Пленарни сесии  

Европейският комитет на регионите (КР) провежда ежегодно до 6 пленарни сесии. На пленарните сесии се събират членове на КР (или заместниците им) от регионите и градовете от всички 27​ страни от ЕС.

Пленарните сесии обикновено се председателстват от председателя на Комитета и основната им цел е:

  • приемане на становища, доклади и резолюции;
  • приемане на политическата програма на КР в началото на всеки мандат;
  • избиране на председателя, първия заместник-председател и останалите членове на Бюрото;
  • създаване на ресорни комисии в рамките на институцията;
  • приемане на бюджетната прогноза за приходите и разходите на КР;
  • изменение и приемане на Правилника за дейността.

Съответната ресорна комисия на КР определя един от своите членове, наричан докладчик, който да изготви становище по законодателното предложение, което след това се поставя на гласуване на някоя от пленарните сесии на КР. Ако получи мнозинство от гласовете, становището се приема и се изпраща на останалите институции на ЕС.

КР може и проактивно да приема позиции по конкретни въпроси посредством становища по собствена инициатива.

Последна пленарна сесия

Следваща пленарна сесия