Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony v popředí evropské diskuse o digitální a udržitelné budoucnosti  

Na schůzi komise ECON se sešli zástupci Komise, Parlamentu a Rady s členy Evropského výboru regionů (VR)

Členové Komise pro hospodářskou politiku (ECON) VR ve svém návrhu stanoviska k balíčku aktu o digitálních službách podporují přísnější regulační postoj k velkým internetovým platformám. Za přítomnosti zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady vyjádřili členové komise ECON rovněž své znepokojení nad tím, že Evropská komise nebere dostatečně vážně potřebu dosáhnout cílů udržitelného rozvoje OSN do roku 2030. Ve snaze pobídnout Komisi k tomu, aby se v této věci více politicky angažovala, přijali návrh stanoviska Plnění cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 .

V právních předpisech, jež jsou součástí balíčku aktu o digitálních službách , se navrhuje přísnější regulace velkých internetových platforem, které zásadním způsobem změnily struktury, pravidla a rovnováhu sil v prostředí on-line trhu a veřejných debat. Snaží se obnovit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi společnostmi v globalizovaném digitálním prostředí a prosazováním odpovědnosti platforem zabránit neomezenému šíření dezinformací. Vzhledem k tomu, že mnoho z odvětví, v nichž on-line platformy hrají dominantní roli, jako je městská doprava, bydlení a turistické ubytování, je regulováno na místní a regionální úrovni, má toto stanovisko pro VR zvláštní význam. Balíček aktu o digitálních službách se skládá ze dvou legislativních iniciativ: aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích.

Guvernérka regionu Jónské ostrovy a zpravodajka stanoviska VR Rodi Kratsa (EL/ELS) uvedla: „ Akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích představují dva hlavní pilíře evropské digitální strategie. Kromě toho budou představovat integrovaný rámec, který Evropská unie potřebuje k vytvoření nových příležitostí pro poskytování přeshraničních digitálních služeb a služeb elektronického obchodu všem Evropanům. V rámci přípravy jsme jménem Evropského výboru regionů shromáždili a utřídili názory a návrhy všech zúčastněných stran působících na trhu, a nevyhýbali jsme se přitom ani tak důležitým otázkám, jako je ochrana uživatelů a spotřebitelů.

Zpravodaj Evropského parlamentu pro akt o digitálních trzích Andreas Schwab (DE/ELS) se zapojil do diskuse a uvedl: „ Již mnoho let někteří velcí digitální hráči zavádějí své obchodní modely v „nových zaslíbených zemích“, jako jsou digitální trhy. Tímto způsobem upevnili své postavení na jednotném evropském trhu, které nikdo jiný nemůže skutečně ohrozit. Je proto načase, aby iniciativu převzal unijní normotvůrce. Komise konečně zveřejnila dva návrhy, akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích, přičemž jako Evropský parlament jsme o to žádali již od roku 2014. Abychom docílili plurality a rovných podmínek na jednotném trhu EU, musíme zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž, díky které se bude jednotný trh rozvíjet, širší výběr pro spotřebitele a více inovací.

Členové komise ECON přijali rovněž návrh stanoviska Plnění cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, jehož cílem je povzbudit Evropskou komisi k tomu, aby cíle udržitelného rozvoje považovala za hlavní zásadu politik EU v nadcházejícím desetiletí. Cíle udržitelného rozvoje jsou podle členů výrazem základních evropských hodnot a evropské identity.

Starosta města Braga a zpravodaj stanoviska VR Ricardo Rio (PT/ELS) uvedl: „ Mí kolegové, volení zástupci ve městech a regionech, se stále více snaží začlenit cíle udržitelného rozvoje do samotné podstaty svých dlouhodobých strategií a každodenních politických rozhodnutí. Zaznamenali jsme, že v rámci unijní rétoriky dochází k postupnému oslabování původně ústřední role cílů udržitelného rozvoje. Nastal tedy čas, abychom připomněli jejich význam a považovali je opět za základ směrnic a politik EU. Toto stanovisko je výsledkem dlouhého procesu spolupráce s různými zúčastněnými stranami a je důkazem odhodlání VR naplnit Agendu pro udržitelný rozvoj 2030.

Místopředsedkyně skupiny ELS v Evropském parlamentu a členka hospodářského výboru EP Frances Fitzgerald (IE/ELS) v diskusi uvedla: „ Je povzbudivé vidět, jak se Evropský výbor regionů v návrhu svého stanoviska zasazuje o dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030.  Jejich dosažení musí být prioritou všech členských států EU, a to tím spíše, že se i nadále potýkáme s krizí COVID-19 a usilujeme o dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Díky nástroji Next Generation EU a Nástroji pro oživení a odolnost máme jedinečnou příležitost k tomu, abychom dosáhli obnovy k lepšímu, a to tím, že budeme ještě usilovněji pokračovat v plnění cílů udržitelného rozvoje.

Přijetí těchto dvou stanovisek je plánováno na plenárním zasedání VR, které se bude konat od 30. června do 2. července.

Kromě toho komise ECON VR jmenovala Martine Pinville (FR/SES), radní regionu Nová Akvitánie, zpravodajkou stanoviska z vlastní iniciativy k tématu Ochrana průmyslových a řemeslných zeměpisných označení v Evropské unii a  Tadeusze Truskolaského (PL/EA), starosta města Białystok, zpravodajem stanoviska ke zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2020.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Regiony se rozhodly spojit své síly, aby podpořily expanzi evropského polovodičového průmyslu
Regiony se rozhodly spojit své síly, aby podpořily expanzi evropského polovodičového průmyslu
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023