Evropská přeshraniční aliance občanů  

Evropská přeshraniční aliance občanů byla vytvořena v roce 2020. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je zlepšit život evropských občanů žijících v příhraničních regionech EU.

Evropská přeshraniční aliance občanů zahrnuje vícero zúčastněných stran, kterými jsou:​

  • Evropský výbor regionů
  • Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR)
  • Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
  • Středoevropská služba pro přeshraniční iniciativy (CESCI)
Regiony při vnitřních hranicích tvoří 40 % území EU, žije v nich 30 % jejího obyvatelstva (150 milionů lidí) a jsou v nich téměř 2 miliony přeshraničních pracovníků. Od vytvoření jednotného trhu a schengenského prostoru vzniklo v příhraničních regionech mnoho nových příležitostí, přičemž tyto regiony v mnoha případech přestaly být okrajovými oblastmi a staly se oblastmi růstu.

Výzvy pro život v příhraničních regionech

Mnoho překážek však stále přetrvává. Občané žijící v příhraničních regionech se ve svém každodenním životě i nadále setkávají s obtížemi, ať už s nalezením práce, přístupem ke zdravotní péči, každodenním dojížděním, nebo s překonáváním administrativních problémů. Podobně se podniky potýkají s překážkami, jež brání jejich růstu, a místní a regionální orgány i nadále čelí výzvám při navazování hlubší přeshraniční spolupráce, kterou představují např. přeshraniční veřejné služby.

Tyto problémy se ještě více projevily během krize způsobené onemocněním COVID-19, kdy byly po desetiletích volného pohybu hranice ze dne na den uzavřeny, což občanům a podnikům v příhraničních regionech způsobilo velké obtíže a přineslo ohromné negativní hospodářské a sociální dopady. Je tudíž zásadní tyto překážky překonat, aby bylo možné využít příležitosti, které občanům a podnikům skýtají otevřené hranice, a přijmout nezbytná opatření k dosažení a udržení tohoto stavu i v krizové situaci.

Větší spolupráce

Na druhou stranu je třeba poznamenat, že krize rovněž podnítila četné formy spolupráce a odhalila přeshraniční vzájemnou závislost a solidaritu – tyto faktory nyní musí být organizovány a posíleny prostřednictvím evropských a vnitrostátních veřejných politik, které plně zohlední specifika přeshraničních regionů.

Prohlášení a usnesení o budoucnosti přeshraniční spolupráce

​Na pravé straně si můžete přečíst prohlášení Evropské přeshraniční aliance občanů Přeshraniční regiony ústředním prvkem Evropy zítřka, které vedlo k přijetí usnesení Vize pro Evropu: Budoucnost přeshraniční spolupráce na plenárním zasedání VR dne 1. července 2021. 
 
Toto usnesení je výsledkem četných diskusí, konzultací zúčastněných stran a veřejných konzultací, které proběhly od července 2020 do července 2021, a nastiňuje konkrétní návrhy aliance a VR pro Konferenci o budoucnosti Evropy.​

Share: