Мрежа от регионални центрове 

Оценка на правото на ЕС от гледна точка на състоянието по места 

КР постави началото на нов етап в развитието на своята мрежа от регионални центрове (RegHub). Нейните членове наблюдават изпълнението на политиките на ЕС по места и гарантират, че гласът на стотици регионални и местни заинтересовани страни се взема предвид при оценяването на тези политики на европейско равнище.

Мрежата от регионални центрове (RegHub) понастоящем се състои от 46 членове, 10 наблюдатели и 1 асоцииран орган. RegHub е и утвърдена подгрупа на платформата „Готови за бъдещето“ (F4F) на Европейската комисия.

Списък на центровете

Интерактивна карта

Съдържание

Нашите цели

Местните и регионалните власти прилагат над 70 % от законодателството на ЕС и следователно са в добра позиция да преценят неговата точност и ефективност. Европейските закони и политики могат да се прилагат по-добре по места и да постигнат своите цели само ако законодателите на ЕС вземат предвид регионалната и местната гледна точка.

Целите на центровете са:

 • принос към усилията на ЕС за по-добро регулиране чрез включване на местната и регионалната перспектива в оценката на законодателството на ЕС;
 • увеличаване на участието на местните и регионалните власти в изготвянето на законодателството на ЕС и в подобряването на неговото прилагане;
 • укрепване на връзките между местните и регионалните власти и институциите на ЕС чрез насърчаване на поднационалната перспектива и създаване на възможности за диалог;
 • представяне и разпространяване на при​мери за добри практики за прилагането на правото на ЕС в регионите, градовете и общините.​

Един от начините, по които RegHub изпълнява тези цели, е като изпълнява роля на подгрупа на платформата „Готови за бъдещето“ (F4F) на Европейската комисия, което включва провеждането на целенасочени консултации и работа с докладчиците на платформата, както и споделянето на доклади с платформата. Освен това RegHub работи в тясно сътрудничество с институционалните партньори и научноизследователските институти и организира работни срещи и семинари в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете.​​

Нашият метод

Откакто участва в платформата „Готови за бъдещето“ на Европейската комисия (F4F), RegHub организира работата си в следните стъпки:

1. принос към годишната работна програма „Готови за бъдещето“ чрез консултации с центровете по съответните законодателни текстове, които ще бъдат преразгледани от Европейската комисия;

2. провеждане на целеви консултации със заинтересованите страни чрез мрежата RegHub и предоставяне на резултатите от тези консултации на разположение на докладчиците на платформата;

3. популяризиране на становищата на платформата в рамките на институциите на ЕС.

Новаторският метод на работа на RegHub, а именно целеви консултации със заинтересованите страни, се доказа като ефективен инструмент за събиране на уникална и подробна информация относно прилагането на правото на ЕС.

Като първа стъпка процесът включва разпространение на въпросници сред центровете (звена за контакт в местните и регионалните администрации), които като втора стъпка достигат до целевите заинтересовани страни, които прилагат политиката на ЕС, предмет на консултацията.

След като съберат всички мнения, центровете обобщават информацията от заинтересованите страни и изпращат своя отговор обратно на секретариата на RegHub на КР. След това КР формулира препоръки въз основа на този отговор.

RegHub и „Готови за бъдещето“ през 2021 г.

През 2021 г. RegHub проведе консултации със своите членове относно прилагането на Директивата за електронните обществени поръчки и Директивата INSPIRE на местно и регионално равнище. Отговорите бяха анализирани и включени в две становища на „Готови за бъдещето“ по тези теми. Освен това резултатите от две предишни консултации на RegHub (относно качеството на атмосферния въздух и относно трансграничното здравно обслужване) също бяха взети под внимание в становищата „Готови за бъдещето“. Всички становища, приети от „Готови за бъдещето“ през 2021 г., са публикувани на платформата.

Освен това през 2021 г. RegHub проведе двуетапна консултация относно правилата на 21-ви век за инфраструктурата на 21-ви век. Резултатите се използват за специален доклад на RegHub, който ще бъде представен на председателя на „Готови за бъдещето“ и заместник-председател на Комисията Марош Шефчович.

RegHub и „Готови за бъдещето“ през 2022 г.

В рамките на работната програма за 2022 г. на платформата „Готови за бъдещето“ членовете на КР Марк Шпайх (ЕНП/DE) и Анне Карялайнен (PES/FI) бяха определени за докладчици съответно по становището относно Директивата относно излезлите от употреба превозни средства (Марк Шпайх) и по становището относно стратегията за оперативна съвместимост на държавното управление (Анне Карялайнен). RegHub ще проведе две целеви консултации по тези теми през 2022 г. Очаква се съответните становища за „Готови за бъдещето“ да бъдат приети през четвъртото тримесечие на 2022 г.

Последни новини

Мултимедийни материали

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Вижте повече

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  налични езици (22)
  1. Čeština(114.15 KB-DOCX)Изтегляне
  2. dansk(115.5 KB-DOCX)Изтегляне
  3. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Изтегляне
  4. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Изтегляне
  5. English(111.55 KB-DOCX)Изтегляне
  6. español(119.83 KB-DOCX)Изтегляне
  7. eesti(112.95 KB-DOCX)Изтегляне
  8. suomi(112.56 KB-DOCX)Изтегляне
  9. français(107.89 KB-DOCX)Изтегляне
  10. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Изтегляне
  11. magyar(113.97 KB-DOCX)Изтегляне
  12. italiano(117.08 KB-DOCX)Изтегляне
  13. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Изтегляне
  14. latviešu(111.37 KB-DOCX)Изтегляне
  15. Malti(112.25 KB-DOCX)Изтегляне
  16. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Изтегляне
  17. polski(112 KB-DOCX)Изтегляне
  18. português(112.27 KB-DOCX)Изтегляне
  19. română(111.47 KB-DOCX)Изтегляне
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Изтегляне
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Изтегляне
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Изтегляне
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха

  налични езици (22)
  1. Čeština(117.93 KB-DOCX)Изтегляне
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  2. dansk(111.65 KB-DOCX)Изтегляне
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  3. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Изтегляне
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  4. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Изтегляне
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  5. English(120.39 KB-DOCX)Изтегляне
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  6. español(121.4 KB-DOCX)Изтегляне
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  7. eesti(117.21 KB-DOCX)Изтегляне
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  8. suomi(111.65 KB-DOCX)Изтегляне
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  9. français(117.96 KB-DOCX)Изтегляне
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  10. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Изтегляне
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  11. magyar(112.21 KB-DOCX)Изтегляне
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  12. italiano(117.21 KB-DOCX)Изтегляне
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  13. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Изтегляне
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  14. latviešu(117.44 KB-DOCX)Изтегляне
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  15. Malti(117.78 KB-DOCX)Изтегляне
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  16. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Изтегляне
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Изтегляне
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Изтегляне
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Изтегляне
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Изтегляне
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Изтегляне
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Изтегляне
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване

  налични езици (22)
  1. Čeština(117.68 KB-DOCX)Изтегляне
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  2. dansk(116.96 KB-DOCX)Изтегляне
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  3. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Изтегляне
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  4. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Изтегляне
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  5. English(116.62 KB-DOCX)Изтегляне
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  6. español(117.09 KB-DOCX)Изтегляне
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  7. eesti(111.02 KB-DOCX)Изтегляне
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  8. suomi(113.35 KB-DOCX)Изтегляне
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  9. français(113.94 KB-DOCX)Изтегляне
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  10. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Изтегляне
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  11. magyar(117.73 KB-DOCX)Изтегляне
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  12. italiano(117.44 KB-DOCX)Изтегляне
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  13. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Изтегляне
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  14. latviešu(111.11 KB-DOCX)Изтегляне
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  15. Malti(117.43 KB-DOCX)Изтегляне
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  16. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Изтегляне
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Изтегляне
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Изтегляне
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Изтегляне
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Изтегляне
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Изтегляне
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Изтегляне
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ

  налични езици (22)
  1. Čeština(142.95 KB-DOCX)Изтегляне
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  2. dansk(138.24 KB-DOCX)Изтегляне
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  3. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Изтегляне
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  4. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Изтегляне
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  5. English(139.77 KB-DOCX)Изтегляне
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  6. español(191.48 KB-DOCX)Изтегляне
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  7. eesti(139.71 KB-DOCX)Изтегляне
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  8. suomi(137.87 KB-DOCX)Изтегляне
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  9. français(143.05 KB-DOCX)Изтегляне
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  10. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Изтегляне
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  11. magyar(137.39 KB-DOCX)Изтегляне
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  12. italiano(138.76 KB-DOCX)Изтегляне
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  13. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Изтегляне
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  14. latviešu(142.13 KB-DOCX)Изтегляне
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  15. Malti(139.63 KB-DOCX)Изтегляне
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  16. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Изтегляне
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Изтегляне
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Изтегляне
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Изтегляне
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Изтегляне
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Изтегляне
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Изтегляне
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19

  налични езици (22)
  1. Čeština(139.36 KB-DOCX)Изтегляне
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  2. dansk(141.11 KB-DOCX)Изтегляне
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  3. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Изтегляне
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  4. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Изтегляне
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  5. English(144.19 KB-DOCX)Изтегляне
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  6. español(144.37 KB-DOCX)Изтегляне
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  7. eesti(139.84 KB-DOCX)Изтегляне
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  8. suomi(143.46 KB-DOCX)Изтегляне
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  9. français(138.28 KB-DOCX)Изтегляне
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  10. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Изтегляне
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  11. magyar(144.33 KB-DOCX)Изтегляне
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  12. italiano(144.94 KB-DOCX)Изтегляне
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  13. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Изтегляне
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  14. latviešu(141.69 KB-DOCX)Изтегляне
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  15. Malti(143.97 KB-DOCX)Изтегляне
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  16. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Изтегляне
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Изтегляне
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Изтегляне
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Изтегляне
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Изтегляне
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Изтегляне
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Изтегляне
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.
 • Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие

  налични езици (22)
  1. Čeština(172.51 KB-DOCX)Изтегляне
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  2. dansk(178.19 KB-DOCX)Изтегляне
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  3. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Изтегляне
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  4. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Изтегляне
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  5. English(176.88 KB-DOCX)Изтегляне
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  6. español(176.84 KB-DOCX)Изтегляне
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  7. eesti(174.02 KB-DOCX)Изтегляне
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  8. suomi(174.21 KB-DOCX)Изтегляне
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  9. français(177.6 KB-DOCX)Изтегляне
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  10. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Изтегляне
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  11. magyar(179.29 KB-DOCX)Изтегляне
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  12. italiano(172.3 KB-DOCX)Изтегляне
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  13. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Изтегляне
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  14. latviešu(172.59 KB-DOCX)Изтегляне
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  15. Malti(175.11 KB-DOCX)Изтегляне
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  16. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Изтегляне
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Изтегляне
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Изтегляне
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Изтегляне
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Изтегляне
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Изтегляне
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Изтегляне
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Търсите текста на друг език, който не е в списъка?  Научете защо го няма.

Вижте също

За контакт

За други въпроси, моля обърнете се към секретариата на RegHub.
Споделяне:
 
Back to top