O nás  

Evropský výbor regionů (VR) je hlasem regionů a měst v Evropské unii (EU). Zastupuje místní a regionální orgány z celé Evropské unie a vyjadřuje se k novým právním předpisům s dopadem na regiony a města (což je 70 % všech právních předpisů EU).

VR je politickým shromážděním, jež sestává z 329 členů a 329 náhradníků ze všech členských států EU (jsou rozděleni podle politických stran a v jejich čele stojí předseda), kteří zastávají volenou funkci na místní či regionální úrovni (například jakožto starostové obcí nebo vedoucí představitelé regionů). Setkávají se šestkrát ročně v Bruselu, aby projednali stanoviska k legislativním návrhům a přijali usnesení, v nichž EU vyzývají k podniknutí dalších opatření.

​Členům VR je nápomocna administrativa, již vede generální tajemník.

Hlavní zásady

VR usiluje o to, aby se EU přiblížila svým občanům. Přispívá ke zmenšování propasti mezi činností orgánů EU a jejími občany tím, že zapojuje regionální a místní představitele, kteří mají dennodenní kontakt s potřebami svých voličů, ale také tím, že zve občany k účasti na různých akcích a diskusích.

Víceúrovňová správa

Dalším z opěrných bodů činnosti VR je partnerská spolupráce. VR je totiž zastáncem koordinovaného postupu mezi evropskou, celostátní, regionální a místní úrovní.

Subsidiarita

V rámci celého legislativního procesu EU musí být dodržována zásada subsidiarity, to jest rozhodnutí musí být přijímána na té úrovni správy, kde to nejlépe slouží veřejnému zájmu – pokud možno na úrovni místní.

Jaké právní předpisy VR posuzuje?

Evropská komise a Rada Evropské unie mají povinnost konzultovat s VR veškeré nové návrhy v oblastech, jež mají dopad na regionální či místní úrovni – jedná se o hospodářskou, sociální a územní soudržnost, strukturální fondy, Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, zaměstnanost a sociální věci, vzdělávání, mládež, odbornou přípravu, kulturu a sport, životní prostředí, energetiku a změnu klimatu, dopravu, transevropské sítě a veřejné zdraví.

V jiných oblastech je tato konzultace s VR ze strany Komise, Rady a Evropského parlamentu nepovinná.

VR formuluje doporučení k připravovaným právním předpisům EU a navrhuje rovněž nová opatření, přičemž vychází z místních a regionálních poznatků a zkušeností. Může také navrhnout, aby byly vypracovány nové právní předpisy a aby byla do agendy EU zařazena další témata.

Úloha VR byla uznána a posílena v Lisabonské smlouvě z roku 2009. Konzultace s VR musí probíhat ve všech fázích legislativního procesu EU a VR se může v souvislosti s právními předpisy EU obrátit na Soudní dvůr, pokud se domnívá, že byla porušena jeho institucionální práva nebo byly opominuty celostátní, regionální a místní orgány. V důsledku toho došlo k posílení vztahů s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou.

Jak VR funguje?

VR sestává z 329 členů a 329 náhradníků ze všech členských států EU. Vlády jednotlivých členských států navrhují své regionální a místní představitele (členy a náhradníky), kteří tvoří národní delegaci dané země. Členové VR mají pětileté funkční období, jež začíná dnem, kdy jsou oficiálně jmenováni Radou.

Členové zasedají v šesti komisích (podvýborech), které se zaměřují na určité oblasti politiky, zkoumají legislativní návrhy Evropské komise a vypracovávají stanoviska, jež jsou pak projednávána a přijímána na plenárních zasedáních VR.

Jednou za dva a půl roku volí plenární shromáždění předsedu VR a prvního místopředsedu. Předseda reprezentuje Výbor a řídí jeho činnost. Jestliže předseda není přítomen nebo se nemůže dostavit, zastupuje ho první místopředseda nebo jeden z ostatních místopředsedů.

Jsou členové VR seskupeni podle své politické příslušnosti?

Členové VR jsou rozděleni do skupin podle své politické příslušnosti​:

Skupiny se obvykle scházejí před každým plenárním zasedáním. Vedle toho mohou dvakrát ročně uspořádat mimořádnou schůzi (mimo Brusel).

Jaký má VR roční rozpočet?

Roční rozpočet VR činí přibližně 96 milionů EUR a pokrývá výdaje na zaměstnance i výdaje na cesty členů, tlumočení a komunikační činnosti.

Podrobnější informace o rozpočtech všech orgánů EU naleznete zde.

Jaký má VR vliv?

EU není povinna brát stanoviska VR v potaz, v praxi tak ovšem ve větší či menší míře činí (viz výroční zprávy Evropské komise o krocích, které podnikla v návaznosti na stanoviska VR, a zprávy VR o dopadu).

Jakou odměnu dostávají členové za svou práci?

Členům jsou propláceny pouze výdaje za účast na schůzích a zasedáních, která je dokumentována v zápisech. Ty jsou pořizovány ze všech schůzí a zasedání a jsou k dispozici na portálu členů, kde jsou zveřejněny také údaje o členech a o jejich činnosti během schůzí a zasedání.

Share:
Související informace


„Naším posláním je zapojit regionální a místní orgány do evropského rozhodovacího procesu, a vytvořit tak podmínky pro větší účast občanů.“ (Prohlášení o poslání)

     Základní fakta:

  • 70 % právních předpisů EU má přímý dopad na místní a regionální úrovni
  • 27 členských států EU
  • 329 členů zastávajících volenou funkci na místní a regionální úrovni
  • 6 komisí
  • 6 politických skupin
  • až 6 plenárních zasedání ročně
  • více než 50 přijatých stanovisek za rok