Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální představitelé mají zásadní význam pro legitimizaci přístupu zdola nahoru, jejž bude uplatňovat konference o budoucnosti Evropy  

Zástupci Evropského parlamentu a akademické obce potvrzují, že VR by měl hrát důležitou úlohu při stálém shromažďování příspěvků od občanů, protože místní a regionální orgány jsou úrovní správy, která jim je nejbližší a která požívá nejvyšší důvěry.

Členové komise VR pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) diskutovali za přítomnosti poslance EP Domèneca Ruize Devesy (ES/S&D) a Sarah Meyer, výzkumné pracovnice na Dunajské univerzitě Krems, o tom, jak posílit úlohu VR v systému správy EU, zejména v souvislosti s konferencí o budoucnosti Evropy. Mezi hlavní otázky, jimiž se konference bude zabývat, patří demokratické základy Evropské unie, jež místní a regionální orgány každodenně prosazují. Jsou také těmi, kdo nejvíce uplatňují participativní demokracii. Jedním ze závěrů diskuse bylo, že konference bude příležitostí ukázat a propagovat úlohu VR coby institucionálního zástupce měst a regionů v rozhodovacím procesu EU v rámci stávajících Smluv. Z obecnějšího hlediska by mohly být zváženy změny Smlouvy, jež by vedly k navýšení legislativních pravomocí VR, aby se tak posílil demokratický rozměr EU.

V rámci konference o budoucnosti Evropy se v otevřené, inkluzivní a transparentní diskusi setkají občané, občanská společnost, vnitrostátní, regionální a místní orgány a evropské orgány a instituce, aby dodali nový impuls evropskému projektu a posílili evropskou demokracii. Očekává se, že konference bude zahájena 9. května, na Den Evropy 2021, tedy s ročním zpožděním způsobeným pandemií COVID-19.

Během diskuse vyvstaly otázky, zda stávající právní rámec EU VR umožňuje zcela naplňovat úlohu mluvčího měst a regionů v EU, a jakou konkrétní roli by v rámci konference o budoucnosti Evropy, procesu vedeném třemi orgány EU – Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU – mohly hrát VR a místní a regionální orgány.

Mark Speich (DE/ELS), který zastává funkci tajemníka spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti a funkci předsedy komise CIVEX, uvedl: „Coby místní a regionální politici musíme formulovat konkrétní představy o Evropské unii budoucnosti. Potřebujeme jasnou vizi budoucnosti Evropy jako Evropy regionů. Čím jasnější tato vize bude, tím efektivněji budeme moci přijímat kroky nezbytné k její realizaci, přičemž konferenci o budoucnosti Evropy budeme moci v rámci tohoto procesu využít jako příležitost. Neustále vyzýváme k tomu, aby byly místní a regionální orgány více brány v potaz v evropském rozhodovacím procesu a v právních předpisech. Nyní musíme vypracovat jasné návrhy, aby byl tento požadavek rovněž výslovně institucionálně a procedurálně ukotven.“

Poslanec Evropského parlamentu Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D), který je koordinátorem skupiny S&D ve výboru AFCO Evropského parlamentu, představil pilotní projekt EP Building Europe with Local Entities (Budujeme Evropu společně s místními orgány) a vysvětlil, jak mohou přispět členové VR: „Abychom přiblížili Evropu jejím občanům, měli bychom v rámci konference o budoucnosti Evropy posílit evropský rozměr spolupráce s místními a regionálními tvůrci politik tím, že budeme uplatňovat strukturovanější a stálý participativní přístup i za účasti organizací občanské společnosti, sociálních partnerů a občanů. Za tímto účelem bude realizován pilotní projekt „BELE – Building Europe with Local Entities“ (Budování Evropy se subjekty na místní úrovni). Ten má posílit přímou komunikaci s občany o politických iniciativách Unie prostřednictvím pravidelných prohlášení pro média a diskusí vedených místními orgány. Naší povinností je prostřednictvím těchto iniciativ zajistit, aby konference uplatnila přístup zdola nahoru za účelem dosažení smysluplného dialogu.“

Sarah Meyer , výzkumná pracovnice na Dunajské univerzitě Krems, představila projekt REGIOPARL . Ten se zabývá otázkou, jak se může místní a regionální úroveň správy stát hybatelem demokratické účasti. „Vzhledem k tomu, že Rada v souvislosti s konferencí o budoucnosti Evropy jednoznačně prosazuje přístup zaměřený na tematické politiky, by se VR mohl soustředit na důsledné a systematické začleňování místního a regionálního hlediska do všech aktivit a výsledků konference u všech jednotlivých témat. Pokud jde o přímé zapojení občanů, zásadní bude usměrnit související očekávání, neboť pouhá účast bez rozhodovacích pravomocí nebo možnosti nastolovat agendu pravděpodobně neposílí demokratickou legitimitu tvorby politik EU,“ uvedla Sarah Meyer.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobilní tel.: +32 473 52 41 15

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023