Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Компетентностите на комисия SEDE C са много широки и обхващат редица области на политиката, в т.ч.:

Политика по заетостта, социална политика и социална закрила

Мобилност, равни възможности

Образование и обучение

Научни изследвания и иновации

Програма в областта на цифровите технологии, информационно общество в ЕС

Трансевропейски ИКТ мрежи

Аудио-визуална индустрия и медийни технологии

Младеж и спорт

Многоезичие, насърчаване на малцинствените езици, култура и културно многообразие

Освен това комисия SEDEC управлява Платформата за обмен на знания (ПОЗ) , която е форма на сътрудничество между Европейския комитет на регионите (КР) и генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ (ГД RTD) на Европейската комисия . Целта на платформата е да представя нови научноизследователски и иновационни решения, новаторски продукти и най-добри практики чрез организиране на семинари в Брюксел и партньорски прояви в регионите или да бъде домакин на прояви за представяне на примери, които допринасят за годишния План за действие на ПОЗ.

Нещо повече, тъй като 2018 г. е Европейска година на културното наследство 2018 г. , комисия SEDEC ще използва случая, за да подчертае основната роля на местните и регионалните власти в управлението, насърчаването, защитата и опазването на европейското културно наследство.

Европейската година на културното наследство е уникална възможност за приобщаване на гражданите, по-специално децата и младите хора, в прояви и проекти с акцент върху европейското културно наследство и ценности.

Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm