Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Karl-Heinz Lambertz zvolen předsedou Evropského výboru regionů  

Členové Evropského výboru regionů (VR) dnes zvolili Karl-Heinze Lambertze (SES), senátora německy mluvícího společenství Belgie, na následující dva a půl roku svým novým předsedou. Předseda Lambertz uvedl, že s ohledem na řadu výzev během posledních let musí EU naslouchat občanům a posílením hlasu místních a regionálních samospráv „provést reflexi svých základů“. Za priority svého předsednictví označil pokračující zapojení VR do reflexe ohledně budoucnosti EU a zasazení se za ochranu politiky soudržnosti EU. Nově zvolený předseda se dále zavázal k posilování vazeb VR se všemi evropskými městy a regiony a k upevňování vztahů mezi institucemi EU.

Karl-Heinz Lambertz se ve své děkovné řeči před 350 členy Výboru zmínil o řadě krizí, jimž EU čelí. „Musíme vzájemně spolupracovat, vycházet při tom z našich základních hodnot solidarity a usilovat o sociální spravedlnost a pokrok. Evropa musí urychleně obnovit skutečný vztah důvěry se všemi svými občany posílením politik na jejich ochranu a přehodnotit způsoby, jimiž EU funguje. Evropa má kořeny ve svých městech a regionech. Místním a regionálním orgánům musí být dáno větší slovo při rozhodování o budoucnosti Evropy.“

S výslovným odkazem na místní investice nově zvolený předseda uvedl: „Místní a regionální orgány potřebují kapacitu, aby mohly investovat a poskytovat kvalitní veřejné služby všem občanům a podnikům.“ Dále dodal, že „politika soudržnosti EU hraje rozhodující úlohu při snižování regionálních nerovností prostřednictvím sociálního, hospodářského a územního rozvoje. Vytváří pracovní místa, obnovuje naši infrastrukturu a podporuje sociální začleňování. Součástí budoucnosti Evropy musí být silná, účinnější a viditelnější politika soudržnosti. Unie bez politiky soudržnosti není Evropou, kterou chceme.“

Karl-Heinz Lambertz při formulování priorit svého předsednictví rovněž řekl, že bude pokračovat v posilování vztahů s ostatními institucemi EU, zajišťovat, že budou názory členů VR slyšet v Bruselu, a upevňovat vztahy Výboru se všemi regionálními sdruženími a partnery.

Markku Markkula , který převezme funkci prvního místopředsedy VR, na plenárním zasedání uvedl: „Z radnic a komor v Bruselu, Bratislavě a Amsterodamu až po ulice Říma, Maastrichtu, a dokonce Marrákeše, jsme ukázali, že obnovení a znovuvybudování důvěry občanů začíná posílením spolupráce a partnerství mezi evropskými regiony a městy. Jako členové VR jste největším přínosem této instituce. Rád bych proto vyjádřil svou nejupřímnější vděčnost každému z vás za to, že neustále posouváte hranice. Blahopřeji Karl-Heinzovi a jsem hrdý na to, že je odhodlán pokračovat v tom, v čem jsme společně začali.“

Poznámka pro redaktory:

Pan Lambertz se ujímá vedení VR poté, kdy dva a půl roku působil ve funkci jeho prvního místopředsedy. Volba je v souladu s dohodou uzavřenou mezi dvěma největšími politickými stranami, Stranou evropských socialistů (SES) a Evropskou lidovou stranou (ELS), jež jim během pětiletého funkčního období zajišťuje rovný podíl na vedení.

Karl-Heinz Lambertz je členem Evropského výboru regionů (VR) od roku 2001, v letech 2011 až 2015 byl předsedou skupiny socialistů VR. Od roku 1981 byl poslancem Parlamentu německojazyčného společenství Belgie, od roku 1990 do roku 1999 zastával různé ministerské funkce ve vládě tohoto společenství a poté byl zvolen jejím premiérem (1999-2014). Poté byl do roku 2016, kdy se stal senátorem, předsedou parlamentu Německojazyčného společenství.

Další informace

Děkovná řeč pana Lambertze

Životopis předsedy Lambertze

Flickr Photo gallery

Kontakt
Nathalie Vandelle | Tel.: +32 2 282 24 99 | nahalie.vandelle@cor.europa.eu