Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC)  

​​​​​​​​​

Компетентностите на комисия SEDE C са много широки и обхващат редица области на политиката, в т.ч.:

Политика по заетостта, социална политика и социална закрила

Мобилност, равни възможности

Образование и обучение

Научни изследвания и иновации

Програма в областта на цифровите технологии, информационно общество в ЕС

Трансевропейски ИКТ мрежи

Аудио-визуална индустрия и медийни технологии

Младеж и спорт

Многоезичие, насърчаване на малцинствените езици, култура и културно многообразие

Освен това комисия SEDEC управлява Платформата за обмен на знания (ПОЗ) , която е форма на сътрудничество между Европейския комитет на регионите (КР) и генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ (ГД RTD) на Европейската комисия . Целта на платформата е да представя нови научноизследователски и иновационни решения, новаторски продукти и най-добри практики чрез организиране на семинари в Брюксел и партньорски прояви в регионите или да бъде домакин на прояви за представяне на примери, които допринасят за годишния План за действие на ПОЗ.

Нещо повече, тъй като 2018 г. е Европейска година на културното наследство 2018 г. , комисия SEDEC ще използва случая, за да подчертае основната роля на местните и регионалните власти в управлението, насърчаването, защитата и опазването на европейското културно наследство.

Европейската година на културното наследство е уникална възможност за приобщаване на гражданите, по-специално децата и младите хора, в прояви и проекти с акцент върху европейското културно наследство и ценности.

Изберете друга комисия на КР: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Smart Specialization - Science Meets Regions
 • Daniele Berno, in charge of Horizontal policies and studies
 • Alexandra Bozini (END), in charge of Employment and Social policy​
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform
 • Pauliina Makarainen, in charge of Youth, Social Economy, Education – membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Valeria Satta (END), in charge of Gender Balance, Innovation - Bioeconomy, Knowledge Exchange Platform
 • Rita Soares (END), in charge of Employment and Social policy
 • Esther Wirth, in charge of Research policies
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform​


Assistants:

To contact the SEDEC team, please use the Contact form (subject 'Social policy, education, employment, research and culture')

Свързана информация
Links