Барометър за състоянието на регионите и градовете 

В 27-те държави — членки на Европейския съюз, има над един милион политици, избрани на поднационално равнище. Тези местни политици са представители на много разнообразен набор от избирателни райони на различни равнища на управление, включително федерални провинции, региони, провинции, области, окръзи или общини. Експресното проучване на Евробарометър предоставя на местните политици в ЕС важна платформа, чрез която да споделят своите възгледи относно предизвикателствата и приоритетите на Европа.

Отговорите показват върху кои въпроси на равнището на ЕС биха отдали приоритет местните политици, доколко са запознати с общоевропейските инициативи и възможностите за финансиране от ЕС, какво мислят за бъдещето на Европа и какви мерки са предприели във връзка с извънредната ситуация, породена от войната в Украйна. 

Съдържание

Основни констатации 

 • 76 % от местните политици са заявили, че техните регионални или местни власти приемат бежанци от Украйна, а поне половината от респондентите са посочили, че техните регионални или местни органи на властта изпращат материална помощ на Украйна.
 • Двама от всеки четирима респонденти са споделили, че най-ефективният начин за възстановяване на Украйна е включването на регионите в ЕС в плана за възстановяване.
 • 88 % от участвалите в проучването местни политици са напълно съгласни или по-скоро съгласни, че „сближаването“ следва да бъде сред основните ценности на Европейския съюз; този процент варира от 68 % във Финландия до 100 % в Португалия.
 • На въпроса каква е добавената стойност на политиката на сближаване в сравнение с други източници на финансиране (национални или регионални) над шест от всеки десет респонденти са отговорили, че кохезионните фондове са били използвани за подпомагане на специфични видове проекти (62 %). Близо един от всеки трима местни политици твърди, че средствата за сближаване са били използвани за интегриране на политиката на ЕС в стратегии, разработени на регионално равнище (31 %), докато около един от всеки петима респонденти заявява, че тези средства подкрепят партньорството между участниците на всички институционални равнища (20 %) и стабилността на финансирането в дългосрочен план (16 %).
 • Що се отнася до осведомеността относно какъвто и да било вид финансиране от ЕС (по линия на политиката на сближаване или NextGenerationEU), получено от техния град или регион през последните две години, 35 % от местните политици са потвърдили, че им е известно, че са получили финансиране от ЕС.
 • Един от всеки десет респонденти е заявил, че е бил изцяло (1 %) или частично (9 %) ангажиран в изготвянето на националните планове за възстановяване и устойчивост.
 • Според 51 % от респондентите основните цели на финансирането от ЕС следва да подпомагат екологичния преход на икономиката.
 • 77 % от респондентите са посочили, че социалното и икономическото въздействие на войната изисква адаптиране на политиките и финансирането на ЕС.
 • 89 % от респондентите споделят мнението, че регионите и градовете следва да имат по-голямо влияние върху бъдещето на Европейския съюз.
 • Повече от шестима от всеки десет респонденти (65 %) са заявили, че регионите и градовете биха могли да участват най-ефективно в дебата за бъдещето на Европа, като поддържат непрекъснат дебат по темата на регионално и местно равнище.

Анкетата „Местните политици от ЕС и бъдещето на Европа“ беше направена от IPSOS. Между 25 юли и 11 септември 2022 г. бяха проведени 2698 събеседвания с местни и регионални политици в ЕС. Тя допълва констатациите от Годишния доклад на ЕС за 2022 г. относно състоянието на регионите и градовете, публикуван от Европейския комитет на регионите.

Документи

National Factsheets

 1. Austria

 2. Belgium

 3. Bulgaria

 4. Croatia

 5. Cyprus

 6. Czech Republic

 7. Denmark

 8. Estonia

 9. Finland

 10. France

 11. Germany

 12. Greece

 13. Hungary

 14. Ireland

 15. Italy

 16. Latvia

 17. Lithuania

 18. Luxembourg

 19. Malta

 20. Netherlands

 21. Poland

 22. Portugal

 23. Romania

 24. Slovakia

 25. Slovenia

 26. Spain

 27. Sweden

Споделяне:
 
Back to top