické cíle vážně.

Členové komise ECON upozornili také na přidanou evropskou hodnotu, která je spojena s podporováním uhelných regionů v procesu transformace, a doporučili poskytnout uhelným regionům v souvislosti s uplatňováním pravidel pro státní podporu dostatečnou flexibilitu, aby po sociální a hospodářské stránce ukončení těžby a využívání uhlí zvládly.

Členové VR na schůzi také projednali a přijali následující stanoviska:

Zpráva o provádění v oblasti zadávání veřejných zakázek , zpravodaj: Thomas Habermann (DE/ELS)

Příspěvek regionů a měst k novému rámci politiky EU pro malé a střední podniky , zpravodaj: Tadeuz Truskolaski (PL/EA)

Poznámky pro redaktory:

* Klasifikace NUTS (společná klasifikace územních statistických jednotek) je hierarchický systém členění hospodářského území EU pro účely shromažďování, sestavování a harmonizace evropských regionálních statistik, vypracovávání sociálně-ekonomických analýz regionů a koncipování regionálních politik EU. Eurostat stanovil po dohodě se všemi členskými státy pro každý jednotlivý členský stát EU hierarchii tří úrovní NUTS. Další členění na určité úrovně nemusí odpovídat správnímu dělení příslušných zemí.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :