Konference o budoucnosti Evropy a úloha regionů a měst EU 

Jako subjekt EU zastupující úroveň správy, která je občanům nejblíže, je Evropský výbor regionů odhodlán hrát významnou politickou úlohu.

Konference o budoucnosti Evropy

Obsah

​​​​O konferenci

„Přibližování Evropy občanům“ je hlavní politickou prioritou Evropského výboru regionů (VR) a Konference o budoucnosti Evropy je nejdůležitější akcí k dosažení tohoto cíle. Mnohojazyčná digitální platforma konference umožňuje lidem navázat kontakt a společně diskutovat o návrzích, jež se týkají devíti politických témat, ve 24 úředních jazycích EU.

Jako subjekt EU zastupující úroveň správy, která je občanům nejblíže, je VR odhodlán hrát na konferenci významnou politickou úlohu prostřednictvím aktivní účasti svých zástupců ve výkonné radě a na plenárním zasedání konference . Kromě toho se uskuteční více než 120 místních a přeshraničních dialogů s občany, přičemž nápady a doporučení z nich vzešlé budou na platformě prezentovány.

Úkolem delegace VR na plenárních zasedáních konference je oslovit ostatních 420 delegátů s cílem posílit úlohu, kterou místní a regionální orgány sehrávají v rámci demokratického fungování Evropské unie, a podpořit územní rozměr politik EU. Zde naleznete přehled otázek, které souvisejí s devíti hlavními tématy projednávanými na konferenci a jsou důležité pro regiony a města v EU.

Změna klimatu a životní prostředí

Proč je toto téma pro regiony a města EU důležité?

Cíl učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent díky Zelené dohodě pro Evropu je třeba přizpůsobit místním podmínkám. Místní a regionální orgány provádějí 70 % opatření souvisejících se zmírňováním změny klimatu a 90 % politik zaměřených na přizpůsobování se změně klimatu. Území EU jsou různorodá, a proto je nutný přístup zdola nahoru, aby byla dodržena zásada subsidiarity a zároveň poskytnuta flexibilita potřebná k přizpůsobení jejich rozmanitým potřebám. Regiony a města mají výsadní postavení, neboť přímo pracují s lidmi a podporují změnu chování občanů směrem k udržitelnosti.

Co VR doporučuje?

VR poskytuje orgánům EU poradenství v oblasti právních předpisů a politik prostřednictvím stanovisek , která zohledňují konkrétní situaci a potřeby místních a regionálních orgánů. Otázkami souvisejícími se změnou klimatu a životním prostředím se zabývá Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) . Jedno ze tří klíčových témat politických priorit Evropského výboru regionů na období 2020–2025 nese název „Budovat odolné komunity“. Vychází z nedávné iniciativy nazvané „Provádění Zelené dohody na místní úrovni“ , což je pracovní skupina složená ze třinácti místních a regionálních volených zástupců.

Co dělá EU?

Podrobnější informace naleznete zde: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=cs

Zdravotnictví

Proč je toto téma pro regiony a města EU důležité?

Místní a regionální orgány organizují zdravotnické služby přímo na místě a zajišťují jejich poskytování. Na mnoha místech také řídí, kontrolují a financují zdravotnické pracovníky a majetek. Vzhledem k tomu, že zdravotnická infrastruktura a systémy zdravotní péče dosáhly v důsledku pandemie hranic svých možností, je třeba je přehodnotit, aby byly odolnější. Jsou základním kamenem evropské zdravotní unie , v jejímž rámci se všechny země EU společně připravují a reagují na zdravotní krize, mají k dispozici cenově dostupné a inovativní zdravotnické vybavení a spolupracují na zlepšování prevence, léčby a následné péče po nemocech, jako je např. rakovina.

Co VR doporučuje?

Výbor vyzývá k otevřené diskusi o struktuře politiky EU v oblasti zdraví. V souladu s požadavky evropských občanů Výbor podpořil samostatný rozpočet EU na zdravotnictví a doporučil, aby byla zajištěna odolnost zdravotních systémů vůči krizím. To by se mělo promítnout do posílení výrobních kapacit EU, jakož i do budování strategických zásob s cílem zabezpečit dodávky léčivých přípravků jak za normálních okolností, tak v krizových situacích. Výbor požaduje rychlejší pokrok v oblasti prevence zdraví a elektronického zdravotnictví a žádá, aby byly provedeny změny v přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní péče s cílem učinit ji přístupnější a odolnější jakožto klíčový prvek připravenosti a reakce příhraničních regionů.

Co dělá EU?

Podrobnější informace naleznete zde: 

https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=cs

Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa

Proč je toto téma pro regiony a města EU důležité?

Rozdíly mezi regiony a městy EU i v jejich rámci, pokud jde o hospodářskou výkonnost a zaměstnanost, jsou značné. Evropská unie proto zavedla politiku soudržnosti a vyčlenila finanční prostředky, aby tyto rozdíly zmenšila. Evropa kromě toho v současnosti prochází dosud nejvážnější zdravotní, environmentální, hospodářskou a sociální krizí, která postihuje území EU různou měrou a hrozí dalším prohloubením stávajících rozdílů. Opatření na úrovni EU nestačí: klíč k úspěchu mají v rukách vnitrostátní, regionální a místní orgány, jakož i sociální partneři a příslušné zainteresované strany na všech úrovních. Vzhledem k ústřední úloze regionálních a místních orgánů při provádění politik zaměstnanosti a sociálních politik je nezbytné zajistit odpovídající zastoupení místního a regionálního rozměru při přípravě a provádění politik EU.

Co VR doporučuje?

VR obecně poskytuje orgánům EU poradenství v oblasti právních předpisů a politik prostřednictvím stanovisek , která zohledňují konkrétní situaci a potřeby místních a regionálních orgánů. Otázkami souvisejícími se sociální spravedlností a pracovními místy se zabývá Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC) . Jedno ze tří klíčových témat politických priorit Evropského výboru regionů na období 2020–2025 nese název „Soudržnost coby naše základní hodnota“. Souvisí s prováděním evropského pilíře sociálních práv , který je pro Výbor klíčovou prioritní oblastí, a bylo zařazeno mezi priority jeho pracovního programu na rok 2021. Pro VR jde o nanejvýš důležité téma i proto, že by mohlo definovat nové pracovní postupy evropských orgánů charakterizované odklonem od mezivládního přístupu ve prospěch evropského rozhodovacího procesu.

Co dělá EU?

Podrobnější informace naleznete zde: 

Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa – Konference o budoucnosti Evropy (europa.eu)

EU ve světě

Proč je toto téma pro regiony a města EU důležité?

Na regiony a města mají vliv vnější vztahy EU a související politiky, např. v oblasti obchodu, bezpečnosti, migrace, a spolupráce s mezinárodními organizacemi, jako jsou OSN a OECD. Jsou rovněž partnery místních a regionálních orgánů ze zemí mimo EU a aktivně se účastní programů EU se zeměmi procesu rozšíření, evropské politiky sousedství, rozvojové spolupráce a vztahů se Spojeným královstvím. Činnost VR a jeho stanoviska jsou podpořena diskusemi a politickou interakcí ve společných orgánech, které VR zřídil s externími partnery, a ve specializovaných pracovních skupinách. Tyto orgány umožňují VR účinně přispívat k politice rozšíření a k politice sousedství EU z místního a regionálního hlediska.

Co VR doporučuje?

VR může usnadňovat dialog a spolupráci s místními a regionálními orgány ve třetích zemích poskytováním odborných znalostí a vzájemných výměn na podporu rozvoje jejich kapacit a víceúrovňové správy. VR při tom využívá taková fóra, jako jsou např. smíšené poradní výbory a pracovní skupiny , Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP) , Evropsko-středomořské shromáždění zástupců regionů a měst (ARLEM) a kontaktní skupina VR-Spojené království .

VR požaduje větší zapojení místních a regionálních orgánů do vztahů EU se třetími zeměmi, aby tak bylo možné reagovat na výzvy, jimž čelí orgány veřejné správy v EU i mimo ni.

Co dělá EU?

Podrobnější informace naleznete zde: 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=cs

Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost

Proč je toto téma pro regiony a města EU důležité?

Místní a regionální orgány hrají klíčovou úlohu při ochraně základních práv v systému víceúrovňové správy. Lepší dodržování práv má pozitivní dopad na hospodářský a sociální rozvoj a je to nejlepší způsob, jak získat důvěru občanů a posílit jejich zapojení do tvorby politik na všech úrovních správy. Podpora kultury dodržování zásad právního státu je tedy sdílenou odpovědností na unijní, vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Pokud jde o „bezpečnost“, součástí širší koncepce Evropské bezpečnostní unie je boj proti terorismu. Klíčovou úlohu měst při ochraně veřejných prostor a předcházení radikalizaci například vyzdvihuje závazek EU v oblasti bezpečnosti a odolnosti měst .

Co VR doporučuje?

VR navrhuje, aby byly regiony a města zapojeny do podpory kultury dodržování základních práv, hodnot EU a zásad právního státu. Zejména je nezbytné posílit odpovědnost mladých lidí za tyto základní pilíře EU. Občanské postoje hrají důležitou úlohu při rozvoji neliberálních forem populismu a k boji proti rizikům úpadku demokracie může pozitivně přispět vzdělávání. Pokud jde například o uplatňování Listiny základních práv EU , zřízení kontaktních míst na místní úrovni by mohlo místním a regionálním orgánům poskytnout vodítko, jak koncipovat jejich politiky v plném souladu s Listinou, a vyzdvihnout osvědčené postupy. Dalším příkladem z nedávné doby je přijetí stanoviska VR Protiteroristická agenda pro EU .

Co dělá EU?

Podrobnější informace naleznete zde: 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=cs

Digitální transformace

Proč je toto téma pro regiony a města EU důležité?

Přístup k digitální infrastruktuře a službám se mezi regiony a městy EU, a dokonce i v jejich rámci, značně liší. Digitální transformace má zásadní význam pro hospodářský a společenský rozvoj a digitální technologie se staly nezbytnými pro všechny aspekty našeho života. Pandemie COVID-19 zároveň odhalila rostoucí digitální propast v celé EU a potvrdila, že dostupnost a přístupnost příležitostí souvisejících s digitální transformací má významný dopad na soudržnost mezi regiony a městy EU.

Co VR doporučuje?

Evropský výbor regionů (VR) od přijetí svého stanoviska Digitální Evropa pro všechny v roce 2019 prosazuje koncepci „digitální soudržnosti“. Digitální soudržnost považuje za důležitý rozměr doplňující koncepci hospodářské, sociální a územní soudržnosti, kterou definuje Smlouva o EU. VR aktuálně zkoumá stav digitální transformace v regionech EU z hlediska rozdílů v infrastruktuře, využívání internetu a dostupnosti služeb elektronické veřejné správy.

Co dělá EU?

Podrobnější informace naleznete zde: 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=cs

Evropská demokracie

Proč je toto téma pro regiony a města EU důležité?

Zlepšení demokratického fungování EU je způsob, jak oživit evropský projekt. Regiony, města, obce a více než milion politiků zvolených na nižší než celostátní úrovni hrají důležitou úlohu při zvyšování odolnosti evropské demokracie. Větší zapojení místních a regionálních orgánů a Evropského výboru regionů do tvorby politik EU by mohlo Evropu přiblížit občanům.

Co Evropský výbor regionů doporučuje?

Evropský výbor regionů (VR) podporuje další rozvoj unijních zásad „subsidiarity a proporcionality“, které zajišťují, aby byla rozhodnutí přijímána co nejblíže občanům, a že jsou prováděny neustálé kontroly, kterými se ověřuje, zda jsou opatření na úrovni EU odůvodněná s ohledem na možnosti, jež jsou k dispozici na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni. VR dále navrhuje, aby účast občanů, jak ji prosazuje Konference o budoucnosti Evropy, získala trvalý charakter, a aby byly odborné poznatky týkající se zapojení občanů shromažďovány prostřednictvím celounijní sítě regionů a měst.

Co dělá EU?

Podrobnější informace naleznete zde: 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=cs

Migrace

Proč je toto téma pro regiony a města EU důležité?

Migrace má na regiony a města EU silný dopad, což platí zejména pro regiony a města v přední linii migračních toků. Tyto regiony a města jsou často odpovědné za přijímání a integraci migrantů a poskytují jim životně důležitou infrastrukturu a služby. Značný význam má rovněž demografická situace všech regionů a měst EU, včetně jejího dopadu na trhy práce a veřejné služby, a bude hrát významnější úlohu v politikách prováděných na místní a regionální úrovni.

Co Evropský výbor regionů doporučuje?

Evropský výbor regionů (VR) žádá komplexní migrační politiku na úrovni EU, jejíž součástí budou ve fázích přípravy i provádění zkušenosti a názory regionů a měst. Měla by brát v potaz regionální a místní pohled a zahrnovat integraci, spravedlivé postupy navracení a opatření azylové politiky, aby byla schopna odpovídajícím způsobem reagovat na současné a budoucí migrační trendy. Ve spolupráci se zeměmi původu a zeměmi tranzitu by rovněž měla potírat základní příčiny migrace, a to v zájmu těch, kdo potřebují humanitární ochranu, a zároveň chránit vnější hranice EU.

Co dělá EU?

Podrobnější informace naleznete zde: 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=cs

Vzdělávání, kultura, mládež a sport

Proč je toto téma pro regiony a města EU důležité?

Vzdělávání, kultura, mládež a sport naplňují základní potřeby našich společností, ať už prostřednictvím podpory hospodářského a sociálního rozvoje díky vzdělávání, vzájemného porozumění cestou kultury a sportu nebo inkluzivního demokratického života díky účasti mládeže. Regiony a města hrají v těchto oblastech zásadní úlohu a v mnoha členských státech jsou odpovědné za příslušné infrastruktury a služby. Digitalizace vzdělávání a kultury, vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí v některých regionech a zhoršování hospodářských a sociálních rozdílů patří mezi nejnaléhavější výzvy, jimž místní a regionální orgány čelí. Některé z těchto výzev a jejich regionální rozměry se v důsledku účinků pandemie COVID-19 mohou stát ještě viditelnějšími a naléhavějšími.

Co Evropský výbor regionů doporučuje?

Evropský výbor regionů (VR) obecně poskytuje orgánům EU poradenství v oblasti právních předpisů a politik prostřednictvím stanovisek , která zohledňují konkrétní situaci a potřeby místních a regionálních orgánů. Otázkami souvisejícími se vzděláváním, kulturou, mládeží a sportem se zabývá Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC). Dvě ze tří klíčových témat politických priorit Evropského výboru regionů na období 2020–2025 nesou názvy „Přiblížit Evropu občanům“ a „Budovat odolné regionální a místní komunity“. Ve svém nedávném stanovisku Vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 VR vyzývá k lepšímu uznání regionálních potřeb a doporučuje řešit regionální rozdíly v oblasti vzdělávání.

Co dělá EU?

Podrobnější informace naleznete zde:  Vzdělávání, kultura, mládež a sport v Evropě – Konference o budoucnosti Evropy (europa.eu)

Akce

Nadcházející akce

Proběhlé akce

Aktuální zprávy

Multimédia

The future is in your hands

 

Další videa

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Sledujte nás

Kontakt

Ředitelství pro komunikaci, tým pro místní dialogy
Sdílet:
 
Back to top