Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COVID-19 je příležitostí k urychlení agendy v oblasti životního prostředí  

​Dimtrios Karnavos​

V tomto rozhovoru odpovídá Dimitrios Karnavos (EL/ELS) na pět otázek ohledně 8. akčního programu pro životní prostředí . Starosta města Kallithea je zpravodajem návrhu stanoviska , které požaduje, aby místní a regionální orgány měly k dispozici odpovídající prostředky k praktickému provádění politik v oblasti životního prostředí. O návrhu stanoviska se bude hlasovat na příštím plenárním zasedání ve dnech 3.–5. února poté, co na schůzi komise ENVE dne 1. února proběhne všeobecná orientační diskuse. Ačkoli environmentální politiky EU v oblasti životního prostředí vytvořily v posledních desetiletích významné přínosy, Evropa stále čelí nebývalým problémům v oblasti životního prostředí, klimatu a udržitelnosti. Mezi ně patří ztráta biologické rozmanitosti, změna klimatu, využívání zdrojů a znečištění. 8. akční program pro životní prostředí má zásadní význam pro řešení těchto problémů v éře po pandemii COVID-19.

Na jaké priority by se měl 8. akční program pro životní prostředí zaměřit z místního a regionálního hlediska?

8. akční program pro životní prostředí poskytuje dlouhodobou strategickou vizi a vodítka pro dosažení klimaticky neutrálního, udržitelného hospodářství účinně využívajícího zdroje do roku 2050, v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, novou strategií EU pro dosažení klimatické neutrality do poloviny století. 8. akční program pro životní prostředí, spolu se šesti prioritními cíli popsanými v návrhu, odráží cíle a očekávání místních a regionálních představitelů. Pandemie COVID-19 nás naučila, že základem všech politik EU podporujících lidské zdraví, zdravou planetu, zdravou ekonomiku a zdravou společnost s příležitostmi pro všechny musí být přístup zohledňující zdravý životní styl. V této souvislosti je zásadní a nezbytná lepší provázanost mezi zdravím a životním prostředím. Musíme zajistit, aby 8. akční program pro životní prostředí přispíval k prostředí bez toxických látek, poskytoval lidem lepší životní úroveň a vytvářel odolnější společenství. Musíme rovněž zajistit, aby 8. akční program pro životní prostředí rozvíjel udržitelné podnikatelské prostředí a podporoval zelené investice na všech úrovních (unijní, vnitrostátní, regionální a místní). To vše je potřeba, pokud chceme mít silnější a udržitelnou EU v éře po pandemii COVID-19.

Jak může nový akční program pro životní prostředí zajistit lepší začlenění práv v oblasti životního prostředí a klimatu do ostatních odvětvových politik EU? Jak je 8. akční program pro životní prostředí propojen se Zelenou dohodou pro Evropu?

Efektivnější začlenění oblastí životního prostředí a klimatu do ostatních odvětvových politik EU není vždy snadné, protože různá odvětví mají různé priority. Někdy se zdá, že i samotné politiky v oblasti životního prostředí a klimatu působí jako protichůdné síly. Například politiky v oblasti ochrany klimatu a snižování emisí uhlíku podporují zavádění a realizaci projektů v oblasti obnovitelné energie. Na druhé straně se zdá, že obzvláště důležitá politika zaměřená na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a zachování soudržnosti sítě Natura 2000 je částečně v rozporu s politikou ochrany klimatu, například v případech, kdy jsou projekty obnovitelné energie zaváděny a realizovány v chráněných oblastech. Musíme proto být důslední a postupovat stejným směrem, protože všichni čelíme stejným výzvám. Je důležité maximálně využívat dostupné nástroje a metody, aby byl vytvořen rámec pro průběžné monitorování a neustálé zlepšování environmentální výkonnosti, včetně investic do životního prostředí a ochrany klimatu. Rovněž bychom se měli dohodnout na jasném plánu, který nasměruje naši cestu ke klimatické neutralitě do roku 2050. Pokud jde o města a regiony, nesmíme zapomínat, že místní a regionální orgány mají zvláštní úlohu při propojování podniků, výzkumných ústavů a akademické obce, jakož i při zapojování jednotlivců a místních zúčastněných subjektů do navrhování a provádění politik v oblasti životního prostředí.

Jak můžeme zajistit, aby politiky v oblasti životního prostředí byly plně provedeny ve všech komunitách v EU?

Rozhodně vítám skutečnost, že 8. akční program pro životní prostředí označuje za klíčovou prioritu výkonnější a účinnější provádění politik. Aby se zlepšily výsledky provádění, měly by být místní a regionální orgány vybaveny správnými nástroji a odpovídajícími prostředky. Jsme odpovědní za provádění 70 % právních předpisů EU, 90 % opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a 70 % opatření ke zmírnění změny klimatu. Potřebujeme inovativní přístupy, které umožní místním a regionálním orgánům poskytovat řešení šitá na míru s cílem zlepšit praktické provádění politik v oblasti životního prostředí, ať už v městských, venkovských nebo horských oblastech, na ostrovech či v pobřežních zónách. K řešení konkrétních výzev v oblasti životního prostředí, kterým čelíme, a k využití příležitostí v různých typech místních a regionálních komunit je zapotřebí dalšího výzkumu, údajů a znalostí, jelikož každá zeměpisná oblast má své vlastní problémy, slabiny i silné stránky. Proto ve svém stanovisku k 8. akčnímu programu pro životní prostředí vyzývám k holistickému a místně nebo oblastně orientovanému přístupu jako nejlepšímu způsobu, jak dosáhnout zdravé životní úrovně. To se nám nepovede, pokud nezavedeme dobře fungující rámec víceúrovňové správy a nepodpoříme všechny úrovně správy při prosazování spolupráce mezi různými orgány správy, mezi regiony, obcemi a napříč hranicemi v oblasti politik životního prostředí. Rovněž musíme posílit znalostní základny v oblasti životního prostředí, k využití potenciálu digitálních a datových technologií a k většímu využívání řešení inspirovaných přírodou a sociálních inovací s cílem zlepšit provádění cílů v oblasti životního prostředí. Například v obci Kallithea, osmé největší v Řecku a čtvrté největší v aténské městské oblasti, jsme realizovali projekt založený na využívání digitálních technologií (technologie iBeacon a rozšířené reality) , abychom motivovali obyvatele a návštěvníky k využívání udržitelných forem dopravy, jako je chůze a jízda na kole, s cílem snížit emise uhlíku, zlepšit kvalitu ovzduší a zdůraznit potřebu uchovat historické a kulturní dědictví města.

Jak může 8. akční program pro životní prostředí pomoci zajistit, aby místní a regionální komunity v EU měly dostatečné prostředky k provádění politik EU v oblasti životního prostředí a klimatu v rámci zeleného oživení po pandemii COVID-19?

Jak jsem již zmínil, odpovídající prostředky jsou klíčové, pokud máme úspěšně provádět politiky v oblasti životního prostředí a klimatu v praxi. Mezi tyto prostředky patří cílené financování a jasný právní rámec, ale také administrativní prostředky, jako jsou odbornost, budování kapacit, znalosti a sdílení osvědčených postupů. 8. akční program pro životní prostředí musí vyvinout integrovaný rámec, který místním a regionálním orgánům poskytne správné nástroje v souladu se strategií zeleného oživení po pandemii COVID-19. Ten musí zahrnovat pobídky pro přechod k ambicióznějším politikám v oblasti životního prostředí, zejména pro ty orgány, které zaostávají, ale také pro ty, které si vedou dobře, aby je ještě více motivovaly. Musím přiznat, že mě mrzí nesoulad mezi dohodou o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a 8. akčním programem pro životní prostředí. Rozhodně měly být lépe koordinovány. Na druhou stranu jsem rád, že příští rozpočet EU staví klimatickou transformaci a digitalizaci do středu zájmu a že na boj proti změně klimatu bylo vyčleněno 30 % z  dlouhodobého rozpočtu EU a balíčku Next Generation EU a že zvláštní pozornost je věnována také životnímu prostředí a biologické rozmanitosti. Doufám, že 8. akční program pro životní prostředí vytvoří správný rámec pro zelené a modré investice a inovace na všech úrovních správy. Ty jsou zásadní, pokud máme budovat odolné komunity a současně vytvářet růst a pracovní místa ve spravedlivé a inkluzivní společnosti založené na solidaritě. Očekávám také, že 8. akční program pro životní prostředí poskytne nástroje pro budování kapacit, databázi znalostí a osvědčených postupů a pobídky pro spolupráci mezi městy, jako jsou vzájemná hodnocení a aktivity vzájemného učení, návštěvy na místě a zelená partnerství, které by posunuly zelené oživení vpřed.

Co se týká dopadu pandemie COVID-19 na agendu životního prostředí, jedná se o překážku, nebo o příležitost k urychlení opatření?

Je samozřejmé, že pandemie COVID-19 by měla být považována za příležitost k urychlení agendy v oblasti životního prostředí. V posledních měsících jsme zaznamenali zlepšení kvality ovzduší, obnovu biologické rozmanitosti a celkové zlepšení ekosystémů. Z toho bychom měli vycházet. Vítám skutečnost, že EU plánuje oživení po pandemii COVID-19, které jde ruku v ruce se zelenou a digitální transformací. Naše místní komunity se musí hospodářsky zotavit, ale udržitelným a odolným způsobem. Myslím, že zde je důležitá potřeba zlepšit naši komunikaci s jednotlivci, aby tyto cíle přijali za své, protože úspěšné realizace může být dosaženo pouze při plném a každodenním zapojení všech. Musíme zvýšit povědomí o přínosech politik v oblasti klimatu, životního prostředí a biologické rozmanitosti a ukázat, jak tyto politiky zlepšují naše zdraví a životní podmínky a zároveň zvyšují udržitelnost a konkurenceschopnost našich místních ekonomik.

Související informace

Environmentální politika EU se od poloviny 70. let minulého století řídí po sobě jdoucími akčními programy pro životní prostředí, které stanovují prioritní cíle, kterých má být dosaženo v průběhu určitého konkrétního časového období. Vzhledem k tomu, že 7. akční program pro životní prostředí skončil v roce 2020, schválila Evropská komise návrh 8. akčního programu pro životní prostředí na období do roku 2030, jenž má doplňovat Zelenou dohodu pro Evropu.

VR přijal legislativní stanoviska k minulým akčním plánům pro životní prostředí. V roce 2019 přijal VR stanovisko z vlastní iniciativy s názvem Příprava 8. akčního programu pro životní prostředí , které vypracoval zpravodaj Cor Lamers (NL/ELS) , starosta města Schiedam. Toto stanovisko bylo podloženo specializovanou studií.

V návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu má 8. akční program pro životní prostředí šest prioritních cílů. Aby bylo možné měřit a informovat, zda je EU na dobré cestě k dosažení těchto cílů, počítá návrh 8. akčního programu pro životní prostředí se zavedením nového rámce pro monitorování.

Evropský výbor regionů a Evropská komise úzce spolupracují na zajištění účinného provádění a rozvoje politik v oblasti životního prostředí prostřednictvím technické platformy pro spolupráci v oblasti životního prostředí.

Kontakt: pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023