Становища  

Европейската комисия се консултира с Европейския комитет на регионите (КР) на най-ранен етап от европейския законодателен процес в области на политиката, които засягат пряко местните и регионалните власти. КР може и проактивно да приема позиции по конкретни въпроси посредством становища по собствена инициатива.

Триетапна демократична процедура: обсъждане, изготвяне и гласуване

  • Председателят на КР възлага разглеждането на въпроса на компетентната вътрешна комисия.

  • Член на Комитета се определя за докладчик. Докладчикът изготвя становище и го представя за обсъждане, изменение и приемане от членовете на своята комисия.

  • Проектостановището се представя и обсъжда на следващата пленарна сесия.

  • След като становището бъде прието от членовете на КР, се изпраща до всички институции на ЕС.

Търсене на становища

Съдържание

​Въздействие от работата на КР върху законодателството на ЕС

Целта на политическата работа на КР е да се увеличи влиянието на регионалните и местните власти в Европа.

За много становища може да се направи оценка на въздействието им едва през следващите години след приемането им, щом законодателният процес напредне достатъчно.

През това време се изготвят оценки за въздействието с помощта на следните ресурси:

  • доклади от Европейската комисия за последващи мерки, предприети от нея по становищата на КР;
  • оценки на въздействието, изготвяни от КР, с резюме на политическото въздействие на становищата върху документите, изготвяни от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета;
  • проследяване на отразяването в медиите на становищата на КР, провеждано от пресслужбата на КР;
  • годишно средно около 150 прояви, свързани със становища, се провеждат от КР, за да се увеличава въздействието на становищата и резолюциите на КР върху законодателния процес на ЕС.​

Документи

CoR Impact Report

CoR Impact Report – Executive summary

CoR Impact Report - Communication product

EC's follow-up to CoR opinions

Infographics

Споделяне :
 
Back to top