Na pomoc regionům a městům v boji proti koronaviru  

Pandemie COVID-19 přestavuje pro svět těžkou zkoušku. Je to výzva, ale i příležitost, abychom se zamysleli nad tím, jaká má být naše budoucnost. Od vlád a správních orgánů na všech úrovních, a především místních a regionálních orgánů, se požaduje, aby zajistily pohotovostní služby, zabránily šíření tohoto onemocnění, co nejvíce omezily sociální a hospodářské následky a koordinovaly úsilí o následné oživení. Evropský výbor regionů podporuje úsilí místních a regionálních představitelů, neboť ti hrají v boji proti pandemii COVID-19 stěžejní úlohu.

1. Tato platforma pro vzájemnou výměnu informací a podporu je zdrojem stovky konkrétních příkladů toho, jak se místní a regionální orgány postavily této výzvě a jakým způsobem podporují své podniky a komunity. Slouží také k výměně informací a zkušeností v oblasti přeshraniční spolupráce.     

         

​2.  Zpráva o prvním výročním regionálním a místním barometru obsahuje věcnou analýzu dopadů pandemie na zdraví, hospodářství, digitální transformaci, sociální oblast a oblast zaměstnanosti, životní prostředí a politické postoje regionálních a místních komunit. Dále obsahuje také prvotní posouzení politických opatření, jež byla přijata na evropské, celostátní a na nižší než celostátní úrovni. Přečtěte si tuto zprávu a politická doporučení VR.

Banner of the barometer

3. ​Výbor v rámci své činnosti pravidelně předkládá návrhy na konkrétní opatření a politické iniciativy. V zájmu zajištění inkluzivního a udržitelného oživení je naprosto nezbytné pokrač​ovat v práci na základě přístupu zdola nahoru a poučit se z této krize, abychom mohli vybudovat odolnější komunity. Bližší informace o našich politických návrzích a naší činnosti naleznete v sekcích „Aktuality“, „Akce“ a „Stanoviska“.​

No results.
Související informace
Odkazy
@EU_CoR