Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní rozměr voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 – VR bude spolupracovat s Evropským parlamentem na přípravné fázi  

Evropský výbor regionů (VR) nabídl svou plnou pomoc při přípravě voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou v roce 2019, a uvítal zájem Evropského parlamentu o to, aby tyto dva orgány EU spolupracovaly a sdílely zdroje ve společné snaze zvýšit zapojení občanů. Na dnešní schůzi předsednictva VR byl za účasti pana Ramóna Luise Valcárcela Sisa, místopředsedy Evropského parlamentu pro komunikaci a bývalého předsedy VR, projednán plán pro tyto volby a partnerství mezi těmito dvěma politickými orgány EU. Následně byl přijat komunikační plán VR na rok 2018 , v němž VR označil volby do Evropského parlamentu za prioritu své strategie.

Evropský parlament v současnosti sestavuje komunikační strategii, jejímž cílem bude zajistit, aby si byli voliči vědomi toho, že výsledky voleb v roce 2019 ovlivní budoucí podobu EU. Poslanci Evropského parlamentu dali jasně najevo, že nepůjde pouze o kampaň Evropského parlamentu, nýbrž „kampaň Evropské unie“, která bude založena na interinstitucionální spolupráci a v jejímž rámci bude využita součinnost všech úrovní správy. Jelikož jsou místní a regionální orgány správní úrovní, jež se těší větší důvěře občanů, budou hrát zásadní roli při mobilizaci voličů a zvyšování informovanosti o klíčových tématech voleb v roce 2019.

„Jsme nesmírně potěšeni tím, že se Evropský parlament rozhodl pojmout volby v roce 2019 jako ‚volby Evropské unie‘. Jejich výsledky ovlivní budoucí podobu naší Unie. Je naší společnou povinností zajistit, aby si všichni voliči byli vědomi toho, o co v těchto volbách jde a jakou úlohu hraje Evropa v jejich každodenním životě. Máme radost, že jsme se v rámci naší dohody o spolupráci stali partnery této kampaně, a budeme naše členy vybízet, aby občanům pomohli vyslovit jejich názor,“ prohlásil předseda VR pan Karl-Heinz Lambertz. Dále uvedl: „Všichni naši členové mohou pobízet voliče a zvýšit účast ve volbách do Evropského parlamentu. Coby zvolení političtí činitelé mají možnost propojit dění ve svých volebních obvodech s hlavními evropskými výzvami, a mohou tedy v diskusích, které budou těmto volbám předcházet, podstatným způsobem přispět k opětovnému sblížení občanů a Evropy.“

Evropský parlament ve své komunikační strategii uznává význam místně orientovaného přístupu, který bude uskutečňován prostřednictvím decentralizované a místně vedené kampaně. Chystá se vybrat prioritní témata, jež jsou pro jednotlivé oblasti nejdůležitější, aby tak bylo možné uzpůsobit komunikaci místním podmínkám, původu a potřebám místního obyvatelstva.

Místopředseda Evropského parlamentu pan Ramón Luis Valcárcel Siso prohlásil: „Je nezbytné změnit to, jakým způsobem Evropa funguje a komunikuje. Jedinou cestou, jíž se může Evropa vydat, je sdílení zdrojů a partnerská spolupráce, a proto jsem rád, že Výbor jakožto partner podpoří kampaň před volbami do Evropského parlamentu tím, že bude naslouchat občanům a komunikovat s nimi. My všichni se musíme snažit objasnit, co to EU je, jakou funkci plní a proč je důležitá. A kdo pro to má lepší předpoklady než starostové obcí, nejvyšší představitelé regionů či místní zastupitelé? Spolupráce v oblasti komunikace má zásadní význam pro to, aby měla naše opatření co nejrozsáhlejší dopad, a je nutné v ní nadále pokračovat.“

VR přijal svůj komunikační plán na rok 2018 s názvem Partnerská spolupráce pro místní Evropu

Předsednictvo VR přijalo komunikační plán VR na rok 2018, v němž je navrženo několik opatření s cílem spojit síly s Evropským parlamentem a dalšími orgány a institucemi EU. Patří k nim přijetí stanoviska VR o budoucnosti Evropy v říjnu 2018 a příprava 8. summitu regionů a měst, který VR uspořádá na jaře 2019. Tyto dvě události budou jádrem úsilí VR přispět ke kampani před volbami do Evropského parlamentu, zatímco řada aktivit se zapojením členů bude zaměřena na společné snahy na místní úrovni, jejichž cílem bude oslovit občany během této kampaně.

VR bude svou komunikační činnost provádět prostřednictvím tří kampaní, jež souvisejí s diskusí o budoucnosti Evropy, s rozpočtem EU po brexitu a s volbami do Evropského parlamentu v roce 2019:

Kampaň č. 1: Práce regionů, měst a místních orgánů na budoucnosti Evropy

Tato kampaň vychází z probíhající iniciativy Úvahy o Evropě a jejím cílem bude prezentovat v diskusi o budoucnosti Evropy regionální a místní zájmy. Bude sloužit zejména jako podklad pro stanovisko VR, jež má být přijato v roce 2018. Do konce roku 2017 má v jednotlivých evropských regionech a městech proběhnout více než 150 dialogů s občany, které pak budou dále pořádány i v roce 2018 a jež mají přispět k informační kampani před volbami do Evropského parlamentu. Bude rovněž využit internetový průzkum a speciální aplikace, jež zahrnuje soubor otázek týkajících se budoucnosti politik EU, s cílem shromáždit během místních akcí a dialogů s občany jejich připomínky. Do dnešního dne bylo zaznamenáno přes 11 000 odpovědí.

Současně VR pověřil London School of Economics, aby vypracovala celoevropskou studii, v níž budou zachyceny názory místních a regionálních orgánů na budoucnost Evropy a na to, jakou úlohu hodlají v nové Unii hrát. Podle předběžných výsledků se převážná většina respondentů shoduje na tom, že je v prvé řadě třeba zajistit, aby byl při integraci EU kladen stěžejní důraz na občany.

Kampaň č. 2: Investice do udržitelného růstu a pracovních míst ve všech regionech, městech a místních orgánech

Cílem této kampaně je zajistit aktivní zapojení regionálních a místních orgánů do jednání o budoucím rozpočtu EU a do diskuse v souvislosti s nejistotou vyplývající z vystoupení Spojeného království z EU v březnu 2019. Snížení rozpočtu EU a opožděné schválení finančních prostředků EU na období po roce 2020 by mělo závažné důsledky pro veřejné investice na regionální a místní úrovni.

K nejvýznamnějším komunikačním činnostem bude patřit vytváření koalicí s širokou škálou zúčastněných stran, aby se zajistilo včasné přijetí silného, účinného a zjednodušeného systému financování EU po roce 2020. V roce 2018 bude pokračovat iniciativa #Cohesion Alliance (Aliance soudržnosti), která spojuje všechny, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU, a z níž budou moci tyto činnosti vycházet. Již 80 organizací a více než 700 jednotlivců, včetně členů VR, hlavních evropských sdružení měst a regionů, poslanců Evropského parlamentu a ministrů, se připojilo k výzvě, aby rozpočet EU po roce 2020 umožnil posílit a zefektivnit politiku soudržnosti a zpřístupnit ji všem regionům v EU.

Kampaň č. 3: Regiony, města a místní orgány EU jako hybná síla změny

Evropské regiony a města jsou místem změn a inovací. Občané očekávají, že jejich místní a regionální představitelé vyřeší současné výzvy, které přináší například globalizace, integrace migrantů, změna klimatu, transformace energetiky, nezaměstnanost mladých lidí a demografické změny. Tato kampaň se tedy zaměří na posílení tvorby politik EU na základě místních zkušeností v oblastech, jako jsou opatření týkající se klimatu, udržitelný rozvoj a inkluzivní společnost.

Kontakt:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023