Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zemědělství po pandemii COVID-19: odpovědí na výzvy v oblasti životního prostředí a potravinového zabezpečení je agroekologie  

​Guillaume Cros

V tomto rozhovoru odpovídá Guillaume Cros (FR/Zelení) , zpravodaj návrhu stanoviska o agroekologii, jež by mělo být přijato 3. února 2021 na plenárním zasedání Evropského výboru regionů , na čtyři otázky týkající se tohoto environmentálního a sociálního přístupu, jehož cílem je zemědělství, které bude v souladu s přírodou a již nebude přírodu drancovat. Místopředseda rady regionu Okcitánie / Pyrénées-Méditerranée mimo jiné prosazuje, aby v rámci příští společné zemědělské politiky (SZP) byly stanoveny kvantifikované evropské cíle v oblasti životního prostředí, které budou pro členské státy závazné, a aby minimálně 30 % vnitrostátních plateb bylo vyčleněno na ekorežimy.

Pandemie COVID-19 odhalila slabiny našeho globalizovaného zemědělského a potravinového systému a ukázala, jak důležité je potravinové zabezpečení. Nicméně podle studie ministerstva zemědělství USA zveřejněné na podzim by uplatňování strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ vedlo k prudkému poklesu zemědělské produkce v EU. Budeme kvůli agroekologii hladovět?

Zajištění dodávek potravin se často používá jako argument proti agroekologii, avšak nedávné studie Institutu pro udržitelný rozvoj a mezinárodní vztahy (IDDRI) ukazují, že do roku 2050 je možné uživit celou evropskou populaci prostřednictvím postupného přechodu na agroekologii, jehož součástí bude chov, pěstování plodin a lesa a jehož cílem bude dosáhnout nulových emisí uhlíku. Co se týče celosvětové úrovně, ukázala zpráva OSN zveřejněná v březnu 2011 také to, že za ani ne deset let by drobní zemědělci mohli za použití ekologických metod zdvojnásobit produkci potravin ve zranitelných regionech. I když krize COVID-19 odhalila slabiny našeho globalizovaného zemědělského a potravinového systému, agroekologie, která jde ruku v ruce s rozvojem „místních potravinových systémů“, musí Evropě umožnit zabezpečení dodávek potravin v krátkodobém horizontu i v horizontu dlouhodobém, a to tím, že zachová naše výrobní faktory, kterými jsou naše půda, vodní zdroje a biologická rozmanitost.

Návrhy Evropské komise, Parlamentu a Rady týkající se budoucí společné zemědělské politiky (SZP) jsou terčem ostré kritiky kvůli tomu, že nejsou v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ . Jak by podle vás mohla být v rámci budoucí SZP, o níž se momentálně jedná, sladěna hospodářská rentabilita zemědělských podniků s cíli EU v oblasti klimatu a životního prostředí?

Evropská unie si prostřednictvím své politiky v oblasti klimatu, Zelenou dohodou, strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategií v oblasti biologické rozmanitosti vytyčila cíle v oblasti životního prostředí a klimatu, které vyžadují systémovou transformaci metod zemědělské produkce a potravinových systémů. Agroekologie tyto cíle splňuje a kromě toho zajišťuje větší ziskovost zemědělských podniků (jak zdůrazňuje analytická zpráva francouzské vlády o hospodářské a environmentální výkonnosti agroekologie ze srpna 2020 ).

Z tohoto důvodu musí budoucí SZP, jež se nyní projednává, tento nezbytný přechod zemědělství k agroekologii podpořit. Za tímto účelem doporučuji zejména to, aby do nařízení o vnitrostátních strategických plánech byly začleněny kvantifikované společné evropské cíle v oblasti životního prostředí, které budou pro členské státy závazné, aby minimálně 30 % vnitrostátních plateb bylo vyčleněno na ekorežimy a aby podpora investic do zemědělských podniků byla podmíněna hodnocením dopadu na životní prostředí. Tyto regulační povinnosti je třeba doplnit tím, že bude regionálním aktérům poskytnuta metodická podporu s cílem prosazovat zohledňování agroekologického projektu při mobilizaci různých dobrovolných opatření SZP .

Evropský výbor regionů považuje za nezbytné zachovat zemědělství ve všech oblastech, aby se udržela životaschopnost venkovských komunit a podpořila územní soudržnost. Jak může k dosažení tohoto cíle přispět agroekologie?

Agroekologie jde ruku v ruce se spotřebou místních potravin, což prospívá každému území. Navrhuji mimo jiné nižší daň z přidané hodnoty (DPH) na bio, místní a sezónní produkty, dále pak „místní“ stravenky použitelné na tyto produkty a významný podíl bio, místních a sezónních produktů v oblasti služeb společného stravování. Tato opatření podpoří rozvoj agroekologických podniků a drobných zpracovatelských podniků ve všech oblastech, což bude přínosem pro zaměstnanost na venkově. Kromě toho by agroekologie, která vyžaduje menší kapitál (mechanizace, vstupy, půda atd.), zastavila zánik drobného zemědělství v zemích, kde je ještě stále důležité. Tím by všem zemím EU umožnila oživit zemědělství a venkovský život s pozitivním sociálním a environmentálním dopadem.

Ve svém stanovisku několikrát uvádíte, že agroekologie jde ruku v ruce s malými a středními podniky. Proč by agroekologii nemohly rozvíjet velké zemědělské podniky?

Agroekologie nemá jen technický, agronomický rozměr, ale také rozměr sociální a územní. Velké zemědělské podniky, které se výrazně rozrostly díky neomezené podpoře v rámci SZP, představují „poušť“ nejen z hlediska biologické rozmanitosti, ale jsou rovněž jakousi „sociální pouští“, v níž zmizela zaměstnanost a veřejné služby, jak vidíme v regionech, v nichž se pěstují tzv. „plodiny na orné půdě“. Agroekologie je úzce spojena s malými a středními zemědělskými podniky, s rozmanitostí plodin a s pozemky střední velikosti. Úspory z rozsahu spojené s nahrazováním práce naftou a chemikáliemi a s podporou v rámci SZP upřednostňující velkovýrobu, již v době evropských strategií, jako je strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti, nejsou aktuální.

Související informace:

Guillaume Cros je rovněž zpravodajem dvou stanovisek Evropského výboru regionů ke společné zemědělské politice:

- Reforma SZP , stanovisko přijaté v prosinci 2018,

- SZP po roce 2020 , stanovisko přijaté v červenci 2017. 

Kontakt na tiskové oddělení: pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023