Kodex chování členů VR  

Evropský výbor regionů (VR) přijal na svém 137. plenárním zasedání dne 5. prosince 2019 kodex chování členů VR. Tento kodex byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a je pro VR závazný.

Obsah

Kodex chování VR byl vypracován na základě podobných kodexů, které se již uplatňují v jiných orgánech EU. Zároveň však zohledňuje také specifika VR, jehož členové nepobírají peněžité odměny a mají buď volební mandát na regionální či místní úrovni, nebo jsou politicky odpovědní volenému shromáždění.

Kodex chování VR obsahuje tyto hlavní prvky:

  • Povinnost členů Výboru plnit úkoly, jimiž byli pověřeni, nezávisle, nestranně, poctivě, transparentně a důstojně a respektovat při tom rozmanitost.
  • Ustanovení, jež mají zamezit střetu zájmů, včetně povinnosti členů zaslat VR odkaz na veřejné prohlášení o finančních zájmech, jež předložili na celostátní nebo nižší než celostátní úrovni, nebo pokud takové prohlášení neexistuje, předložit toto prohlášení prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze ke kodexu chování. V obou případech VR obdržené informace zveřejní.
  • Omezení týkající se přijímání darů nebo jiných výhod: členové nesmějí přijímat dary nebo výhody, jejichž hodnota překračuje 100 EUR. V případě vyšší hodnoty je sice mohou přijmout, ale musí je následně předat Výboru.
  • Ustanovení, jež mají zajistit, aby se členové chovali k ostatním členům a zaměstnancům náležitě a s respektem. Součástí kodexu jsou také definice psychického a sexuálního obtěžování stanovené ve služebním řádu (ve vztahu k zaměstnancům).
  • Pokud jde o prosazování, stanoví kodex postup pro případ, že se některý člen dopustil údajného porušení jeho ustanovení, a také řadu sankcí, jež mají zajistit jejich dodržování. Konečné rozhodnutí přijme po vyslechnutí dotyčného člena předseda za pomoci generálního tajemníka. V případě údajného obtěžování zaměstnance členem VR je postup s ohledem na závažnost případného trestného činu mnohem podrobnější a zahrnuje šetření poradní komise pro otázky obtěžování.

Na členy VR se rovněž vztahuje článek 300 Smlouvy o fungování Evropské unie, který jim ukládá povinnost plnit své úkoly nezávisle a v obecném zájmu Unie.


Sdílet:
 
Back to top