Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní lídři vyzývají k urychlení unijních investic do čisté veřejné dopravy  

Jak lépe financovat dekarbonizaci veřejné dopravy prostřednictvím politiky soudržnosti a dalších nástrojů EU, jak odstranit administrativní překážky a zajistit městům přímý přístup k finančním prostředkům EU: to byly hlavní otázky projednávané na dvoudenní schůzi, na níž se na začátku českého předsednictví Rady EU sešli v Praze místní a regionální lídři z celé Evropské unie.

Evropská města masivně investují do udržitelné mobility ve snaze zmírnit dopad dopravy na klima, zlepšit kvalitu života občanů, snížit spotřebu fosilních paliv a zvýšit energetickou odolnost. Díky politice soudržnosti EU se evropské země zavázaly vynaložit za uplynulých deset let na podporu čisté městské dopravy více než 18 miliard EUR a financovaly stovky konkrétních projektů. Očekává se, že tato částka do roku 2030 ještě vzroste a bude doplněna o zdroje z plánu EU na podporu oživení po pandemii Next Generation EU.

Česká republika je jedním z největších výrobců autobusů v Unii a řadí se k členským státům EU, které financují nejvyšší počet projektů v oblasti městské dopravy (za posledních deset let šlo o téměř 700 projektů). Hlavní město Praha aktivně prosazuje ekologickou transformaci: před rokem přijalo svůj Klimatický plán do roku 2030, jehož cílem je snížit emise CO2 o 45 % ve srovnání s úrovněmi z roku 2010 a zároveň transformovat toto město v ekologicky šetrnou metropoli a učinit z něj ještě atraktivnější místo pro život.

Praha vysílá EU jasný signál. Města mají naprosto zásadní význam pro provádění Zelené dohody pro Evropu a potřebují přímé unijní financování. Klimatický plán Prahy představuje podrobnou a ambiciózní strategii, jak zde do roku 2030 snížit emise CO2. Jedním ze základních pilířů tohoto plánu je udržitelná mobilita,“ uvedl starosta Prahy Zdeněk Hřib (CZ/Zelení), který dvoudenní akci, jež proběhla v rámci výjezdní schůze Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů (VR), hostil.

Bezuhlíková mobilita v našich městech je zcela stěžejní, chceme-li dosáhnout našeho cíle a stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem.Z osmé zprávy o soudržnosti vyplývá, že doprava je odpovědná za téměř čtvrtinu emisí skleníkových plynů v EU a je hlavní příčinou znečištění ovzduší ve městech. Proto by měly být odstraněny veškeré politické, právní a technické překážky bránící tomu, aby zelená mobilita v našich městech a venkovských oblastech byla financována v rámci politiky soudržnosti. Zlepšení veřejné dopravy a posílení aktivní mobility při současném omezení používání osobních automobilů představuje jediný způsob, jak úspěšně provést ekologickou transformaci spravedlivou pro všechny,“ prohlásil starosta města Kluž Emil Boc (RO/ELS), který výjezdní schůzi komise COTER předsedal.

Jménem českého předsednictví se debaty zúčastnil náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň. Místní a regionální lídři měli rovněž možnost podělit se o osvědčené postupy v oblasti městské mobility a navštívit projekty, jež hlavní město Praha realizuje, jako je nová tramvajová trať Sídliště Barrandov – Holyně.

Členové komise COTER na schůzi diskutovali mimo jiné o nástroji FAST-CARE, který nedávno předložila Evropská komise a jenž má podpořit města a regiony pomáhající uprchlíkům, kteří prchají před válkou na Ukrajině. Navrhovaná opatření pro zajištění flexibility reagují na klíčové požadavky VR, ale jak zdůraznilo několik členů, řešení této mimořádné situace, která i nadále trvá, vyžaduje mobilizaci nových finančních zdrojů.

Ve svém návrhu stanoviska k osmé zprávě Evropské komise o soudržnosti, jehož zpravodajkou byla Nathalie Sarrabezolles (FR/SES) a které bylo přijato na schůzi v úterý 12. července, poukazují místní a regionální politikové na úlohu politiky soudržnosti coby dlouhodobé investice do budoucnosti regionů, jejíž dopad by neměl být oslaben kvůli tomu, že je třeba pokrýt nepředvídané rozpočtové nedostatky. Komise COTER o stanovisku hlasovala v době, kdy Výbor Evropského parlamentu pro regionální rozvoj přijímal svůj návrh usnesení na totéž téma, v němž stanovil stejné priority jako VR.

Členové komise COTER přijali ještě pět dalších návrhů stanovisek:

Všech šest stanovisek má být přijato na říjnovém plenárním zasedání VR, které se uskuteční během 20. ročníku Evropského týdne regionů a měst.

Souvislosti:

Z nedávno zveřejněné osmé zprávy o soudržnosti vyplývá, že po prudkém poklesu v letech 2008 až 2014 v důsledku hospodářské krize, jež právě roku 2008 započala, se emise skleníkových plynů z dopravy v EU mezi lety 2014 a 2019 zvyšovaly podobným tempem jako v období 1990–2008, tedy o necelá 2 % ročně.

Místní a regionální představitelé poukazují v návrzích stanovisek přijatých na schůzi komise COTER na to, že politika soudržnosti významně přispívá k evropským zeleným investicím a k energetické nezávislosti EU. Vyzývají Evropskou komisi, aby vypracovala novou dlouhodobou evropskou strategii do roku 2030, která propojí zelenou a digitální transformaci a zároveň posílí hospodářskou, sociální a územní soudržnost EU, a to v souladu se zásadou „nepoškozování soudržnosti“ zavedenou v uvedené zprávě o soudržnosti.

Členové komise COTER rovněž připomněli, že hospodářský růst městských center je bezprostředně spjat s plynulostí mobility, která závisí na silné síti veřejné dopravy. Podle Evropského účetního dvora způsobuje kongesce v EU každoročně náklady ve výši 270 miliard EUR.

Dne 29. dubna oznámila Evropská komise, 100 měst, která se zapojí do pilotní „mise“, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2030 klimatické neutrality. Před měsícem pak bylo rovněž představeno prvních 118 regionálních a místních orgánů, které se budou podílet na misi EU pro přizpůsobení se změně klimatu.

Provádění Zelené dohody na místní úrovni je iniciativa VR, jejímž cílem je učinit z měst a regionů ústřední aktéry v rámci přechodu EU ke klimatické neutralitě.

Fotografie ze schůze si můžete stáhnout zde.

Kontakt:

Matteo Miglietta – VR

Tel. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka – VR

Tel.: +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023