National Delegation 

Národní delegace České republiky

Členové české národní delegace ve Výboru regionů (VR) zastupují zájmy českých regionů, obcí a venkovských oblastí na evropské úrovni. Česká národní delegace sestává z 12 členů a 12 náhradníků. Náhradníci zastupují členy, kteří se nemohou zúčastnit konkrétní schůze.

​Všichni čeští členové VR musí zastávat volenou funkci, tj. musí být zvoleni v komunálních či krajských volbách v České republice. Českou delegaci tvoří převážně představitelé krajů a starostové měst a obcí.

Obsah

Jmenování d​elegace

Systém jmenování českých členů VR je následující. První návrhy schvaluje Asociace krajů České republiky (AKČR) a Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR). Seznam navržených jmen poté odsouhlasí česká vláda a předá jej ke konečnému schválení Evropské radě. Při sestavování finálního seznamu členů se zohledňuje zeměpisná vyváženost a také politické a genderové aspekty. V únoru 2020 začalo nové pětileté funkční období, v souvislosti s čímž byl aktualizován seznam členů české národní delegace. V jejím čele stojí pan Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje. Aktuální informace o VR a české národní delegaci včetně úplného seznamu členů naleznete na internetové adrese http://www.prague-house.eu/ v části Evropská unie > Výbor regionů. Občané České republiky se s podrobnějšími dotazy mohou obracet národní koordinátory nebo na AKČR a SMO ČR.

Org​anizační záležitosti a prosazování politických zájmů

Úlohou české národní delegace je zajistit, aby byla věnována náležitá pozornost názorům českých občanů. Česká delegace se pravidelně schází před plenárním zasedáním VR, aby formulovala společné postoje a projednala důležité záležitosti. Program jednání těchto schůzí, které se obvykle konají v Pražském domě v Bruselu, připravují národní koordinátoři a schvaluje jej předseda delegace, jenž těmto schůzím rovněž předsedá.

​Mezi hlavní priority české národní delegace patří politika soudržnosti, doprava, infrastruktura,  přeshraniční spolupráce a rozvoj venkova. Tyto priority jsou blíže upřesněny ve výroční zprávě „Priority české národní delegace“, kterou na schůzích projednávají a upravují všichni členové delegace.

Předseda

Roman LÍNEK
Roman LÍNEK 
+420 466 026255
iva.krejcova@pardubickykraj.czKomenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Česká Republika

Coordinators

Sdílet :
 
Back to top