Regiony dosahující výsledky  

 

Kampaň Regiony a města pro rozvoj je součástí úsilí Evropského výboru regionů o naplnění Evropského konsensu o rozvoji a dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Kampaň vyzdvihuje činnost měst a regionů, které se přihlásily k 15letému akčnímu plánu OSN „pro lidi, planetu a prosperitu“. Poukazuje na výhody řešení globálních výzev přístupem přicházejícím zdola. Snaží se rovněž o změny politiky na úrovni EU a na celosvětové úrovni, které by zlepšily postavení komunit, měst a regionů, jež hledají vhodné místní reakce na mezinárodní tlaky.

V rámci cíle udržitelného rozvoje č. 11 – vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a regiony – se kampaň #Regions4Dev zaměřuje na:

  • udržitelnost: opatření na podporu udržitelného rozvoje, ale také konkrétně k rozvoji ekologičtějšího oběhového hospodářství;
  • odolnost: opatření měst a regionů, jejichž účelem je zmírňovat změnu klimatu a přizpůsobit se této změně;
  • bezpečnost: opatření měst a regionů EU, jejichž účelem je stabilizovat sousedství EU a rozvíjet diplomacii měst;
  • inkluzivní společnosti: opatření, která povedou k inkluzivnosti měst a regionů, pokud jde o ženy, děti, starší občany, osoby se zdravotním postižením a nově příchozí.


Proč #Regions4Dev?

Globální výzvy vyžadují opatření na místní úrovni, a to ze strany regionů, měst a místních komunit. Bez vedoucího postavení místních a regionálních orgánů svět nenaplní cíl udržení změny klimatu pod hranicí 1,5°C. Města a regiony jsou nuceny jednat, protože se nacházejí v první linii, pokud jde o sociální a hospodářské změny probíhající ve světě, tzn. o to, kde a jak lidé žijí, pracují a rozvíjí se. Mnoho místních a regionálních orgánů se samo chápe iniciativy a hledá řešení, která jejich komunitám umožní, aby se se změnami vypořádaly udržitelným způsobem. Jdou dokonce o krok dále, neboť budují mezinárodní aliance a partnerství s komunitami v zahraničí.

Potřebu myslet globálně a jednat na místní úrovni uznala nejen Evropská unie prostřednictvím Evropského konsensu o rozvoji, ale i Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

Na mnoha místech však potenciál regionů a měst – coby hybné i stabilizující síly – ještě nebyl zcela uznán ani vládami jednotlivých států, ani na mezinárodní úrovni. Města a regiony se staly aktéry na mezinárodní scéně. #Regions4Dev jim pomůže zdůraznit úlohu, kterou již dávno hrají.

Urychleme změnu