Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COP25: Města a regiony projevily jednotu při podpoře opatření v oblasti klimatu  
Evropský výbor regionů posílil v Madridu své partnerství s globálními sítěmi místních a regionálních samospráv, přičemž města a regiony po celém světě se zavázaly, že před konferencí COP26 v Glasgow budou pokračovat v provádění opatření v oblasti klimatu.

Konference COP25 nedospěla k dohodě o pravidlech týkajících se plného provádění Pařížské dohody. Konečného rozhodnutí nebylo dosaženo ani v otázkách regionálních ukazatelů v rámci pařížského souboru pravidel a výzvy k víceúrovňové spolupráci. Madrid nicméně ukázal, že města a regiony po celém světě jsou pevně odhodlány k vyšším ambicím a opatřením v oblasti klimatu. Delegace Evropského výboru regionů (VR) důrazně obhajovala klíčovou úlohu, kterou hrají města a regiony v boji proti globálnímu oteplování, a nutnost formalizovat jejich úlohu v globální správě v oblasti klimatu. Očekává se, že konference COP26, jež se bude konat v prosinci 2020 v Glasgow, se zaměří na ambicióznější závazky a víceúrovňová opatření v oblasti klimatu. Zde naleznete album fotografií VR z konference COP25.

Na 25. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) se nepodařilo dospět k dohodě o dosud nevyřešených aspektech pařížského souboru pravidel – to je soubor postupů, pravidel a mechanismů pro podávání zpráv, jehož cílem je dosáhnout toho, aby byla Pařížská dohoda od roku 2020 uplatňována v praxi. Tématy, jež vyjednavačům COP25 v Madridu zabránila v dosažení dohody, byly světové trhy s uhlíkem a systém pro obchodování s emisemi, finanční podpora pro přizpůsobení se změně klimatu v rozvojových zemích a ambicióznější závazky v oblasti klimatu.

Delegaci Evropského výboru regionů v Madridu vedl první místopředseda Markku Markkula a jejími dalšími členy byli druhý místopředseda komise ENVE VR a člen rady departementu Nord Jean-Noël Verfaillie (FR/RE) , členka zastupitelstva obce Castelnuovo Rangone Benedetta Brighenti (IT/SES) , poslanec Vlámského parlamentu a první místopředseda Senátu Andries Gryffroy (BE/EA) a člen výkonné rady provincie Drenthe Tjisse Stelpstra (NL/EKR) .

Několik dalších členů VR se konference COP25 zúčastnilo z pověření svých volebních obvodů. Byli to: předseda vlády autonomní oblasti Valencie a předseda španělské delegace ve VR Ximo Puig (ES/SES) , ministr pro životní prostředí a změnu klimatu regionu Lombardie Raffaele Cattaneo (IT/ELS) , místopředseda vlády autonomní oblasti Kastilie a León Francisco Igea Aristeeta (ES/RE) , náměstek ministra pro cestovní ruch, obnovu, spravedlnost a místní samosprávu vlády autonomní oblasti Andalusie Manuel Carenete Flores (ES/RE) , generální ředitelka pro evropské záležitosti vlády autonomní oblasti Kastilie-La Mancha Virginia Marco Cárcel (ES/SES) , generální ředitel pro vnější činnost vlády autonomní oblasti Navarra Mikel Irujo Amezaga (ES/EA) , členka rady města Espoo Sirpa Hertell (FI/ELS) a člen rady Lodžského vojvodství Witold Stępień (PL/ELS) .

Na konferenci COP25 byli přítomni také dva účastníci programu VR „ Mladí zvolení politici společně za klima “: radní a předseda výkonné rady města Inkoo Henrick Wickström (FI/RE) a radní města Sindelfingen odpovědný za evropské záležitosti Maximilian Reinhardt (DE/RE) .

Členové VR přednesli hlavní projevy na více než 20 akcích a zúčastnili se více než 15 dvoustranných setkání. Členové se zúčastnili informativních schůzek na vysoké úrovni s Evropskou komisí, finským předsednictvím EU a poslanci EP, jež byly věnovány stavu probíhajících jednání. Hlavní politická sdělení VR na konferenci COP25 jsou shrnuta zde.

Toto je přehled činností členů VR na konferenci COP25.

Sobota 7. prosince

Činnost delegace VR na konferenci COP25 zahájili v sobotu 7. prosince svými projevy na valném shromáždění sítě Under2 Coalition ministr pro životní prostředí a změnu klimatu regionu Lombardie Raffaele Cattanea (IT/ELS) a člen výkonné rady provincie Drenthe Tjisse Stelpstra (NL/EKR) .

Under2 Coalition je celosvětové společenství vnitrostátních a regionálních orgánů, které se zavázaly k ambiciózním krokům v oblasti klimatu v souladu s Pařížskou dohodou. Tato síť sdružuje více než 220 orgánů veřejné správy, které reprezentují více než 1,3 miliardy lidí a 43 % světové ekonomiky. Nedávná zpráva potvrzuje, že opatření v oblasti klimatu na regionální úrovni jdou dále, než je tomu v případě úrovně celostátní. VR se zavázal k posílení spolupráce s touto celosvětovou sítí regionálních orgánů, jež zaujímá čelné místo v oblasti klimatu na mezinárodní scéně, a s jejím sekretariátem, the Climate Group .

Jménem autonomní oblasti Navarra, jež je aktivním členem sítě Under2 Coalition, se slova ujali ministr pro životní prostředí a záležitosti venkova Navarry Itziar Gómez a člen VR Mikel Irujo (ES/EA) .

První místopředseda VR Markku Markkula se v pavilonu EU zúčastnil akce „Urychlení přechodu – jak mohou pomoci města a regiony“, jež byla organizována ve spolupráci s ICLEI, a akce „Od dat k politice: využití potenciálu indexů pro udržitelný rozvoj a opatření v oblasti změny klimatu“, jež byla uspořádána ve spolupráci se Společným výzkumným střediskem (JRC).

Neděle 8. prosince

První místopředseda VR Markku Markkula Raffaele Cattaneo (IT/ELS) se zúčastnili zasedání „Vedoucí úloha regionální úrovně v kritické situaci v oblasti klimatu. Řešení inspirovaná přírodou v oblasti zmírnění změny klimatu a problémy s vodou“. Raffaele Cattaneo (IT/ELS) rovněž vystoupil na valném shromáždění Regions4 .

Členové VR se zúčastnili uvítací recepce konference COP25, kterou uspořádal starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida v pavilonu Cecilia Rodrigueze v parku Retiro.

Pondělí 9. prosince

Za přítomnosti delegace VR na COP25 uspořádala Evropská unie „Den Globálního paktu starostů a primátorů: vnitrostátně stanovené příspěvky ke kritické situaci v oblasti klimatu – na téma Čas na víceúrovňová opatření“.

Benedetta Brighenti (IT/SES) přednesla závěrečné poznámky za přítomnosti nové komisařky EU pro energetiku Kadri Simson. Rok 2020 bude pro pakt mezníkem, neboť musí stimulovat města a regiony k plnění cílů EU pro rok 2030. Pakt musí být schopen reagovat na nadcházející výzvy a je klíčový pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu ,“ uvedla Benedetta Brighenti, zpravodajka stanoviska VR Pakt starostů a primátorů po roce 2020 .

První místopředseda belgického senátu a člen VR Andries Gryffroy (EA/BE) vystoupil s projevem na zasedání „Globální trendy v právních předpisech a soudních sporech týkajících se oblasti klimatu: zvýšení odolnosti a přizpůsobení se“.

Člen VR Tjisse Stelpstra (NL/EKR) se zúčastnil panelové diskuse v německém pavilonu na téma „Inteligentní městské přechody: inovativní a efektivní řešení mobility“. Regionální ministr a zástupce guvernéra provincie Drenthe řekl: „ Musíme změnit způsoby naší dopravy, která představuje 23 % celkových emisí EU a vytváří vysoké externí náklady, k nimž patří znečištění, nehody, hluk a dopravní zácpy. Abychom mohli zavádět inovativní technologie palivových článků a baterií, musíme vypracovat přístupy „mobility jako služby“ orientované na uživatele a modernizovat rozvodné sítě, systémy skladování elektřiny a správu veřejné infrastruktury. Dekarbonizace dopravy nebude úspěšná bez účinné spolupráce mezi všemi úrovněmi veřejné správy.“

Úterý 10. prosince

Pavilon EU, v němž se konal „Den EU věnovaný energii na COP25“, přilákal širokou škálu zástupců místních a regionálních vlád, průmyslových sdružení, nevládních organizací, soukromých společností a úředníků z EU a UNFCCC. Na pořadu jednání byla témata: transformace energetického systému na 100% obnovitelné zdroje, urychlení inovací za účelem dosažení Zelené dohody pro Evropu, zajištění spravedlivého přechodu pro všechny regiony a občany, vytvoření místních podmínek pro zlepšení energetické náročnosti budov a úloha programu EU Copernicus při dekarbonizaci Evropy.

První místopředseda VR Markku Markkula přednesl hlavní projev, v němž zdůraznil, že „ zásadní význam má budování kapacit pro veřejné a soukromé subjekty s rozhodovací pravomocí. Městské plánování, renovace starých budov a inteligentní energetické sítě musí být prioritními oblastmi spolupráce založené na znalostech.

V chilském pavilonu se konala akce „Cesta k COP26: Z Chile do Spojeného království“, na níž místopředseda Markkula prohlásil: „ Jak můžeme přispět k dosažení cílů v oblasti klimatu? Je to proces, při kterém se stále učíme. Jedná se o učení, hodnocení a činnost na základě srovnávání .“ Tato akce se zaměřila na „výraznější přispění měst a nižších než celostátních správních celků k vyšším ambicím v oblasti klimatu“.

Delegace devíti členů VR se zúčastnila spolu s delegací Evropského parlamentu vedenou poslancem EP Basem Eickhoutem (NL/Zelení / Evropská svobodná aliance) , s poslanci několika vnitrostátních parlamentů a členy Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) brífinku výkonného místopředsedy Komise Franse Timmermanse o stavu jednání v rámci COP25. Výkonný místopředseda Timmermans prohlásil, že „žádná dohoda je lepší než špatná dohoda“, a to v souvislosti s výsledky jednání o celosvětových trzích s uhlíkem a s mechanismy obchodování s emisemi, které by mohly ohrozit úsilí o dekarbonizaci.

Tjisse Stelpstra (NL/EKR) se zúčastnil dvoustranného setkání s poslancem EP Basem Eickhoutem (NL/Zelení / Evropská svobodná aliance) , na němž jednali o víceúrovňové správě a o projektu výroby a využití vodíku v provincii Drenthe.

Jedním z účastníků panelu v rámci doprovodné akce „My jednáme – mladí lidé ukazují cestu“ v italském pavilonu byl Raffaele Cattaneo (IT/ELS) .

Andries Gryffroy se zúčastnil parlamentní schůze pořádané Meziparlamentní unií ( IPU ) a španělskou Poslaneckou sněmovnou na podporu spolupráce týkající se parlamentní činnosti v oblasti změny klimatu.

Benedetta Brighenti (IT/SES) se zúčastnila otevřeného dialogu o opatřeních v oblasti klimatu pořádaného SES a dvoustranného setkání s italským ministerstvem za účelem diskuse o iniciativě Paktu starostů a primátorů.

Středa 11. prosince

Celá delegace VR na konferenci COP25 – včetně Xima Puiga (ES/SES) , předsedy autonomního společenství Valencie a španělské delegace ve VR, se setkala s  Dimitrisem Zevgolisem, zástupcem vedoucího delegace EU na COP25 , který ji informoval o aktuálním stavu jednání.

Projednávalo se rovněž sdělení o Zelené dohodě pro Evropu. Členové delegace hovořili o tom, že si přejí, aby se Evropský výbor regionů zapojil do budoucí široké legislativní činnosti, a připomněli, že města a regiony si již nyní stanovily vyšší cíle než vlády jednotlivých států. Znovu potvrdili, že se zavazují vyvinout veškeré úsilí k zajištění přechodu ke klimatické neutralitě na místní úrovni. Zde si přečtěte tiskovou zprávu.

Po schůzi se v pavilonu EU uskutečnila tisková konference s místopředsedou Markkulou a předsedou Puigem.

Markku Markkula uvedl: „ Evropská unie musí nadále stát v čele boje proti globálnímu oteplování. Sdělení o Zelené dohodě přichází v pravý čas, neboť vstupujeme do závěrečné fáze jednání o úplném provedení Pařížské dohody. VR znovu poukazuje na svůj závazek, že plně přispěje k cílům Zelené dohody, ale zajistí přitom, aby města a regiony byly plnoprávnými aktéry a nikdo nezůstal opomenut.“

Předseda Ximo Puig vyzdvihl závazek členů VR, kteří hodlají podporovat činnost v oblasti klimatu na místní úrovni, a prohlásil: „ Na konci mého funkčního období bude energie, kterou spotřebovávají regionální orgány – a to včetně kancelářských budov, veřejných škol a nemocnic – vyráběna ze 100% ekologických a obnovitelných zdrojů.

V italském pavilonu vystoupil s projevem Raffaele Cattaneo (IT/ELS) na akci na vysoké úrovni na téma „Zpráva Itálie o projektu zveřejňování informací o uhlíku – příklady vedení a trendů v oblasti klimatu ze strany italských podniků a místní správy“.

Andries Gryffroy (BE/EA) byl pozván jako řečník na meziparlamentní akci Nizozemska v pavilonu Beneluxu na téma „Posílit Zelenou dohodu pro Evropu s parlamentem Beneluxu“.

Čtvrtek 12. prosince

Ve francouzském pavilonu se ujal slova Jean-Noël Verfaillie (FR/RE) v rámci diskuse o „provádění strategií územních subjektů týkajících se přizpůsobení“. Druhý místopředseda komise ENVE VR a člen rady departementu Nord uvedl: „Abychom v našich městech uskutečnili projekty přizpůsobení se změně klimatu, musíme vytvořit nové finanční mechanismy, jako jsou zelené dluhopisy. Abychom dosáhli cílů Pařížské dohody a Zelené dohody pro Evropu, musíme posílit správní kapacitu místních samospráv, aby mohly vypracovat návrhy projektů a zajistit přijatelnost financování potenciálních investic pro banky. Podporuji výzvu Evropského výboru regionů, aby byl vytvořen jednotný soubor pokynů pro koordinaci všech opatření pro budování kapacit financovaných z prostředků EU a byla revidována míra spolufinancování ze strany EU, neboť místní a regionální orgány nemají finanční kapacitu k dostatečnému navýšení vlastních zdrojů.“

V laboratoři pro výzkum odolnosti UNFCCC se Andries Gryffroy (BE/EA) zúčastnil diskuse o právních předpisech v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a o tvorbě politik. Prohlásil, že „globální oteplování již nyní postihuje naše území a nezbývá nám nic jiného, než rozvíjet účinné politiky pro přizpůsobení se změně klimatu. Vlády členských států musí umožnit místním a regionálním orgánům, aby učinily města ekologičtější a poskytovaly řešení v souladu s přírodou, čímž by minimalizovaly rizika spojená se změnou klimatu a související ztráty a škody.“ Místopředseda vlámského senátu se rovněž zúčastnil akce na téma „Bezpečné dodávky energie na podporu úsilí o zmírňování změny klimatu a přizpůsobování“, která se uskutečnila ve francouzském pavilonu.

Sirpa Hertell (FI/ELS) přednesla hlavní projev v pavilonu Spojeného království na akci, kterou uspořádal institut Grantham z iniciativy Nadace Grantham pro ochranu životního prostředí.

Pátek 13. prosince

Poslední den konference COP25 začal s tím, že jednání se pravděpodobně protáhnou přes víkend. V souladu s výzvou skupiny místních samospráv a obecních orgánů při OSN, což je nestátní subjekt sdružující místní a regionální samosprávy z celého světa, požádal Evropský výbor regionů Evropskou komisi a finské předsednictví EU, aby podpořily začlenění „víceúrovňové spolupráce“ do konečného rozhodnutí COP25.

Vzhledem k tomu, že se jednání zadrhla na diskusích o trzích s uhlíkem a konečné pomoci rozvojovým ekonomikám s přizpůsobením se změně klimatu, se znění omezilo na nejnižšího společného jmenovatele. Z toho důvodu nebyla do konečných rozhodnutí zařazena zmínka o víceúrovňové spolupráci, a dokonce ani regionální ukazatele pařížského souboru pravidel.

Setkání v Madridu nicméně ukázalo, že města a regiony na celém světě jsou pevně odhodlány stanovit vyšší cíle a provádět opatření v oblasti klimatu i nadále na místní úrovni.

V rámci příprav na konferenci COP26, která se uskuteční v Glasgow, vyzývá skupina místních samospráv a obecních orgánů, aby vlády jednotlivých států stanovily vyšší cíle a důraznější opatření v oblasti klimatu a aby byly do přípravy aktualizovaných vnitrostátně stanovených příspěvků plně zapojeny místní a regionální orgány.

Souvislosti

25. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) se konala od 2. do 15. prosince 2019 v Madridu v rámci chilského předsednictví.

Zde je portál VR týkající se konference COP25.

Zde můžete zjistit, jak členové VR provádějí opatření v oblasti klimatu v praxi.

VR reagoval na sdělení o Zelené dohodě pro Evropu z COP25.  Podrobnější informace naleznete zde.

Zde si přečtěte tiskovou zprávu o  usnesení k Zelené dohodě, které Evropský výbor regionů přijal na plenárním zasedání dne 5. prosince 2019. Jedním ze stěžejních návrhů VR je vytvořit Fórum měst a regionů, Evropské komise a členských států za účelem monitorování provádění Zelené dohody pro Evropu.

Úvodník předsedy VR Karla-Heinze Lambertze : „Musíme jednat okamžitě a společně“. Místní a regionální lídři načrtli vizi plnění Zelené dohody pro Evropu.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023