Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Písemná konzultace se zainteresovanými stranami – Nová průmyslová strategie pro Evropu  

​Revidováno

Evropa byla vždy domovem průmyslu a ve své historii prokázala svou schopnost být průkopnicí změn. V současné době čelí průmysl v Evropě potřebě přejít k udržitelnému rozvoji a digitalizaci, které mají čím dál větší dopad na všechny oblasti politiky. Těmito výzvami se zabývá sdělení Nová průmyslová strategie pro Evropu (COM(2020) 102 final), které předložila Evropská komise. Cílem této strategie je podpořit konkurenceschopnost Evropy a posílit její strategickou autonomii v době geopolitické nestability a narůstající celosvětové konkurence.

Komise ve svém sdělení vytyčuje tři klíčové priority: zaprvé udržení celosvětové konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rovných podmínek doma i ve světě, zadruhé dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a zatřetí formování digitální budoucnosti Evropy. Strategie zkoumá klíčové faktory průmyslové transformace Evropy a navrhuje komplexní soubor budoucích opatření.

Přestože sdělení uznává význam místních a regionálních orgánů, nepřisuzuje jim takový význam, který si zaslouží. Ten byl popsán ve stanovisku VR Místní přístup k průmyslové politice EU (přijato ve dnech 26.–27. června 2019, zpravodajka: Jeanette Baljeu (NL/RE)), v němž VR zdůrazňuje úlohu místní a regionální úrovně v průmyslové strategii a jejich zásadní význam pro dosažení místního přístupu.

Výbor regionů:

 • konstatuje, že místní přístup vyžaduje dobře fungující sítě spolupráce a klastry. Zdůrazňuje také, že meziregionální spolupráce těchto sítí a klastrů má zásadní význam pro rozvoj synergií, a dosažení kritického množství společných investic do zavádění inovací v průmyslových hodnotových řetězcích v celé Evropě,
 • podtrhuje, že regionální a místní samosprávy hrají klíčovou úlohu při aktivním zavádění nezbytné meziregionální a přeshraniční spolupráce,
 • vyzývá k posílení podpory EU pro regionální ekosystémy a klastry v rámci meziregionálních inovačních investic,
 • domnívá se, že spolupráce na celoevropské a meziregionální úrovni má významnou funkci v tom, že rozvíjí potenciál oběhového a uhlíkově neutrálního hospodářství.

Komise svou strategii zveřejnila ještě předtím, než se ukázalo, jak negativní bude dopad pandemie COVID-19 na celý průmysl. Z tohoto důvodu se nezmiňuje o žádném z možných důsledků krize, a bude tedy zřejmě zapotřebí ji upravit či revidovat.

VR přijme na základě sdělení Komise s názvem Nová průmyslová strategie pro Evropu stejnojmenné stanovisko, a to s největší pravděpodobností na svém plenárním zasedání, které se bude konat ve dnech 1. a 2. července 2020. Zpravodajkou bude Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), která by s Vámi chtěla prostřednictvím písemné konzultace, již zprostředkovává

Výbor regionů, projednat několik témat. Tato konzultace je strukturována podle níže uvedených otázek, o jejichž zodpovězení Vás Jeannette Baljeu žádá do 14. května 2020. Své odpovědi prosím zašlete buď na tento e-mail anebo na adresu econ@cor.europa.eu.

Otázky:

Zpravodajka by Vás ráda upozornila, že nová průmyslová strategie pro Evropu má následující strukturu:

 1. Klimatická neutralita – ekologická transformace
 2. Vedoucí postavení v digitální oblasti – digitální transformace
 3. Globální konkurenceschopnost

Zpravodajka by Vám ráda položila tyto otázky:

 1. Na co by se měla zaměřit pozornost při rozvoji evropských průmyslových ekosystémů, a to i s ohledem na současnou pandemii COVID-19?
 2. Měla by podle Vás Evropská komise přizpůsobit pravidla hospodářské soutěže a rámec státní podpory novému technologickému vývoji a vývoji na celosvětovém trhu? Pokud ano, můžete uvést příklad?
 3. Jak by mohla nová průmyslová strategie posílit pozici místních a regionálních orgánů? Jaká by v tomto kontextu mohla být úloha členů Výboru regionů?
 4. Co je podle Vás zapotřebí k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže na celém světě a v rámci vnitřního trhu EU?
 5. Jakou úlohu by měly hrát místní a regionální orgány v paktu pro dovednosti, aby byla zajištěna inkluzivní digitální transformace průmyslu?
 6. Myslíte si, že Evropská komise stanovila správné priority? Co je třeba více zdůraznit? Co chybí?

 


Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Sdílet :
 
Související informace
Související akce

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/STARS-AND-RESTARTSMES-PROJECTS-CLOSING-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

STARS and ReStartSMEs Projects - Closing conference
STARS and ReStartSMEs Projects - Closing conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/LAUNCH-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Launch of the European Semiconductor Regions Alliance
Launch of the European Semiconductor Regions Alliance

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/FUTURE-OF-THE-EUROPEAN-COMESTICS-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Conference on the Future of the European Comestics Industry
Conference on the Future of the European Comestics Industry

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/ECON-13TH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

13th ECON commission meeting
13th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/INDUSTRIAL-TRANSITION-AND-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Industrial Transition and Democracy
Industrial Transition and Democracy