VÝDAJE ZA DOPRAVU 

Členové se účastní schůzí VR, jako jsou plenární zasedání, schůze komisí a schůze politických skupin, které se většinou konají v Bruselu, avšak příležitostně i na jiných místech. Někdy mají členové rovněž povolení účastnit se schůzí, které nepořádá VR, ale jež mají pro jeho činnost zvláštní význam.

Obsah

Po předložení nezbytných dokladů jsou členům propláceny skutečné výdaje za dopravu, které jim vznikly v souvislosti s účastí na těchto schůzích, a to až do výše ceny letenky třídy business pro cestu letadlem a jízdenky první třídy v případě cesty vlakem nebo lodí. Pokud členové cestují osobním automobilem, proplatí se jim cena stanovená na základě paušální sazby 0,30 EUR za kilometr. Pro usnadnění si mohou členové objednat jízdenky prostřednictvím smluvní cestovní kanceláře VR. V takovém případě za ně VR platí přímo.

Členové kromě proplacení výdajů za dopravu obdrží paušální příspěvek na účast na schůzi ve výši 340 EUR za den schůze, který pokryje jejich veškeré náklady v místě konání schůze (ve většině případů v Bruselu), jako jsou strava, ubytování atd. V tomto příspěvku jsou zohledněny poměrně vysoké ceny ubytování v Bruselu v pracovní dny.

Členům se rovněž vyplácí paušální příspěvek na cestu, který je stanoven na základě celkové vzdálenosti a pokrývá veškeré náklady během cesty. Tím se míní například dálniční poplatky nebo známky, veřejná doprava v Bruselu, poplatky za parkování na výchozím letišti / ve výchozí železniční stanici, výdaje za stravu a nápoje a dodatečné výdaje za ubytování během cesty či v důsledku delšího setrvání v místě konání schůze. Tento příspěvek se vyplácí pouze v případě, kdy je vzdálenost delší než 200 km, a činí 185 EUR na referenční jednotku (jedna platba za cestu tam i zpět).

Je třeba mít na paměti, že Soudní dvůr EU je toho názoru, že uplatňování systému paušálních příspěvků, který se v orgánech EU běžně používá, vyplývá ze snahy snížit administrativní náklady a zátěž, které jsou spojeny se systémem kontroly každé jednotlivé výdajové položky, a je tedy v souladu s řádnou správou (rozsudek ze dne 15. září 1981 ve věci C-208/80, Lord Bruce of Donington).

Všechny výše uvedené výdaje jsou hrazeny z rozpočtu EU a jsou náležitě ověřovány.

Schůze na dálku během pandemie COVID-19

VR přijal řadu dočasných opatření s cílem zajistit, aby byl Výbor během pandemie COVID-19 schopen vykonávat svou činnost, zejména svou poradní funkci v rozhodovacím procesu EU, a zároveň předcházet ohrožení zdraví členů a zaměstnanců. Za tímto účelem byly zrušeny schůze, které nejsou zásadně důležité. Schůze, které mají zásadní význam, jako jsou schůze orgánů VR, se v nejširší možné míře konají na dálku za využití elektronických prostředků (v některých případech se konají hybridní schůze, kdy se část členů nachází na jednom fyzickém místě). Za těchto mimořádných okolností, kdy většina členů pracuje z domova, jim VR vyplácí paušální příspěvek na účast na schůzi na dálku ve výši 200 EUR za každý den schůze, aby mohli pokrýt své kancelářské a všeobecné náklady na přípravu na schůze a účast na nich.

Nejdůležitější platné předpisy

Nařízení č. 0008/2017 o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení paušálních příspěvků na cestu a účast na schůzi členům a náhradníkům Evropského výboru regionů (PDF)

Nařízení č. 20/2020, kterým se mění nařízení č. 8/2017 (PDF)

Nařízení č. 3/2021 o vyplácení paušálních příspěvků na účast na schůzi na dálku členům, expertům a řečníkům (PDF)

Rozhodnutí č. 1/2022 ze dne 25. ledna 2022 o roční úpravě příspěvků, které jsou vypláceny osobám podílejícím se na činnostech Evropského výboru regionů  (PDF)

Dokumenty

Sdílet:
 
Back to top