Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
VR a Evropská komise spojily síly, aby podpořily výzkum a inovace na místní a regionální úrovni  

Akční plán podepsaný s útvary komisařky Mariji Gabriel (GŘ EAC, GŘ RTD a JRC) se bude rovněž zabývat odlivem mozků a nerovnostmi ve vzdělávání

Evropský výbor regionů (VR) zintenzivní spolupráci s útvary Evropské komise v oblasti výzkumu a inovací, vzdělávání a kultury, aby tak posílil evropskou znalostní základnu na místní a regionální úrovni a podpořil oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19. Cílem nového akčního plánu, který obě instituce podepsaly, je poskytnout regionům a městům nejnovější údaje a poznatky a pomoci jim řešit rozdíly v oblasti inovací a odliv mozků, zabývat se nerovnostmi ve vzdělávání a plnit politické priority EU, jako je Zelená dohoda.

„Regiony a města jsou nepostradatelné při uskutečňování naší ekologické a digitální transformace,“ řekla Marija Gabriel , komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, na schůzi komise SEDEC VR, která se konala 25. listopadu. „ Společný akční plán pracovní plán obnovené platformy pro výměnu poznatků , který dnes Výbor regionů a Komise přijmou, jsou stavebními kameny naší evropské strategie v oblasti znalostí, jež se zaměřují na konkrétní řešení s cílem zlepšit život lidí.“

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů, uvedl: „Našimi hlavními prioritami jsou přiblížení Evropy lidem, budování udržitelných, odolných a inovativních regionálních a místních komunit a úsilí o naplnění našich hodnot prostřednictvím vzdělávání a kultury. Oporou pro naši činnost při dosahování těchto cílů bude akční plán, na němž jsme se s komisařkou Marijou Gabriel dohodli.“

„Pro soudržnost Evropy, její udržitelné oživení a hladký přechod na uhlíkově neutrální hospodářství je nejdůležitější, aby byly na místní a regionální úrovni pevně ukotveny aktivity v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací a kultury,“ řekla Anne Karjalainen (FI/SES), předsedkyně komise SEDEC VR, a pokračovala: „Společný akční plán plně odráží politickou vůli pokročit ve společných praktických opatřeních a podporovat intenzivní součinnost mezi politikami a nástroji, aby nebyl opominut žádný jednotlivec ani žádné místo.“

Pandemie COVID-19 podtrhla význam výzkumného úsilí a inovativních řešení v oblasti zdravotní péče i v dalších sektorech společnosti. V zájmu dalšího povzbuzení rozvoje regionálních inovačních ekosystémů je klíčovou součástí akčního plánu prohloubení úspěšné platformy pro výměnu poznatků (KEP) Výboru regionů a Evropské komise. Tato platforma bude přesunuta na strategickou úroveň a bude plně sladěna s prioritami Evropského výzkumného prostoru (EVP), jak je v nejnovějším sdělení o EVP oznámila Komise.

Cílem KEP 2.0 je pomoci městům a regionům stát se aktivními iniciátory změn a vůdčími subjekty v oblasti inovací, zhodnotit nové znalosti vytvořené prostřednictvím programu Horizont Evropa a znásobit dosah EVP a přiblížit občanům jeho hlavní koncepce a sdělení. VR se bude podílet na mapování znalostních ekosystémů v celé EU za účelem vytvoření center EVP , tj. struktur propojujících regionální zainteresované strany.

„Centra EVP mohou být příležitostí k plnému institucionálnímu uznání regionálních ekosystémů a inovačních center a plnému zhodnocení místního přístupu k vědě a inovacím. Nesmějí však být pouze nástrojem ke zmenšování rozdílů v oblasti inovací. Mohou se stát vynikajícím rámcem, jenž posílí vznik kolektivního výzkumu a inovačních projektů díky spojení několika regionálních ekosystémů a inovačních center pomocí přístupu zdola nahoru,“ zdůraznil zpravodaj Christophe Clergeau (FR/SES), člen rady regionu Pays-de-la-Loire. Na schůzi komise SEDEC se projednával jeho návrh stanoviska k novému sdělení o EVP.

Akční plán rovněž počítá s významnou úlohou VR při podpoře pěti misí programu Horizont Evropa , například vytvářením partnerství a sítí mezi regiony a městy. Je v něm dále zdůrazněno, že regiony a města mohou být katalyzátory při podpoře součinnosti financování z programu Horizont Evropa a z politiky soudržnosti.

Dojde rovněž k prodloužení pilotního projektu „Věda se setkává s regiony“ , aby byla na regionální a místní úrovni podpořena tvorba politik vycházející z vědeckých důkazů a také spolupráce a výměna osvědčených postupů mezi regiony. Společné výzkumné středisko Evropské komise bude regionům a městům nápomocno tím, že jim bude poskytovat více údajů z nižší než celostátní úrovně.

V oblasti vzdělávání a kultury se obě instituce zavazují zmapovat nerovnosti ve vzdělávání, zejména pokud jde o přístup k elektronickému učení. Plán předpokládá, že regiony a města budou podstatným způsobem zapojeny do Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu, jejímž cílem je podporovat vzdělávání pro udržitelnost životního prostředí, a do zavádění akčního plánu digitálního vzdělávání . Počítá také se společnou podporou evropských hodnot, identit a občanství prostřednictvím vzdělávání a kultury na místní úrovni.

Další informace:

Komise SEDEC je komise VR pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu. Schůze dne 25. listopadu se vzhledem ke zdravotní situaci v Evropě konala plně na dálku. Kromě stanoviska k EVP , které vypracoval Christophe Clergeau, byla předloženy k přijetí také tyto tři návrhy stanovisek:

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

Zpravodaj Csaba Borboly (RO/ELS), předseda rady župy Harghita, uvedl: „Místní a regionální orgány hrají významnou úlohu při podpoře iniciativ v oblasti vzdělávání, integrace pracovní síly a dovedností na místní úrovni. Je však třeba uznat, že univerzální přístup je vzhledem k digitálním a hospodářským rozdílům mezi regiony neudržitelný. Musíme proto úzce spolupracovat s orgány EU, malými a středními podniky a všemi zainteresovanými stranami. Potřebujeme také, aby byly místním a regionálním orgánům a subjektům na místní úrovni urychleně poukázány finanční prostředky na úspěšné přizpůsobení místních strategií a akčních plánů.“

Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci – posílení záruk pro mladé lidi

Zpravodajka Romy Karier (LU/ELS), členka zastupitelstva obce Clervaux, řekla: „Návrh na posílení záruk pro mladé lidi je v souvislosti s krizí COVID-19, která na mladé lidi dopadá neúměrně více, zvlášť významný. Místní a regionální orgány se mohou stát mostem mezi jednotlivými zainteresovanými stranami, jako jsou vzdělávací instituce, mládežnické organizace a veřejné služby zaměstnanosti, a tak podpořit účinné provádění záruk pro mladé lidi, což by mělo vést ke stabilním a udržitelným pracovním místům.“

Oživení kulturního a kreativního odvětví

Zpravodaj Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), člen zastupitelstva obce Gerace, uvedl: „Kulturní a kreativní odvětví sama o sobě přispívají k evropskému HDP 4,2 %; se zahrnutím souvisejících činností pak tento podíl výrazně přesahuje 5 %. Navzdory využívání nových technologií je převážná většina činností osob, které v těchto odvětvích pracují, založena na fyzické přítomnosti, takže mnoho z nich nebylo schopno během krize COVID-19 pokračovat ve své činnosti. Ve stanovisku žádáme, aby Evropa působila na členské státy v tom smyslu, aby využily veškeré dostupné finanční prostředky a opatření na podporu kultury a snažily se při tom nikoho neopomenout.“

Diskuse o těchto čtyřech stanoviscích a jejich přijetí proběhnou na plenárním zasedáním VR v únoru 2021.

Regiony a města ve snaze připravit podmínky pro spravedlivé a inkluzivní oživení po skončení krize COVID-19 rovněž posilují spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ EMPL). Členové komise SEDEC v návaznosti na diskusi s generálním ředitelem GŘ EMPL Joostem Kortem přijali plán , v němž jsou určeny konkrétní oblasti posílené spolupráce v souvislosti se sociálním summitem v Portu (květen 2021), akčním plánem pro provádění evropského pilíře sociálních práv a  agendou dovedností pro Evropu . VR může usnadnit výměnu informací a osvědčených postupů, pokud jde o financování z iniciativy REACT-EU Evropského sociálního fondu plus poskytované na podporu opatření v oblasti zaměstnanosti mladých lidí, a podporovat dialog mezi místními a regionálními orgány při vytváření koncepcí boje proti nezaměstnanosti mladých lidí v úzké spolupráci se sociálními partnery.

Schůze komise SEDEC se konala na Mezinárodní den proti násilí na ženách. Přečtěte si prohlášení , s nímž vystoupily předsedkyně komise SEDEC Anne Karjalainen a zpravodajka Concha Andreu .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FAST-TRACK-MINIMUM-INCOME-RECOMMENDATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Regions and cities urge Member States to fast-track the Minimum Income Recommendation against rising poverty
Regions and cities urge Member States to fast-track the Minimum Income Recommendation against rising poverty
09.02.2023