Na pomoc regionům a městům v boji proti koronaviru  

Onemocnění COVID-19 se i nadále rozšiřuje po celém světě. Od vlád a správních orgánů na všech úrovních, a především místních a regionálních orgánů, se požaduje, aby zajistily pohotovostní služby, podávaly informace o tom, jak šíření tohoto onemocnění zabránit, koordinovaly vyvíjenou činnost a co nejvíce omezily dopad na ekonomiky.

Místní a regionální představitelé hrají v boji proti pandemii stěžejní úlohu. Naléhavě potřebují lepší koordinaci mezi všemi úrovněmi správy, lepší zajišťování základního vybavení, rychlou a snadno dostupnou finanční podporu, aby bylo možné reagovat na okamžité potřeby, a pragmatická řešení umožňující přizpůsobení místním a regionálním požadavkům.

Akční plán

Výbor regionů, který představuje styčný subjekt mezi Evropskou unií a jejími místními a regionálními orgány, za těchto mimořádných okolností přijal plán , jak regionům a městům v Evropě pomoci, informovat je, zapojit a zastupovat prostřednictvím:

1. posílení podpory, kterou EU poskytuje místním a regionálním orgánům v oblasti zdravotnictví, a to prostřednictvím výzvy k vytvoření mechanismu EU pro případy zdravotní nouze;

2. zpřístupnění platformy pro výměnu informací, díky níž se usnadní spolupráce a vzájemná podpora mezi městy a regiony v celé Evropě;

3. poskytování konkrétní zpětné vazby od místní a regionální úrovně s využitím mechanismů VR, a to ohledně krizových opatření a způsobu řešení zdravotních, sociálních a hospodářských aspektů této pandemie a jejich dopadu na občany a místní komunity;

4. pravidelného poskytování praktických informací o opatřeních EU zaměřených na řešení současné krize místním a regionálním orgánům;

5. snazšího praktického prověření opatření EU v boji proti pandemii a shromažďování fakt s cílem zlepšovat politiky EU na základě zkušeností z místní a regionální úrovně (kontrola vhodnosti přijímaných opatření).

S akčním plánem se můžete blíže seznámit zde .

#EuropeansAgainstCovid19​

No results.
Související informace