News  
ExtentedCQWP
Градовете и регионите очертават следващата програма за действие за околната среда
Градовете и регионите очертават следващата програма за действие за околната среда
Press release07.02.2019 | Environment policy;
Въпреки някои подобрения през последните десетилетия по въпросите на околната среда в Европа все още съществуват значителни предизвикателства. Природният капитал се влошава от селското стопанство, рибарството, транспорта, промишлеността, туризма и неконтролираното разрастване на градовете. Местните лидери осъждат липсата на интегрираност на политиките, финансиране, обмен на информация и координация с цел ефективно прилагане на законодателството в областта на околната среда в ЕС. Преди следващата Комисия да представи 8-ата програма за действие за околната среда, европейските градове и региони представиха набор от препоръки за подобряване на прилагането на политиката и законодателството в областта на околната среда в Европа през следващото десетилетие. 
Министър-председателят на Румъния: бъдещият бюджет на ЕС се нуждае от силна политика на сближаване за всички региони и градове
Министър-председателят на Румъния: бъдещият бюджет на ЕС се нуждае от силна политика на сближаване за всички региони и градове
Press release06.02.2019 | Cohesion policy reform;EU annual budget;
На 6 февруари Василика Виорика Дънчила, министър-председател на Румъния, определи приоритетите за Европейския съюз по време на дебат с местни и регионални лидери. Министър-председателят Дънчила — чиято държава пое шестмесечното ротационно председателство на ЕС , заяви, че в период на нарастващ популизъм е от първостепенно значение засилването на европейското сближаване, за което е необходима пълната подкрепа на всички региони и градове. В контекста на очакваното излизане на Обединеното кралство от ЕС през март, текущите сложни преговори относно бюджета на ЕС и европейските избори през май тя призова за споделена ангажираност за конкурентоспособност, конвергенция и сигурност, като подчерта необходимостта от силна политика на сближаване в дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. По време на встъпителното си слово на пленарната сесия ( #CoRplenary ) на Европейския комитет на регионите (КР) министър-председателят Дънчила заяви: „ Европа е изправена пред редица предизвикателства и ние трябва да демонстрираме единство и солидарност, което е и причината румънското председателство на ЕС да постави акцент върху основната ценност на сближаване във всички негови измерения — политическо, икономическо и социално . Всички ние трябва да положим усилия, за да покажем истинските ползи от ЕС в ежедневието на гражданите. Бъдещият бюджет на ЕС трябва да предостави подходящи ресурси, за да се осигури едновременно растеж и конвергенция. Ето защо европейската политика на сближаване е толкова важна — без нея разликите на регионално и местно равнище биха били още по-големи. Тя е позволила изграждането на партньорства и мостове между регионите и градовете, представлява основната инвестиционна стратегия на ЕС и се е развила в отговор на нови предизвикателства. В бъдеще политиката на сближаване трябва да продължи да бъде насочена към всички региони и градове.“ 
„Сближаването – обща европейска ценност“: председателят Ламберц подкрепя румънското председателство на ЕС
„Сближаването – обща европейска ценност“: председателят Ламберц подкрепя румънското председателство на ЕС
29.01.2019 | Future of Europe;Citizenship;Subsidiarity and proportionality;Climate change policy;Sustainable development;Cohesion policy reform;
Под мотото „Сближаването – обща европейска ценност“ Румъния ще ръководи председателството на ЕС в година, която ще бъде решаваща за бъдещето на нашия Съюз. Това ще стане в годината, в която ще се обсъжда следващият бюджет на ЕС и в която се очаква следващият Европейски парламент да бъде избран от гражданите на 27 вместо 28 държави членки. Румъния основателно постави сближаването, конкурентоспособността, растежа и общите ценности в центъра на своето председателство. Трябва да изградим отново ЕС въз основа на тези приоритети и да го доближим до неговите граждани. Това може да бъде постигнато само заедно, със и от нашите региони, градове и села. 
COP24: Градовете и регионите ще продължат да настояват за по-амбициозни цели в областта на климата
COP24: Градовете и регионите ще продължат да настояват за по-амбициозни цели в областта на климата
Press release19.12.2018 | Climate change policy;Energy efficiency, market and technology;
Обсъжданията в рамките на 24-тата конференция на страните по РКООНИК (COP24) изпълниха основната си цел: да се постигне съгласие относно общ набор от правила за прилагане на Парижкото споразумение през 2020 г. Въпреки това, както се посочва в доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК) относно въздействието на глобалното затопляне с 1,5°C , е необходима много по-висока амбиция по отношение на климата, за да се обърне обезпокоителното развитие на глобалното затопляне. В Катовице Европейският комитет на регионите (КР) обедини сили със световни мрежи на местни правителства, за да поиска официална роля на градовете и регионите в Парижкото споразумение. Приетият правилник дава възможност за засилени действия в областта на климата на различни равнища и за засилено сътрудничество между националните и местните и регионалните власти. В него се отправя призив националните правителства да обмислят резултатите от диалозите „Таланоа“, сред които е апелът на КР за включване на местните и регионалните власти в определянето на националните стратегии и планове за действие в областта на климата. Моля, щракнете тук за обобщение на дейностите и изявленията на членовете на КР на COP24 . 
COP24: градовете и регионите искат официална роля в Парижкото споразумение
COP24: градовете и регионите искат официална роля в Парижкото споразумение
Press release13.12.2018 | Climate change policy;Energy efficiency, market and technology;
Градовете имат дял от 70% в световните емисии на парникови газове, а местните органи на властта отговарят за изпълнението на повече от 70 % от мерките за намаляване на изменението на климата и до 90 % от мерките за приспособяване към него. И въпреки това Парижкото споразумение не включва система за мониторинг и докладване на изпълнението на ангажиментите и постиженията на градовете и регионите в областта на намаляването на емисиите на CO 2 . Призивът за поднационално определени приноси, които да допълнят националните ангажименти в правилника на Парижкото споразумение, намери отзвук в Катовице заради нарастващото признание на факта, че той от първостепенно значение за преодоляването на настоящото разминаване по отношение на емисиите. Европейският комитет на регионите взе думата в пленарната зала на Конференцията на ООН по изменението на климата COP24, за да поиска официална роля за градовете и регионите в изпълнението на Парижкото споразумение, чиято цел е да ограничи глобалното затопляне до 1,5 C над нивата от прединдустриалния период. Кликнете тук за достъп до фото албума на делегацията на КР @ COP24.