Provádění Zelené dohody na místní úrovni  

Komora národních vyslanců Paktu starostů a primátorů 

Zelená dohoda pro Evropu je novou strategií růstu, jejímž úkolem je vést EU k tomu, aby do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality. Nese s sebou zásadní změny v řadě odvětví, a to na všech úrovních: od klimatu po energetiku, od dopravy po ochranu biologické rozmanitosti, od zemědělství až po rozvoj oběhového hospodářství. Každé město a každý region proto musí být součástí této historické příležitosti a proaktivně se zapojovat do mechanismů víceúrovňové správy, ve spolupráci s vládami členských států, EU a v neposlední řadě se sousedními regiony v rámci celého kontinentu.​​

Obsah


Naše cíle

Zelená dohoda pro Evropu je novou strategií růstu, jejímž úkolem je vést EU k tomu, aby do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality. Nese s sebou zásadní změny v řadě odvětví, a to na všech úrovních: od klimatu po energetiku, od dopravy po ochranu biologické rozmanitosti, od zemědělství až po rozvoj oběhového hospodářství. Každé město a každý region proto musí být součástí této historické příležitosti a proaktivně se zapojovat do mechanismů víceúrovňové správy, ve spolupráci s vládami členských států, EU a v neposlední řadě se sousedními regiony v rámci celého kontinentu.

Takový mechanismus víceúrovňové správy nabízí Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky – Evropa (Pakt – Evropa), který Evropská komise ve svém sdělení Zelená dohoda pro Evropu popisuje jako „ústřední sílu“ transformace. Klíčový význam pro plné provedení Zelené dohody pro Evropu pak má Evropský klimatický pakt . Ten se zaměří na zvyšování povědomí a podporu opatření ve snaze spojit síly a společně navrhovat a provádět řešení – odvážná i skromnější – v oblasti boje proti změně klimatu. Klimatický pakt doplňuje stávající iniciativy, sítě a hnutí, jako je Pakt – Evropa.

Pakt – Evropa sdružuje více než 10 000 místních samospráv ze 61 zemí, které se dobrovolně zavázaly k plnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky . Prostřednictvím bruselské kanceláře Paktu starostů a primátorů poskytuje Evropská komise komplexní technickou podporu a pokyny týkající se finančních nástrojů pro města a regiony, které mají zájem o přípravu akčních plánů pro udržitelnou energetiku a klima (plány SECAP).

Evropský výbor regionů (VR) tuto iniciativu podporuje již od jejího samotného začátku v roce 2008. VR je pevně přesvědčen, že Pakt starostů a primátorů je evropskou stěžejní iniciativou se zásadním významem pro podporu opatření v oblasti klimatu a energetiky v praxi. Zároveň tento pakt ukazuje klíčovou úlohu místních a regionálních orgánů v podpoře boje Evropské unie proti změně klimatu a přechodu na čistou energii.

Pakt – Evropa potřebuje politiky, kteří jsou si vědomi toho, že být průkopníkem transformace v oblasti energetiky a změny klimatu s sebou nese výhody a příležitosti, a kteří chápou, proč je důležité, aby se této úlohy zhostili společně s dalšími evropskými městy a regiony v rámci nejrozsáhlejšího hnutí místních a regionálních orgánů na ochranu klimatu na celém světě.

Evropská komise uznala historickou úlohu VR v podpoře Paktu starostů a primátorů a rozhodla se posílit vzájemnou spolupráci. Rafał Trzaskowski (PL/ELS) , primátor regionu hlavního města Varšavy (a rovněž signatář Paktu – Evropa) a zpravodaj stanoviska Evropský klimatický pakt , byl jmenován zástupcem VR v nově rozšířené radě Paktu – Evropa . Tato politická rada projednává strategické cíle iniciativy, tak aby bylo zajištěno, že budou odpovídat potřebám měst, a s cílem rozvíjet dialog mezi komunitou kolem Paktu – Evropa a orgány EU.

Za účelem posílení činnosti na vnitrostátní úrovni bude vytvořena druhá komora složená z 27 členů Evropského výboru regionů (po jednom z každého členského státu), kteří budou působit jako národní vyslanci iniciativy Pakt – Evropa.

Úkolem členů komory bude zajistit zastoupení jednotlivých členských států v rámci správy Paktu. Zaměří se na podporu poskytování cílenější zpětné vazby a propagace této iniciativy na vnitrostátní úrovni. V závislosti na svých možnostech a na konkrétní situaci v každé zemi se budou věnovat různým aktivitám, budou tedy mimo jiné:

  • ​vystupovat jako národní vyslanci Paktu – Evropa : např. pokud jde o propagaci této iniciativy ve svých domovských zemích nebo o spolupráci s dalšími vyslanci klimatického paktu,
  • podporovat zastoupení měst na vnitrostátní úrovni tím, že budou ve spolupráci s kanceláří Paktu starostů a primátorů propagovat aktivity pořádané v jednotlivých zemích a posilovat spolupráci s vládami členských států a dalšími městy,
  • vybízet své kolegy k tomu, aby se k hnutí připojili , a to např. formou spolupráce s vnitrostátními sdruženími místních a regionálních orgánů, národními delegacemi VR a sítí mladých zvolených politiků . Členové komory budou rovněž usilovat o to, aby Pakt starostů a primátorů aktivně propagovali poslanci Evropského parlamentu .

Jak se zapojit do komunity Paktu – Evropa

Do Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky – Evropa se mohou zapojit všechny demokraticky zřízené místní orgány, v jejichž čele stojí volení zástupci, bez ohledu na jejich velikost nebo fázi provádění jejich politik v oblasti energetiky a klimatu . Chcete-li se zapojit do Paktu starostů a primátorů klikněte na tento odkaz .

Informace o dalších relevantních unijních a globálních iniciativách, do nichž se můžete zapojit, najdete na internetových stránkách VR věnovaných tomuto tématu .​


Dokumenty

Sdílet:
 
Back to top