Komunikace VR: Opětovně propojit Evropu a její občany 

Obsah

​Evropský výbor regionů (VR) si klade za cíl obnovit důvěru občanů v Evropskou unii. VR, jenž je složen z členů volených na regionální a místní úrovni, je společně s ostatními institucemi EU oprávněn k převzetí svého dílu odpovědnosti za tento úkol. VR v tomto ohledu přijal pětiletou komunikační strategii na období 2015–2020, v níž se zdůrazňuje, že v zájmu opětovného propojení Evropy a jejích občanů je zapotřebí lépe koordinovaný, otevřený, obousměrný a participativní přístup ke komunikaci.

V komunikační strategii VR a při informování o Evropě zastávají klíčovou úlohu sami jeho členové. Mají na starost shromažďování informací a vyjádření, která na úrovni EU odrážejí místní pohled, a zároveň jsou nejdůležitějšími šiřiteli institucionálních postojů VR určených občanům a institucím EU.

Přínosem VR může být jeho komunikace zaměřená na dvě hlavní cílové skupiny: místní a regionální orgány a instituce EU. VR bude kromě toho využívat svých (stávajících i nových) ujednání s ostatními institucemi EU, například bude spolupracovat s komunikačními útvary Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU.

Více informací najdete v Komunikační strategii VR na období 2015–2020, jež bude prováděna prostřednictvím ročních komunikačních plánů, které vytyčí omezený počet tematických priorit.

Zatímco se komunikační plán na rok 2016 zaměřil na posílení zaměstnanosti, růstu a investic, zdůrazňování územního rozměru rozpočtu EU a podporu globální stability prostřednictvím regionální a místní spolupráce, navrhuje komunikační plán na rok 2017 pokračovat v úsilí započatém v roce 2016 a v úvahách o Evropě s cílem obnovit důvěru v EU. Na základě toho je v komunikačním plánu na rok 2018 dále podporována diskuse o budoucnosti EU, o jejím budoucím financování a tvorbě politik na úrovni EU vycházející z místních a regionálních poznatků. Cílem nedávno zveřejněného komunikačního plánu na rok 2019 je prokázat, že regiony a města přispívají k vytvoření soudržné, inkluzivní a udržitelné Evropy, a že VR tudíž musí získat výraznější úlohu v rozhodování EU.

Své případné dotazy nám můžete zaslat na adresu communication@cor.europa.eu.

Dokumenty

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Sdílet:
 
Back to top