Prohlášení Postavení regionů v rámci struktury Evropské unie v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy 

Obsah

Současná pandemie opět ukázala, že regionální a místní orgány* hrají důležitou roli při ochraně evropských občanů, ať už prostřednictvím poskytování zdravotní a sociální péče nebo pomoci podnikům při hospodářském oživení. Jedním z klíčových faktorů úspěšného řešení současných výzev je uplatňování přístupu založeného na víceúrovňové správě, který by se měl striktně odrážet v rozhodovacím procesu EU. Konference o budoucnosti Evropy poskytuje příležitost zamyslet se nad postavením regionů v rámci struktury Evropské unie s cílem posílit její demokratickou legitimitu a zvýšit důvěru občanů.

27 členských států EU se liší v tom, jakým způsobem jsou legislativní a správní pravomoci rozděleny mezi různé úrovně správy. Mnoho z nich má jednotné a centralizované systémy, zatímco v sedmi členských státech mají regiony silné legislativní pravomoci a určitý stupeň autonomie. Místní a regionální orgány celkem provádějí 70 % všech právních předpisů EU a stojí za jednou třetinou veřejných výdajů a přibližně polovinou veřejných investic. Měla by být vytvořena Aliance regionů pro evropskou demokracii za účasti parlamentní i výkonné úrovně. Tato aliance by měla postupně pojmout všechny regiony a obdobné územní jednotky Evropské unie a měla by úzce spolupracovat s jejich zastupitelskými orgány s cílem zvýšit jejich legitimní dopad na rozhodovací proces EU a odrážet jejich pravomoci a společné zájmy.

S ohledem na legitimní cíl posílení úlohy regionů při tvorbě politik EU se regionální vlády, parlamenty a zastupitelstva dohodly na to, že je třeba využívat v relevantních případech ve větší míře Evropského výboru regionů a jeho pravomocí stanovených ve Smlouvách tak, aby bylo možné lépe uspokojovat potřeby lidí v místech, kde žijí. Proto my, zástupci regionů ze všech 27 členských států Evropské unie, vydáváme toto prohlášení:

1.  Jsme přesvědčeni, že základním předpokladem demokracie je důvěra občanů vyjádřená jejich hlasováním v místních, regionálních, celostátních a evropských volbách. Regiony, a zejména regiony s legislativními pravomocemi, nesou právní a politickou odpovědnost za tvorbu a provádění unijních právních předpisů a přinášejí Evropské unii přidanou hodnotu. Regiony a jejich političtí představitelé mají blízko ke svým občanům a pomáhají posilovat jejich důvěru v evropskou demokracii. V souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality hrají regiony v členských státech Evropské unie zásadní roli. Stávající iniciativy založené na praktických poznatcích, jako je síť RegHub Evropského výboru regionů pro monitorování provádění evropských právních předpisů a platforma Evropské komise Fit pro budoucnost, jsou proto vítány a měly by být dále rozvíjeny s podporou ze zdrojů Evropské unie.

2.  Zavazujeme se využít Konferenci o budoucnosti Evropy k navázání dialogu s občany a tuto konferenci považujeme za příležitost k zahájení diskuse o postavení regionů v demokratické struktuře Evropské unie a k posílení důvěry evropských občanů. Naším dlouhodobým politickým cílem je posílit politický vliv regionů na evropské úrovni v záležitostech, které mají přímý vztah k práci místních a regionálních orgánů.

3.  Jsme přesvědčeni, že Evropský výbor regionů představuje jeden z cenných způsobů, jak vyjádřit naše institucionální a politické cíle. V jeho rámci mimo jiné společně pracujeme jako politická Aliance regionů pro evropskou demokracii . Zavazujeme se využívat své odborné znalosti a demokratický mandát k tomu, abychom zajistili, že díky naší rozsáhlejší angažovanosti budou lépe známy postoje a potřeby našich občanů a v reakci na ně budou na evropské úrovni přijímána příslušná opatření.

Podpořme společně „evropský dům demokracie“, jehož ochrannou střechou je EU, silnými zdmi jsou členské státy a pevné základy tvoří orgány místní, střední a regionální úrovně správy. Přibližme Evropu k lidem a místům, kde žijí.

 

* V tomto prohlášení se pojmem „regionální a místní orgány“ rozumí veřejnoprávní instituce s právní subjektivitou, které jsou součástí státní struktury, působí na úrovni nižší než ústřední a nesou odpovědnost vůči občanům. Regionální a místní orgány se obvykle skládají z orgánu projednávajícího a rozhodujícího politické otázky (rada nebo shromáždění) a výkonného orgánu (starosta nebo jiný výkonný úředník), přímo či nepřímo volených nebo vybraných na místní úrovni. Tento pojem zahrnuje různé úrovně správy, např. vesnice, obce, okresy, provincie, kraje či regiony. Patří sem také orgány střední úrovně správy.

Pokud chce Váš region nebo Vaše sdružení toto prohlášení podpořit a připojit níže své logo, pak prosím vyplňte tento on-line formulář​.

_____________

Partneři

Sdílet:
 
Back to top