Důležité právní upozornění  

Informace na těchto stránkách se vztahují na prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti, upozornění o ochraně autorských práv a pravidla ochrany osobních údajů.

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Evropský výbor regionů, aby zajistil veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a politikách Evropské unie obecně. Naším cílem je poskytovat přesné, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit.

Evropský výbor regionů však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

 • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů;
 • nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální;
 • v některých případech odkazují na informace externích subjektů, nad nimiž Výbor regionů nemá kontrolu a za něž nepřebírá odpovědnost;
 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obracet na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Evropský výbor regionů se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropského výboru regionů v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit jeho odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Upozornění o ochraně autorských práv

© European Union, 1995–2022

Není-li uvedeno jinak, opakované použití obsahu je povoleno pod podmínkou, že bude uveden zdroj.

Je-li k reprodukci nebo použití textové či multimediální informace (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedené obecné povolení k reprodukci a jasně uvádí, zda se na použití vztahují nějaká omezení.

Politika moderování sociálních sítí

Jsme v sociálních médiích!
Evropský výbor regionů nabízí platformu zaměřenou na regiony a města v EU a je přítomen na sociálních sítích, k nimž patří Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram a YouTube. Vítáme veškeré politické názory, úvahy a nápady a vyzýváme vás, abyste se zapojili do našich online diskusí. Podělte se o své komentáře a sdílejte náš obsah.

Zásady
Žádáme Vás, abyste dodržovali základní zásady dobrého chování. Neakceptujeme nadávky, urážky a nevhodné vyjadřování. Respektujte ostatní uživatele a hlavní zásady, které všichni sdílíme. Odmítáme rasismus, xenofobii a diskriminaci na základě náboženského vyznání, etnického původu, pohlaví či sexuální orientace. Neakceptujeme podněcování k násilí a nenávistné výroky. Naše pravidla zakazují rovněž komentáře hanlivého či nezákonného rázu nebo komentáře obsahující porušení autorských práv. Takové komentáře odstraníme a uživatelům, kteří opakovaně užívají urážlivé výroky, jakož i osobám, které se vydávají za veřejně známé osobnosti nebo používají falešné účty, můžeme zakázat přístup. Vyhrazujeme si právo vymazat coby spam nejen příspěvky, které se nadměrně opakují, jsou příliš dlouhé nebo rušivé pro komunitu, ale i nevyžádanou reklamu. Žádáme Vás, abyste vkládali komentáře, které se drží daného tématu a přispívají do probíhajících diskusí.

Správa
Tyto platformy sociálních médií spadají do působnosti oddělení Evropského výboru regionů pro sociální a digitální média a publikace, které po obsahové stránce podporují kolegové z dalších oddělení. To, že nějaký účet sledujeme, není znamením našeho souhlasu s takovým účtem ani s obsahem, který sdílí. Pro zapojení do skupinových konverzací a příslušných diskusí využíváme řadu stávajících nebo nových hashtagů (#). Nemůžeme však převzít odpovědnost za jakýkoli obsah pod těmito hashtagy, který jsme nevytvořili.
Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit. Nepřijímáme odpovědnost za obsah nebo činnost třetích stran nebo externích stránek.
Snažíme se co nejrychleji odpovědět na co nejvíce otázek. Neodpověděli jsme dosud na vaši otázku? Napište nám prosím na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Fotografie
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré fotografie zveřejněné na našich profilech chráněny autorským právem Evropské unie. Fotografie označené „© European Union“ mohou být volně užívány pod podmínkou, že bude uveden zdroj. Nesmí být používány ke komerčním účelům či urážlivým způsobem. Děláme vše pro to, abychom zajistili, že veškerý obsah zveřejněný na našich profilech bude v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU). Pokud se však domníváte, že došlo k porušení vašich práv na soukromí nebo vašeho duševního vlastnictví, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu.

Osobní údaje
Pro statistické účely shromažďujeme souhrnné údaje o uživatelích našich profilů na sociálních sítích. Ke shromažďování a vizualizaci souhrnných údajů pro statistický výzkum využíváme nástroj Talkwalker a v žádném případě nezpracováváme osobní údaje našich odběratelů. Na shromažďování údajů se vztahují podmínky používání jednotlivých sociálních sítí a související licenční smlouvy.

S dalšími dotazy se prosím obracejte na:
socialmedia@cor.europa.eu
Poslední aktualizace: červen 2019

Ochrana osobních údajů

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů. Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů ze strany orgánů EU vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Tato obecná politika se vztahuje na všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie s doménou europa.eu.

Většinu těchto stránek lze prohlížet bez uvádění osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které uživatel požaduje.

Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu s výše uvedeným nařízením a o použití vašich údajů informují ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí.

V této souvislosti:

 • Pro každou elektronickou službu určí správce zpracování údajů účely a prostředky zpracování osobních údajů a zajistí, aby byly požadované elektronické služby poskytnuty v souladu s politikou ochrany soukromí.
 • Ve všech institucích pověřenec pro ochranu osobních údajů zajistí, aby se toto nařízení uplatňovalo, a poskytuje poradenství správcům při plnění jejich povinností (viz články 43 až 45 nařízení).
 • Funkci nezávislého orgánu dozoru pro všechny instituce v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů (viz články 52 až 60 nařízení).

Internetové stránky orgánů a institucí EU v rámci domény .eu odkazují na stránky třetích stran. Protože nad těmito stránkami dohled nevykonáváme, doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Co je to elektronická služba?

Elektronická služba (neboli e-service) na serveru EUROPA je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a evropskými orgány na straně druhé.

EUROPA již nabízí nebo bude nabízet tři druhy elektronických služeb:

 • informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům snadný a efektivní přístup k informacím, čímž zvyšují transparentnost a porozumění politikám a činnostem EU;
 • služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakt s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty, a usnadňují tak politické konzultace a mechanismy zpětné vazby s cílem přispívat k utváření politik, činností a služeb EU;
 • transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. k zadávání veřejných zakázek, k finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či nákupu dokumentů atd.

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí bude obsahovat tyto informace:

 • jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů shromažďuje EU osobní údaje výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu. Informace nebudou následně využity pro jiný než stanovený účel;
 • komu jsou vaše údaje zpřístupněny. EU zpřístupní informace třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné ke splnění výše uvedeného účelu či účelů, a to pouze uvedeným příjemcům či skupinám příjemců. EU nepředá vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu;
 • jak získáte přístup ke svým údajům a jak můžete ověřit jejich správnost, případně je opravit. Jako subjekt údajů máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z oprávněných a závažných důvodů, s výjimkou případů, kdy jsou údaje shromážděny za účelem splnění právní povinnosti nebo kdy je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo kdy mají být využity za účelem, k němuž jste dali jednoznačný souhlas.
 • jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány. EU uchovává údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování;
 • jaká bezpečnostní opatření jsou přijímána na ochranu informací proti případnému zneužití nebo neoprávněnému přístupu;
 • na koho se můžete obrátit s dotazem či stížností.

Jak nakládáme s e-maily, které nám zasíláte?

Na mnoha internetových stránkách portálu Europa je tlačítko „Kontakt“, kterým se aktivuje software pro zaslání e-mailu a jehož prostřednictvím můžete do zvláštní e-mailové schránky zřízené za tímto účelem poslat své připomínky.

Při zaslání této zprávy jsou vaše osobní údaje shromážděny pouze do té míry, nakolik je to nutné k odeslání odpovědi. V případě, že tým pracovníků, který má na starost správu schránky, nebude schopen váš dotaz zodpovědět, přepošle váš e-mail jinému oddělení. Budete informováni e-mailem, jakému oddělení byl váš dotaz přeposlán.

Máte-li dotazy ohledně vyřizování svého e-mailu a s ním souvisejících osobních údajů, uveďte je prosím ve svém e-mailu.

Sdílet: