Евро-Средиземноморска асамблея (ARLEM)  

Евро-Средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти (ARLEM) представлява асамблея на местните и регионалните представители на изборни длъжности от Европейския съюз и неговите средиземноморски партньори.

Тя беше създадена през 2010 г. от Европейския комитет на регионите (КР) съвместно с териториалните сдружения, работещи в този контекст, с цел да даде възможност на представителите на изборна длъжност от трите бряга на Средиземно море

 • да представляват местните и регионалните власти в политически план, включително пред ЕС и Съюза за Средиземноморието (СзС)
 • да поддържат политически диалог и
 • да насърчават междурегионалното сътрудничество

  Кои са участващите държави?

Египет, Турция, Алжир, Мароко, Сирия (чието членство понастоящем е временно преустановено), Тунис, Албания, Босна и Херцеговина, Израел, Йордания, Ливан, Мавритания, Палестина, Монако и Черна гора. Освен това Либия участва като наблюдател.

Каква е целта на ARLEM?

ARLEM има за цел:

 • да придаде териториално измерение на Съюза за Средиземноморието
 • да насърчава местната демокрация, многостепенното управление и децентрализираното сътрудничество по трите бряга на Средиземно море
 • да поощрява диалога Север-Юг и Юг-Юг между местните и регионалните власти
 • да насърчава обмена на най-добри практики, знания и технически опит в областите на компетентност на местните и регионалните власти

да насърчава регионалната интеграция и сближаване

  

Как работи ARLEM?

В политически план ARLEM предоставя форум за постоянен политически диалог. Тя допринася за консултативните дейности на КР чрез тематични доклади. Тя представлява местното и регионалното равнище на срещите на високо равнище на СзС.

В работата си, ARLEM създава синергии със своите партньори, включително СзС (декларация за намерение, подписана през 2013 г.), европейските сдружения на МРВ, които са представени в ARLEM, Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа (статут на наблюдател), Парламентарната асамблея на СЗС (статут на наблюдател), Европейската фондация за обучение (декларация за намерение, подписана през 2013 г.) и Европейския икономически и социален комитет (статут на наблюдател).

Асамблеята събира членовете на ARLEM на годишната си пленарна сесия, на която се приемат тематичните доклади, и на заседанията на комисиите и на Бюрото. Освен това могат да бъдат организирани семинари и конференции на конкретни теми и специфични аспекти да бъдат разгледани по-задълбочено посредством проучвания.

   

Къкъв е съставът на ARLEM?

ARLEM обединява 80 членове и 2 наблюдатели от ЕС и неговите държави партньори от Средиземноморието. Членовете са представители на регионите или на местните власти и имат мандат на регионално или местно равнище.

ARLEM се съпредседателства на равна основа от средиземноморските партньори и ЕС. Съпредседателят от групата на средиземноморските партньори се утвърждава с консенсус от групата за срок от две години и половина. ​

Бюрото на ARLEM определя стратегията на Асамблеята и обхвата на нейните дейности.

В рамките на Комисията за устойчиво териториално развитие на ARLEM, докладчиците изготвят тематични доклади по теми, отнасящи се до:

 • децентрализацията
 • градско и териториалното развитие
 • културното сътрудничество
 • информационното общество
 • миграцията и интеграцията
 • малките и средните предприятия
 • търговията
 • устойчивото развитие
 • управлението на водите
 • управлението на отпадъците
 • енергетиката, по-специално слънчевата енергия
 • транспорта
 • селското стопанство и туризма
 • и др.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: