Přístup k dokumentům  

​​​​​​​​​​​​A msterodamská smlouva zavedla nový článek 255, jenž dává občanům právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Tyto tři orgány přijaly nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise a následně ve společném prohlášení vyzvaly ostatní evropské agentury a instituce, aby v tomto ohledu přijaly podobná pravidla.

V našem Výboru vedla tato výzva k nové politice přístupu k dokumentům, jež zajišťuje maximální transparentnost naší práce. Tato transparentnost bezpochyby umožňuje větší účast veřejnosti na rozhodovacím procesu Unie a napomáhá posilování zásad demokracie a základních práv, jak jsou definovány v článku 6 Smlouvy o EU a v Listině základních práv EU.

Lisabonská smlouva (2009) oficiálně rozšířila právo občanů na přístup k dokumentům, stanovené nyní v čl. 15 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, na všechny orgány, instituce, kanceláře a agentury Evropské unie.​

Obsah

​Rozhodnutí č. 18/2020 o přístupu veřejnosti k dokumentům Výboru regionů

Rozhodnutí č. 18/2020 o přístupu veřejnosti k dokumentům Výboru regionů výslovně odkazuje na zásady a omezení stanovené v nařízení (ES) 1049/2001 a upravuje rovněž, jak postupovat v případě žádosti o přístup k dokumentům Výboru.

K dokumentům Výboru, jež jsou uvedeny na seznamu přiloženém k rozhodnutí č. 18/2020, mají občané přístup přímo prostřednictvím elektronického rejstříku dokumentů. Do tohoto rejstříku mohou být zahrnuty i další dokumenty.

Na požádání pak mohou občané získat přístup k veškerým dalším dokumentům, a to za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 1049/2001. 

Tato žádost musí být dostatečně přesně formulována a musí obsahovat zejména údaje, které umožní určit požadovaný dokument nebo požadované dokumenty, a také jméno a kontaktní údaje žadatele. Žadatel však nemusí uvést důvody své žádosti (s výjimkou určitých případů týkajících se přístupu k osobním údajům). Ihned po zaregistrování žádosti musí Výbor potvrdit její přijetí a do 15 pracovních dnů od registrace na ni odpovědět (tato lhůta může být výjimečně prodloužena o dalších 15 pracovních dnů).

V případě, že Výbor odepře přístup k požadovanému dokumentu, ať již zcela, nebo jen částečně, musí své rozhodnutí zdůvodnit. Žadatel pak může do 15 pracovních dnů podat potvrzující žádost. V tom případě má Výbor opět 15 pracovních dnů na to, aby odpověděl (přičemž tuto lhůtu lze případně prodloužit o dalších 15 pracovních dnů).

Pokud Výbor navzdory potvrzující žádosti opět odepře plný přístup k požadovanému dokumentu, má žadatel možnost zahájit soudní řízení proti Výboru nebo podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv.

Nemůžete-li nalézt daný dokument v elektronickém rejstříku dokumentů, můžete o přístup k tomuto dokumentu požádat pomocí níže uvedeného odkazu.

​Požádat o přístup k dokumentu

O přístup k dokumentu lze požádat vyplněním níže uvedeného formuláře a zvolením možnosti „přístup k dokumentům“.​

​Kontakt

Oddělení pro transparentnost a přístup k dokumentům je připraveno zodpovědět Vaše dotazy a pomoci Vám při hledání.

Můžete nám buď zaslat e-mail​ nebo nás kontaktovat na naší poštovní adrese:

Comité des Régions de l'Union européenne
Service Archives (bureau JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel​

Sdílet :
 
Back to top