Държави, обхванати от процеса на разширяване  

За институционалната позиция относно политиката на разширяване на ЕС отговаря основно Комисия CIVEX на КР. С цел насърчаване на диалога и сътрудничеството между местните и регионалните власти в ЕС и страните, обхванати от процеса на разширяване, и подпомагането им в техния път към ЕС, бяха създадени два вида институционални платформи:

 • съвместни консултативни комитети (СКК)
 • работни групи (РГ) ​

Съвместни консултативни комитети (СКК)

Цели и приоритети

СКК предлага форма на последователно и стабилно сътрудничество с местните и регионалните власти на дадена страна, желаеща да се присъедини към ЕС. Наред с другото дейностите на СКК допринасят за:

 • подготовката на местните и регионалните представители за членство в ЕС
 • оценка на въздействието на политиките на ЕС от местна и регионална гледна точка
 • пряк двупосочен поток от информация за политическите развития в съответните страни и в ЕС
 • наблюдението на преговорите с акцент върху областите, които са от особено значение за местните и регионалните власти

Как се създава СКК?

 • По искане на правителството на съответната страна
 • Въз основа на споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА)
 • Или с официална декларация на Съвета за стабилизиране и асоцииране между Съвета на Европейския съюз и страната кандидатка

Кой участва в СКК?  
 • Половината от членовете са представители на местните или регионалните власти от съответната страна
 • Другата половина са членове на Комитета на регионите
 • СКК се ръководи от двама съпредседатели, представляващи категориите, посочени по-горе
Как работят СКК?
 • Решенията се вземат съвместно
 • Всеки СКК приема свой Правилник за дейността

СКК се събират два пъти годишно, веднъж в Брюксел в рамките на Деня на разширяването, и веднъж в страната партньорка

СКК „Черна гора“

 • Правно основание: Решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, 21 юни 2011 г.

Съпредседатели

 
 

Членове

 
 

СКК „Северна Македония“

 • Правно основание: Решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС – бивша югославска република Македония, 24 юли 2007 г.

Съпредседатели

 
 

Членове

 
 

СКК „Сърбия“

 • Правно основание: Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Сърбия, 2014 г.

Съпредседатели

 
 

Членове

 
 

СКК „Исландия“

 • СКК „Исландия“ беше замразен скоро след създаването му през май 2013 г., по искане на Исландия.

Работни групи (РГ)

Наред с останалото, дейностите на работните групи допринасят за:

 • насърчаване на сътрудничеството с местните и регионалните власти в съответната страна или страни
 • оценка на въздействието на политиките на ЕС от местна и регионална гледна точка
 • пряк двупосочен поток от информация за политическите развития в съответните страни и в ЕС
 • обмен на добри практики в конкретни области на сътрудничество
Как се създава РГ?
 • С решение на Бюрото на КР в съответствие с Правилника за дейността на КР
Кой участва в РГ?
 • Членове на КР
 • Участието на представители на местните и регионалните власти от страните партньорки зависи от обсъжданите теми и мястото на провеждане на заседанието.

РГ се събират два пъти годишно, веднъж в Брюксел в рамките на Деня на разширяването, и веднъж в страната партньорка

РГ „Турция“

 • Създадена през 2006 г.

Съпредседатели

 
 

Членове

 
 

РГ „Западни Балкани“

 • Създадена през 2006 г.
 • Понастоящем обхваща: Албания, Босна и Херцеговина и Косово (съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН)

Съпредседатели

 
 

Членове

 
 
​​​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Линкове