Междурегионални групи  

Създадени от февруари 2007 г. нататък, междурегионалните групи са платформи за обмен на мнения и нови идеи между местните и регионалните власти в държавите членки и извън тях.

Групите са съставени от:

 • най-малко 10 пълноправни членове на КР
 • в това число най-малко четири национални делегации или
 • група от региони, поддържащи трансгранично сътрудничество

Съществуват следните междурегионални групи:

Съдържание

​Балтийски региони

​​Създадена през февруари 2008 г.

Задачи:

 • да превърне до 2030 г. Балтийските региони във водещ иновативен макрорегион, ориентиран към хората;
 • да превърне Балтийския макрорегион в пионер на устойчивостта в Европа;
 • да превърне Балтийско море в първото свободно от пластмаса море в света. 


Председател: Sari Rautio (FI/EPP)

Тази междурегионална група е свързана с макрорегионална стратегия. Тези стратегии предоставят референтна рамка, одобрена от Европейския съвет, за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в конкретен географски район (вж. също: макрорегиони).

​За контакт:

Секретариат на междурегионалната група

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Anu Wikman-Immonen
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen Linja 14
00530 Helsinki
Suomi/Finland

Tel.: +358 50 5252 874
anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi


Брексит

​​​Задачи:

 • принос към дебата, воден от Комитета, с цел да се придобие цялостна представа за въздействието от Брексит върху местните и регионалните власти;
 • обмен на идеи за решения в подкрепа на най-силно засегнатите местни и регионални власти;
 • определяне на общи проекти, които местните и регионалните власти биха могли да разработят след Брексит;
 • предоставяне на териториални данни за преговарящите по правни въпроси от ЕС и изпълняване на функцията на посредник за местните и регионалните власти, за да могат те да изразяват възгледите си пред институциите на ЕС.

Председател: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)

 

За контакт:

Секретариат на междурегионалната група

Intergroup Secretariat :
Hauts-de-France Region
Mission to the EU
Mr. Romain NIVELLE
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle​@hautsdefrance.fr

​​​

Карпати

Създадена през февруари 2016 г.

Задачи:

 • популяризиране на становището на Европейския комитет на регионите относно „Макрорегионална стратегия за региона на Карпатите“;
 • насърчаване, създаване и развитие на партньорства между местните и регионалните власти, за да се гарантира по-задълбочена интеграция на карпатските общности и да се определят общи цели и инициативи;
 • мобилизиране на правителствата на държавите от Карпатите да поемат инициативата за създаване на макрорегионална стратегия за региона на Карпатите, като подадат официално заявление до Европейския съвет;
 • организиране на дебати, действия и проекти с представители на местните власти от двете държави извън ЕС от Карпатската дъга (Сърбия и Украйна) с цел включването им в бъдеща „макрорегионална стратегия за района на Карпатите“, тъй като тяхното сътрудничество е тясно свързано с развитието и с целите, свързани със сигурността на Европейския съюз;
 • подпомагане на диалога със заинтересованите страни по стратегията за региона на река Дунав, за да се развие взаимно допълване на предприетите действия в рамките на тази стратегия и макрорегионалната стратегия за региона на Карпатите;
 • осигуряване на механизъм за координация между членовете на КР от Карпатския регион, за да се гарантира общ подход в рамките на компетентните органи на КР по отношение на общите им проблеми, свързани с политиките на ЕС;
 • предприемане на действия, насочени към гарантиране на присъединяването на ЕС като страна по Карпатската конвенция;
 • засилване на лобистката дейност, свързана с региона на Карпатите на равнището на ЕС, за да се насърчи политическият ангажимент и да се изведе като приоритет макрорегионалната стратегия.​

Председател: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

За контакт:

Секретариат на междурегионалната група

Intergroup Secretariat :
​Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48
1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 


Трансгранично сътрудничество

Създадена през юли 2015 г.

Задачи:

 • Да се обменят мнения и опит: групата ще служи като платформа за обмен на мнения, опит и добри практики за насърчаване на трансграничното сътрудничество между членовете на КР, представляващи граничните региони (оценка на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество, определяне на основните предизвикателства и др.);
 • Да се оказва влияние: предвид горепосочения набор от знания, групата ще анализира становищата на КР и ще определи тези с трансгранично значение, като гарантира включването на трансгранични решения. За тази цел тя ще работи в тясно сътрудничество с докладчиците, като ще формулира и потенциални изменения съгласно реалните нужди на граничните региони. Тя ще допринася и за обсъжданията относно ролята на политиката на сближаване, за да се гарантира, че трансграничното сътрудничество все още е неразделна и важна част от нея;
 • Да се поема инициатива: групата ще набелязва трансгранични теми, които да бъдат разглеждани на равнището на ЕС. Тя ще отправя предложения за прояви на Платформата на ЕГТС, AEBR, Дните на отворените врати и евентуално за своите собствени конференции или семинари;
 • Да се насърчава диалог: групата ще служи като комуникационна платформа, която ще улеснява диалога с Комисията (по-специално ГД „Регионална и селищна политика“), с работната група в Европейския парламент, европейските сдружения и други заинтересовани страни (например AEBR и MOT).


Председател:Pavel Branda, (CZ/ECR)

За контакт:

Секретариат на междурегионалната група

Marek Polach
Delegation of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 230 15 84
Marek.Polach@praha.eu

Бъдещето на автомобилната промишленост

​Създадена през 2009 г.

Задачи:

 • Да се извършва обмен на опит между териториалните единици по различни въпроси, свързани с автомобилния сектор и бъдещето на мобилността (например автоматизирано шофиране, устойчиви транспортни горива, умения, промишлена политика, инфраструктура, развитие на регионите с автомобилна промишленост или производство на автомобилни части);
 • Да се осъществяват контакти и обмен на мнения и най-добри практики с европейските институции и други заинтересовани страни;
 • Да се насърчават контактите между автомобилните клъстери и клъстерите за мобилност, регионите и градовете.

 

Председател: Christopher Drexler (AT/EPP)

вицепрезидент: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)

За контакт:

Секретариат на междурегионалната група

Claudia Suppan
Steiermark office in Brussels
Avenue de Tervueren 82
1040 Etterbeek
Tel: +32 (0)2 7320361
automotive@stmk.gv.at
www.europa.steiermark.at/automotive 


Здраве и благосъстояние

​Създадена през ноември 2010 г.

Задачи:

 • Да се насърчава постигането на разбиране за начина, по който всички сектори оказват влияние върху здравето на гражданите и общностите, и че в резултат от това е необходимо да се прилага подход на многостепенно управление за подобряване и поддържане на здравето и благосъстоянието в цяла Европа;
 • Да се обменят идеи и знания относно ефективните инвестиции, които трябва да бъдат направени в подкрепа на устойчивите системи на здравеопазване и подобряване на общественото здраве. В този обмен следва да се подчертае ролята на местните и регионални власти, както и усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове, в частност;
 • Да се обменя опит относно настоящите предизвикателства, свързани с осъществяването на реформи в здравната система в условия на ограничени ресурси и нарастващо търсене;
 • Да се даде възможност за провеждане на дискусии относно местните политически инициативи за изграждане на сплотени и устойчиви общности, които насърчават и дават възможност за здравословно поведение;
 • Да се обръща специално внимание на уязвимите групи в обществото, включително на хората с увреждания, и да се обръща внимание на психичното здраве в еднаква степен с физическото здраве, чрез включване на перспективата за равенство в областта на здравеопазването в работата на групата;
 • Да се информират членовете на КР за последните научни изследвания и новаторски практики във връзка с преодоляването на сериозни хронични заболявания и хронични заболявания сред застаряващото население.


Председател: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

За контакт:

Секретариат на междурегионалната група

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rond-point Robert Schuman, 11
1040 Etterbeek
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net

​​​

Островни региони

Създаден през април 2015 г., спрян през май 2017 г. и реактивиран през декември 2018 г.

Задачи:

 • Изготвяне и приемане на Бяла книга относно член 174, параграф 3 от консолидираното законодателство относно островите;
 • Укрепване на териториалното измерение чрез гарантиране на равни възможности за развитие на островите;
 • Поставяне на въпросите, свързани с островния характер и териториалната разпокъсаност, в центъра на европейската транспортна политика;
 • Осигуряване на инвестиционна политика на Европа, която включва специфични мерки и инструменти за правителствата на островите;
 • Изменение на действащите правила за държавната помощ, така че да се хармонизират с правилата за европейските островни територии;
 • Предвиждане на мерки, които да компенсират специфичната уязвимост на островните територии по отношение на последиците от изменението на климата;
 • Насърчаване на прехода на островите към модел на кръгова икономика;
 • Подобряване на конкурентоспособността на предприемачеството по островите;
 • Укрепване на европейските инструменти за териториален анализ чрез създаване на статистическа категория „острови“;
 • Създаване на специални органи, които да отговарят за въпросите, свързани с островите, в европейски контекст.

 

Председател: Gaetano Armao (IT/EPP)

За контакт:

Секретариат на междурегионалната група​​

Leonar​do di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

Документи

Споделяне :
 
Back to top